Ch3Thailand Logo

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีจาก Tv3 Fanclub Award 2010

เปิดอ่านแล้ว 77 ครั้ง

               หลังจากที่ ได้ร่วมโหวตผลรางวัล Tv3 Fanclub Award 2010 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Thaitv3.com ขอคืนกำไรให้ท่านผู้ชม โดยการสุ่มชื่อผู้โชคดี 150 ท่าน เพื่อรับปฏิทินแขวน-ตั้งโต๊ะ ของช่อง 3 และ ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 ซึ่งจะส่งไปให้ถึงบ้านเป็นของขวัญวันปีใหม่ ดังนี้

รายชิ่อผูได้รับรางวัล ปฏิทินตั้งโต๊ะ ครอบครัวข่าว
ลำดับชื่อ-นามสกุล
1นภัสสรณ์ ปุณยเรืองศักดิ์
2ปรางค์ชนก กันทะ
3ศศิกาญจน์ เจริญแพทย์
4เครือวัลย์ จันทร์ไทย
5นวรัตน์ ธิมาภรณ์
6prathumtip panhong
7pimnapas watiwutipong
8นริศรา อุ่นบริบูรณ์
9ธัญวรัสม์ ทองภูเบศร์
10วชิรวัตติ์ ปั้นปรีชา
11ชฎาพร อาจชมภู
12ร.อ.หญิง ชฎาภรณ์ ขัมพานนท์
13นุชนาฎ จริตงาม
14น.ส.ลภัสรดา ดวงแก้ว
15กรกมล พยุหเกียรติ
16สกุลสวัสดิ์ จุลมนต์ 
17กฤติยาภรณ์ ศรีสมบัติ
18จุฑาพร พิริยสถิต
19ปรมินทร์ วิลาวัณย์
20น.ส.สุชาวดี โสวรรณณะ
21ณัฏฐรินทร์ ก้อนฉิม
22Anoma Parythong
23พรพรรษา ชเวงเกียรติ
24รังษิยา ประยูรรัตน์
25หทัย นวโกวิท
26ศุภวรรณ อนันตา
27supharat krongsin
28วันดี ลีเลิศมงคลกุล
29ยมลพร ไข่ธารา
30Wiparat Changaroon
31พิมพา แข็งแรง
32พรรณทิพา เทียนสา
33อัจฉรีย์ สัมมาโพธิ์
34ประกายดาว กันนิกา
35ธิดาพร อุดง
36ศุภนุช แซ่ลี
37นางดวงกมล จันทร์สิงห์
38พิพัฒน์ ปิวะพงศ์
39กนกพร รัตนอำพล
40Siriporn Juwattanasumran
41ชญานี ืทองนุ่ม
42อรุณรัตน์ มีแสง
43พิศเพลิน จิตวิปูน
44พิมพา พรหมรังษี
45Waraporn Wacharapan
46Navaporn Kaerkitcha
47นางสาว ทิพาพร ตันศิริ
48donnapha kankaew
49อานนท์ เทียมประยูร
50นริศรา เพิ่มพล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ปฏิทินแขวน ช่อง 3
ลำดับชื่อ-นามสกุล
1นิโลบล พุดซ้อน
2ไพลิน ปรัชญคุปต์
3กษิดิศ สิทธิประเวช
4ณัฎฐิยาพร เกิดศรี
5วรรณา ถาวรสิน
6WASANA CHOKSAMAI
7อรพิน โค้ววาริน
8นางสาวประภัสสร ไม่ทุกข์
9อุไรวรรณ พลสามารถ
10นิศราภรณ์ นิยม
11วิภาวรรณ สุขทาน
12มาลินี เกสรศุกร์
13น.ส.ทัศนา นิติกรไชยรัตน์
14Donlaya Phama
15มธุรส กุลวชิราวรรณ์
16บุญญาวี โคสะพละกิจ
