Ch3Thailand Logo

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

เปิดอ่านแล้ว 215 ครั้ง

ฝ่ายผลิตรายการ ไทยทีวีสีช่อง 3
ขอเชิญผู้สนใจงานด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์
ร่วมส่งผลงานการเขียนบทเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เขียนบทละครของช่อง 3คุณสมบัติ บุคคลทั่วไป และนิสิตนักศึกษา

ระเบียบการประกวด
1.ประเภทเดี่ยว(เขียนบทเพียงคนเดียว)
2.ประเภททีม(เขียนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปไม่เกิน 4 คน)

ผลงานเพื่อพิจารณา
1.เรื่องย่อทั้งเรื่อง และ คาแร็คเตอร์ ตัวละครสำคัญ
2.ทรีทเม้นท์ ทั้งเรื่อง(20-24 ตอน)
3.บทละครโทรทัศน์(ตอนที่ 1-5)

เลือกเขียนจากนวนิยายต่อไปนี้เพียงเรื่องเดียว

-ชื่นชีวานาวีกาญจนา นาคนันทน์
-ดวงตาสวรรค์กฤษณา อโศกสิน
-อ้อมกอดรักวราภา
-ทรายสีเพลิงปิยพร ศักดิ์เกษม
-รักประกาศิตก.สุรางคนางค์
-มารพิสมัยชอุ่ม ปัญจพรรค์
-ลูกเป็ดขี้เหร่โสภี พรรณราย
-ดวงตาในดวงใจฬีฬา
-กุ้งนางกาญจนา นาคนันท์
-แรงเงานันทนา วีระชน

เมื่อผลงานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผู้กำกับการแสดง
ผู้เขียนบทมืออาชีพ และผู้จัดละครช่อง 3 แล้ว ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องผ่านการ
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนักเขียนและมุมมองในการทำงานจาก คณะ-
กรรมการ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลและเป็นผู้เขียนบทละคร
ของ ช่อง 3

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/Pr_bottv.jpg'/>
---------------
--ขณะนี้ ปิดการรับสมัครเป็นที่เรียนบร้อยแล้ว--
---------------
เนื่องจากในขณะนี้มีผลงานส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก
และจำเป็นต้องพิจารณาทุกบทโทรทัศน์อย่างละเอียด 
---------------


---------------

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เขียนบทละครโทรทัศน์รอบแรก
ประเภททีม 10 ทีม
ประเภททีม
เขียนเรื่อง อ้อมกอดรักเขียนเรื่อง ทรายสีเพลิง   
1.     คุณกฤติญา กวีจารุกรณ์นามปากกา กลุ่มร้อยรสบทละคร
2.     คุณตวงทิพย์ ยุวชิต 1.     คุณพรรณพิชญา พิโรจน์รัตน์
 2.     คุณภารดีถิรดาทรัพย์ สิทธิโชค
  
เขียนเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่เขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจ
1.     คุณกาญจนา โตะยู1.     คุณศุภวรรณ ทองขลิบ
2.     คุณนฤมล โตยยู2.     คุณเหมือนฝัน ชาวเหนือ
  
เขียนเรื่อง ทรายสีเพลิงเขียนเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่
1.     คุณธีร หนูทอง1.     คุณกรรณิการ์ เกษตรเสริมวิริยะ
2.     คุณแสงทิวา นราพิชญ์2.     คุณจินตนา เกษตรเสริมวิริยะ
  
เขียนเรื่อง ทรายสีเพลิงเขียนเรื่อง รักประกาศิต
1.     คุณพนมวัน วัชรตั้งไตรรงค์1.     คุณปถมาภรณ์ บุนนาค
2.     คุณไพลินทร์ วัชรตั้งไตรรงค์2.     คุณสุทธิลักษณ์ มหาวรรณ
3.     คุณธัญภพ ชื่นอังกูร 
  
เขียนเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่เขียนเรื่อง  รักประกาศิต
1.     คุณพิมพ์พิชา ภู่ประพันธ์นามปากกา ดาวคะนอง
2.     คุณสาวิตตรี ขันโมรี1.     คุณพิมพ์พิชา ภู่ประพันธ์
3.     คุณธนพล รุ่งจิรวัฒน์2.     คุณบุญฤทธิ์ กลิ่นเกษร
4.     คุณวรพล มุ่งการดี3.     คุณวิวัฒน์ กฤษณาเวศน์
 4.     คุณวารุณี ครองภิญโญ
  
