Ch3Thailand Logo

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

เปิดอ่านแล้ว 78 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------
                  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.   ตำแหน่งที่จะบรรจุ   ตำแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
                  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑    และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
                  ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ในวันราชการ.หรือ..Download ใบสมัครได้ที่http://www.mahidol.ac.th/muthai/ .หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr/.และส่งใบสมัครไปที่..E-mail.Address:orswd@mahidol.ac.th หรือ opnct@mahidol. ac.th หรือกรอกใบสมัครลงในฐานข้อมูลผู้สมัครงานที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/Job/หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง สมัครงานตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ไปที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓      
                   ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
                         ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
                         ๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
                         ๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
                         ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
                         ๔.๕ใบคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษTOEIC หรือใบคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ
                         ๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
                         ๔.๗ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
                   ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์   ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือที่http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr/

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android