Ch3Thailand Logo

ตอนที่ 4:เยือนพาราณาสี สถานแสดงปฐมเทศนา สารนาถ และ ชมแสงสีราตรี ริมคงคาที่ไม่เคยหลับไหล

เปิดอ่านแล้ว 107 ครั้ง

            คณะได้เดินทางมาเมืองพาราณาสี เพื่อไปชม พิพิธภัณฑสารนาถในลำดับแรก เมื่อคณะเข้าในพิพิธภัณฑ์ จะได้พบกับ หัวเสารูปสิงห4 ทิศ หัวเสารูปสิงนี้เองที่รัฐบาลอินเดีย ได้นํามาใชเปนตราราชการแผนดิน    สาระความหมายของ เสาหัวสิงห 4 ทิศ ได้แสดงถึงการประกาศพระธรรมไปทั่ว 4 ทิศ ประดุจการบันลือสีหนาท ของสีหราช ซึ่งเดิมประดิษฐานอยูบนยอดเสาศิลาจารึก  ต่อเมื่อหักลงมา จึงนำไปเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสารนาถนี้   ลักษณะของตัวเสาศิลาจารึก ได้จารึกคําประกาศของพระเจาอโศกมหาราช ประกาศใหพระภิกษุภิกษุณีขอใหมีความสามัคคีกัน และใครก็ตามที่ทําใหสงฆแตกกัน จะใหผูนั้นสึกออกมานุงผาขาวเสีย

              ภายในพิพิธภัณฑ์ได้เห็บรักษาโบราณวัตถุที่ขุดคนพบไดที่สารนาถมากมาย   จากการที่ได้มีการขุดคนพบซากพระมูลคันธกุฎีเดิมของพระพุทธเจาที่สารนาถ ตอมา ทานอนาคาริก ธรรมปาละ บุรุษ ชาวลังกาผูกอตั้งสมาคมมหาโพธิไดใชเงินสวนตัว สรางวัดมูลคันธกุฎีขึ้นอีกแหงหนึ่ง หางจากบริเวณพระมูลคันธกุฎีเดิม ไมมากนัก ตั้งชื่อวาวัดมูลคันธกุฏีวิหาร ซึ่งถือวาเปนวัดแหงแรกของพระพุทธศาสนาในอินเดีย หลังจากที่พระพุทธศาสนา ถูกลืมเลือนไปจากความทรงจําของชาวอินเดียกวา 700 ป และตอมาไดมีการผูกพัทธสีมาขึ้นในวัดแหงนี้พระภิกษุรูปแรก ที่อุปสมบท ในวัดนี้คือ ทานธรรมปาละ ผู้นำพระพุทธศาสนาให้ฟื้นคืนมา จากถ้อยคำบันทึกที่ว่า หลังจากที่พระพุทธศาสนาไดถูกเนรเทศออกไปเปนเวลานานถึง 800 ปชาวพุทธทั้งหลายก็ไดกลับคืนมา ยังพุทธสถานอันเปนที่รักของตนนี้อีก...เปนความ ปรารถนาของสมาคมมหาโพธิที่จะมอบพระธรรมคําสอนอันเปยม ดวย พระมหากรุณา ของพระพุทธองค ใหแกประชาชนชาวอินเดียทั้งมวล ไมเลือกชาติชั้นวรรณะ และลัทธินิกาย..“ขาพเจามั่นใจ วาทานทั้งหลาย จะพรอมใจกันเผยแผ่(ธรรมอันประเสริฐ)ของพระตถาคตเจา ไปใหตลอดทั่วทั้งอินเดีย”...