17สุภาวดี ต้นโนนยาง
18จุฬาลักษณ์ ผลอินทร์หอม
19บุญญาพร พัฒนนิกร
20nalinthip lekthawinwong
21กนกกาญจน์ บัวทอง
22Supaporn Sudmee
23กานต์ธีรา เกียรติ์กรัณย์
24ปนัดดา ทองพันธ์
25ฤดี เกียรติอาภรณ์
26พัชราภรณ์ วรมาลี
27สุกัญญา ภูบุญวิจิต
28ธิดารัตน์ บุญธรรม
29เอมกมล กรนานันท์
30นางสาว วรุณ นาวารัตน์
31เจษินี ไชยสิทธิ์
32Pannipa Sangpan
33นันทกา อุดมศิริสุข
34ศัศธัชธนัญ นิรันตรัตน์
35ณัฐริกา ศิริวงศ์
36รุ่งศิรา พิสนาท
37เจนตา อธิพงศ์
38ธนัชพร บุญพิมพ์
39สุนิสา ศิริขันธ์
40กัญวรรณ พูนสวัสดิ์
41นฤนาท คำนนท์
42ศุภนิมิต เบ้าน่วม
43kulwadee chitbanjong
44dararat singharach
45ณภัทร เมธีวีรังสรรค์
46ปิยธิดา นาอินตา
47กิตติยา เรืองดำ
48สุกัญญา มณีแสง
49ชณิศา ไทยเจริญ
50อดิเทพ วรรณเรศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ปฏิทินตั้งโต๊ะ ช่อง 3
ลำดับชื่อ-นามสกุล
1ชุมพล บุญเหมย
2ธมนลักษณ์ ทาเอื้อ
3มยุรา คีรี
4วริศรา ตัณธนศุข
5ศิรินทร์ทิพย์ เพียรสร้างสรร
6พจนี จรัสเรืองโรจน์
7นาทวรรณ ริมผดี
8อมรา จงสถาพรพงศ์
9วิชิตตรา แหลมเพชร
10ศิริพรรณ คงคารัตน์
11วัลลภา ไทรพิพัฒน์พานิช
12บุญช่วย ปัญญาโชติ
13สกุลยา สืบสาย
14นภสร ทุ่งสุกใส
15ธันย์ชนก แก้วกิจจา
16สมมาตร นาดี
17สุมาลี ลีลาภรณ์
18ดาริน ไพสินชัยอารี
19พิมผกา จตุจริยพงศ์
20Sqn.Ldr.Tichatorn Thammanau
21อมรรัตน์ แซ่โก
22titiporn thongsang
23เสาวลักษณ์ ขำสว่าง
24ด.ญ.สุวรีย์ สองแก้ว
25อุไรวรรณ บุญเย็น
26Pramaporn Kimhamanon
27วราภรณ์ ศรพรหม
28จีรายุ รัศมี
29ฐิตาภรณ์ สุขขีวรรณ
30สิทธิพร ประสิทธิ์วัฒนเสรี
31นภัสกร บุญหมั้น
32วีรินทร์ วงศ์อาภาเนาวรัตน์
33เบญจมาศ แพรสูงเนิน
34เตือนจิตร ธัญญะ
35วีณัช ส่งช่วย
36กุลวดี ทัพภะ
37นางสาวกฤษดา อินตะวงษื
38วิปัศย์ ชาวไร่
39อชิรญาณ์ หรรศนามัย
40ภัทรพล ศิริประเสริฐ
41Auntika Changsuwan
42กรรณิการ์ ล้ำเมธี
43กัญญารัตน์ ปิยอารยะนันท์
44ณัฐพรรณ กายพันพธ์
45ณัฐพร หงษ์ทอง
46ซีตีฮายา วุฒิศาสน์
47Natchaya Chuchot
48มานพ ทองชุบ
49กานต์ธีรา ศุกรสีสด
50ทรรศพร พรพิพัฒน์สกุล

และผู้ได้รับรางวัล ทาง Thaitv3.com จะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านแน่นอน
 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android