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เขียนบทละครโทรทัศน์รอบแรก
ประเภทเดี่ยว 39 คน
ประเภทเดี่ยว
เขียนเรื่อง อ้อมกอดรักเขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจ
·      คุณชาวรรณ์ ศุกลรัตน์·      คุณสายวสันต์ อิคะวะระ
  
เขียนเรื่อง ทรายสีเพลิงเขียนเรื่อง รักประกาศิต
·      คุณชวลิต อะมะมูล·      คุณสิตางศุ์ แก้วเมธีกุล
  
เขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจ       เขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจ
นามปากกา น้ำแข็ง·      คุณสิรินยา จุรุเทียบ
·      คุณฐิติพร อยู่ไว 
  
เขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจเขียนเรื่อง ดวงตาสวรรค์
·      คุณณหทัยวรรณ วิโสภา·      คุณสุนันท์ นีลพงษ์
  
เขียนเรื่อง ทรายสีเพลิงเขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจ
·      คุณดวงกมล เหมะจุลินทร์นามปากกา ปลาตัวกลม
 ·      คุณอธิรดา อัตไพบูลย์
  
เขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจเขียนเรื่อง แรงเงา
·      คุณนงลักษณ์ ลิ้มลิขิตอักษร·      คุณอัมฤทธิ สร้อยทองสุข
  
เขียนเรื่อง รักประกาศิตเขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจ
·      คุณนราพร สังข์ชัย·      คุณอริสา ผ่องสำราญ
  
เขียนเรื่อง รักประกาศิตเขียนเรื่อง ทรายสีเพลิง
·      คุณนลินี บัวคำศรี  ·      คุณอรุณแก้ว พุทธรักษา
  
เขียนเรื่อง ดวงตาสวรรค์เขียนเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่
·      คุณนิตินันท์ สุภาพงษ์·      คุณอัญชลี พูลชะโก
  
เขียนเรื่อง แรงเงาเขียนเรื่อง ชื่นชีวานาวี
·      คุณบุณฑริกา อุบลศิรินามปากกา พันทิวา
 ·      นาวาเอก วิพันธุ์ ชมะโชติ
  
เขียนเรื่อง แรงเงาเขียนเรื่อง อ้อมกอดรัก
นามปากกา เบญจา·      คุณศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์
·      คุณเบญจรัตน์ รุ่งเลิศ 
  
เขียนเรื่อง ชื่นชีวานาวีเขียนเรื่อง กุ้งนาง
·      คุณปณิตา นิตสิทธินีย์·      คุณศันสนีย์ ตุลยธนบดี
  
เขียนเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่เขียนเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่
·      คุณชัชชญา ศุภพิชเญศ ·      คุณศิริรัตน์ สุขสามัคคี
  
เขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจเขียนเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่
·      คุณกรองทอง พิลึก·      คุณศุทธิพัฒน์ คงเพชร
  
เขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจเขียนเรื่อง ชื่นชีวานาวี
·      คุณการุญ วรฉัตร·      คุณสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
  
เขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจเขียนเรื่อง ทรายสีเพลิง
·      คุณพลพล พงษ์แพทย์·      คุณสายป่าน ปัทมจิตร
  
เขียนเรื่อง ทรายสีเพลิงเขียนเรื่อง รักประกาศิต
·      คุณพิมพ์ไทย โลหิตคุปต์·      คุณภัทราวดี เอื้อสังคมเศรษฐ์
  
เขียนเรื่อง ทรายสีเพลิงเขียนเรื่อง มารพิสมัย
·      คุณเพชรรุ่ง เกียรติกมเลศ·      คุณภูมิพัฒน์ อารยะธนิตกุล
  
เขียนเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่เขียนเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่
·      คุณกรกช แสนวิจิตร·      คุณวราภรณ์ ทรัพย์ประสม 
  
เขียนเรื่อง ดวงตาในดวงใจ 
·      คุณวิชญา บุญยเกต 

ในนามของเว็บไซต์ไทยทีวีสีช่อง 3
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของช่อง 3
ทางคณะฯ ยืนยันว่า ในโอกาสที่เหมาะสมจะนำเรื่องราว ข่าวสาร ดี ๆ มาบอกกล่าว
เชิญชวนกันอีกครั้ง ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ สวัสดีค่ะ

 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android