Ch3Thailand Logo

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำงานบุญเลี้ยงพระ รับปีใหม่ ๒๕๕๖

เปิดอ่านแล้ว 100 ครั้ง

          เนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓  จัดให้มี การทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ๕๖ รูป* เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร พนักงานบริษัท   ทั้งที่อยู่ในเครือ และ บริษัทใกล้เคียง   ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๖   ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม ๔  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๗.๐๐ น.       -พระสงฆ์ มาถึง ปะรำพิธี บริเวณด้านหน้าอาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม ๔ 
                          -คณะทำงาน รับรองพระสงฆ์ พาไปยังอาสนะที่จัดเตรียมไว้
๐๗.๓๐ น.        -ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น อาราธนาศีล รับศีล
                          -พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา
                          -ประธานสงฆ์ แสดงสัมโมทนียกถา โอวาทธรรมรับปีใหม่
                          -ถวายภัตตาหารเช้า(ฉันในบาตร)  
                          -พนักงาน ญาติธรรม ร่วมบุญด้วยการถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ โดยได้จัด
                             กล่องบุญรับปัจจัย วางไว้หน้าพระคุณเจ้าทั้งหลายแล้ว
                          -เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว เจ้าภาพถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์
                          -พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ ญาติธรรมรับพร เป็นอันเสร็จพิธี               
๐๘.๕๕ น.       -คณะทำงาน ส่งพระสงฆ์กลับวัด
-------------------------------------------------------------------
* พระสงฆ์ จาก ๕๖ รูป เพิ่มพระติดตามพระเถระนุเถระชั้นผู้ใหญ่ รวมเป็น ๖๐ รูป
 

รายชื่อพระเถรานุเถระ ในงานบุญเลี้ยงพระรับปีใหม่ 2556 
ที่
ชื่อ-ฉายา
วัด
จังหวัด
1
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(มานิต ถาวโร)วัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพฯ
2
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(อัมพร อมฺพโร)วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามกรุงเทพฯ
3
สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ
4
พระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)  วัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
5
พระโสภณวิสุทธิคุณ(หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)วัดป่าวิเวกธรรมขอนแก่น
6
พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม  ญาณรโต) วัดป่าสถิตย์ธรรมวนารามบึงกาฬ
7
พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือน ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพฯ
8
หลวงพ่อบุญกู้  อนุวฑฺฒโนวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพฯ
9
หลวงพ่อทองคำ กาญจนวัณโณวัดถ้ำบูชาบึงกาฬ
10
พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโมวัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
11
หลวงพ่อคูณ   สุเมโธวัดป่าภูทองอุดรธานี
12
พระอาจารย์แก้ว สุจิณโณวัดถ้ำเจ้าผู้ข้าสกลนคร 
13
พระอาจารย์เติมศักดิ์ ยุตฺตธมฺโมวัดป่าดงพระสกลนคร 
14
พระอาจารย์เคน วรธัมโมวัดโชติการามสกลนคร 
15
พระอาจารย์สมบูรณ์    กนฺตสีโรวัดป่าสมบูรณ์ธรรมพิษณุโลก
16
พระอาจารย์คำตัน  จารุธัมโมวัดอาร์คันซอส์พุทธวนารามสหรัฐอเมริกา
17
พระอาจารย์สนิท   จิรสนิทโธวัดป่าศีรีเขต     จันทบุรี
18
พระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญวัดป่าภูริทัตตถิราวาสสกลนคร
19
พระอาจารย์พวน ชุตินธโรวัดป่าช้า บ้านดงจันโทสกลนคร
20
พระอาจารย์ถาวร  อนุตตโรที่พักสงฆ์ ก.ม.27ปทุมธานี
21
พระอาจารย์คชภัฏ สุจิตฺโตวัดประสิทธิ์สามัคคีอุดรธานี
22
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) วัดโนนสว่างอุดรธานี
23
พระราชรัตนมงคล(พระ ดร.มนตรี อภิมนฺติโก)วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ
24
พระมหานายก (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ)วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ
25
พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย (ศากยะ)วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ
26
พระครูปลัดมงคลวัฒน์วัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
27
พระอาจารย์จันที โอภาโสวัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)บึงกาฬ
28
พระอาจารย์ทองพูล กาญจโนวัดบุญญานุสรณ์ อุดรธานี
29
พระอาจารย์เสนอ  ธัมมวโรวัดปทุมรังษีกาฬสินธุ์
30
พระอาจารย์คำตา  สุทธสีโลวัดสำราญนิเวศอำนาจเจริญ
31
พระอาจารย์อ่อนสา   ชยธัมโมวัดท่าศิลาหนองคาย 
32
พระอาจารย์ครรชิต  สุขธัมโมที่พักสงฆ์ ก.ม.27ปทุมธานี
33
พระรัตนะ เขมรตฺโน วัดป่านาคำน้อยอุดรธานี
34
พระอัมพร     กาญจนธโรวัดป่าแก้วชุมพลสกลนคร 
35
พระครูสังฆสิทธิกร(อิริค สิริภทฺโท)วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ
36
พระพงษ์ศักดิ์  โสวโรวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพฯ
37
พระประยุตต์  ฐานุตตโมวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพฯ
38
พระสายัญ ชยวุฒโฑวัดสามัคคีอุปถัมภ์บึงกาฬ
39
พระปรีดา สติสัมปันโนวัดป่าคีรีเขตจันทบุรี
40
พระสันติ  สันตจิตโตวัดป่าพุทธรักษาสกลนคร
41
พระสัญชัย  กันตสีโลวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมสกลนคร 
42
พระวิสิทธิ์ ถาวโรวัดไตรมิตรกาฬสินธุ์
43
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สิริวุฑฺโฒวัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
44
พระครูชัยสิทธิ์ ถิรชโยวัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
45
พระปัณณฑัต อภินนโทวัดโนนสว่างอุดรธานี
46
พระทรงศักดิ์  จันทปัญโญวัดป่าคีรีวันบรรพตนครราชสีมา
47
พระนฤทธิ์ ฐิตินฺธโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
48
พระโกสินทร์ ปุญฺญาวุฑฺฒิโกวัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
49
พระบรรลือ ปวโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
50
พระนที ธมฺมิสฺสโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
51
พระปริวัฒน์ อภิวฑฺฒโนวัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ
52
พระครูโสภณพัฒนารม (หลวงปู่บุญ โสภโณ) วัดทุ่งเหียงชลบุรี
53
หลวงพ่อมนัส มนฺตชาโต สำนักกรรมฝึกฐานฟื้นฟูจิตเขาแหลมจันทบุรี
54
พระครูวิศิษฐ์พิทยาคม(พระวราห์ ปุญญวโร) วัดโพธิ์ทองกรุงเทพฯ
55
พระครูรัตนพุทธิวิเทศ(พระปรีชา พุทธสโร)วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐อินเดีย
56
พระครูนิโครธบุญญากร(ดร.พระมหาปรีชา กตปุญฺโญ-มหาน้อย)วัดไทยนิโครธารามเนปาล
57
พระมหานิพนธ์ ญาณวีโรวัดไทยพุทธคยาอินเดีย
58
พระครูปลัดสมบุญ สุมโน วัดทุ่งเหียงชลบุรี
59
พระบุญมั่น ธนปาโล วัดทุ่งเหียงชลบุรี

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android