           ภายในวัดมูลคันธกุฎีวิหาร ประดิษฐานพระประธานปางปฐมเทศนา เนื้อทองคํา ศิลปะคุปตะ อันงดงาม ซึ่งจําลองแบบ มาจาก พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ศิลปคุปตะ ที่ทําจากหินทรายแดง ซึ่งถือกันวา มีความเปนพุทธศิลปะที่งดงามมากที่สุด ซึ่งได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้ว
ตกเย็นคณะได้เวลากันเดินเข้าไปยังป่าอิสิตปตนมฤคทายวัน เพื่อ สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร สักการะบูชาสังเวชนียสถาน ธัมเมกขสถูป อนุสรณ์สถานรำลึกเพื่อการบูชาให้เกิดกุศลธรรมยิ่ง เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ  จนกระทั่ง อัญญาโกญฑัญญะ ได้เกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน และขอบวชกับพระพุทธเจ้า เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูรเป็นพระอริยสาวกรูปแรก จึงทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกนี้จึงวันที่มีความสำคัญอย่างมากในพระพุทธศาสนา เรียกวันดังกล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี   ต่อจากนั้นจึงไปชมมูลคันธกุฎิ อันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 สถานที่แห่งนี้เพื่อสร้างเป็นที่ประทับให้พระพุทธองค์หลังจากที่ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา    

           ตกเย็นได้เวลา ครอบครัวธรรมะจึงได้พากันไปล่องคงคาพาราณาสี แหล่งอารายธรรมความเชื่อเก่าแก่ของชาวฮินดู ที่มีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยอันเป็นเสมือนแดนสวรรค์ เป็นจุดพบกันระหว่างโลกและสวรรค์ โดยเฉพาะแม่น้ำคงคาช่วงที่ไหลผ่านพาราณสีนั้น จะแบ่งสองฝั่งแม่น้ำเป็นฝั่งนรกและสวรรค์ ฝั่งสวรรค์นั้นคือฝั่งแม่น้ำที่มีตึกรามบ้านช่องปลูกขึ้นอย่างแออัดยัดเยียด ส่วนฝั่งตรงข้ามคือฝั่งนรก ไม่มีบ้านเรือนอยู่เลย ด้านฝั่งสวรรค์นี้จะมีผู้คนเนืองแน่น ตามท่าน้ำแต่ละจุดจะเต็มไปด้วยชาวฮินดูที่ตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างบาปมีพิธีบูชาพระอาทิตย์ เป็นที่ทำพิธีการเผาศพ โดยที่ท่ามณีกรรณิการ์ ฆาต จะมีการเผาศพอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่เรียกขานกันว่า เป็นสถานที่กองไฟเผาศพไม่เคยมอดมานานกว่าสี่พันปี ทั้งนี้ก็เชื่อกันว่า ท่าแห่งนี้เป็นท่าขององค์พระศิวะ หากนำศพมาเผาและเอากระดูกเถ้าถ่าน โปรยลงไปที่ท่าน้ำนี้ จะได้ไปสวรรค์ทันที ท่ามณีกรรณิการ์ฆาตนี้ จึงมีการเผาศพทุกวัน รอบๆสถานที่แห่งนี้จะมี โรงแรมรอตาย โรงแรมที่สร้างไว้เพื่อคนที่รอความตายมาพัก ชาวฮินดูเชื่อว่าความตายเป็นการทิ้งสังขารเก่าที่ผุพังเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน ส่วนท่าน้ำที่มีการทำพิธีบูชาไฟ นั้น มีชื่อว่า ท่าน้ำทศาศวเมธ ที่ทุกค่ำคืนจะมีพิธีบูชาไฟ ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ เรียกว่า มหาอารตี มีการบูชาเทพเจ้าทั้งหลาย ด้วยข้าวตอกดอกไม้แล้วและการบูชาด้วยไฟ นี้ก็เพื่อเป็นสิ่งที่สร้างความขลังให้กับพิธีกรรมเป็นอย่างยิ่ง สถานที่ตลอดแนวคงคงจึงเนืองแน่นเป็นทั้งผู้คนทั้งชาวอินเดียและนักท่องเที่ยวไปชมและร่วมงานต่าง ๆ กันอย่างคับคั่ง

โปรดติดตาม ตอน 5 >

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android