Ch3Thailand Logo

ความสุข สงบ ร่มเย็นของสังคม เกิดด้วยหลักพุทธธรรม:วันวิสาขบูชา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เปิดอ่านแล้ว 54 ครั้ง

/tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/banner2.jpg'/> 
วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2553 เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม
ให้ความรู้ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาของกรมการศาสนาในปีนี้ จัดขึ้นทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2553 วัดสระเกศ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2553 และวัดยานนาวา 28 พฤษภาคม 2553

            ทั้งนี้ กรมการศาสนา ได้จัดทำการ์ดอวยพรวันวิสาขบูชาเป็นรูปพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามพร้อมกับนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ความหมายของหลักอริยสัจ 4 ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้พุทธศาสนิกชนไว้เป็นที่ระลึก
 
 
นอกจากนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังได้กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2553 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก และได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย องค์กรเยาวชน มูลนิธิ มหาวิทยาเอกชน สถานศึกษา จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ 500 รูป/คน การจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา การจัดแสดงนิทรรศการพุทธมณฑล ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 801 รูป ในวันวิสาขบูชา 

            สำหรับวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2553 เริ่มเวลา 16.00 น.ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

            ทั้งนี้ในส่วนภูมิภาค กำหนดกิจกรรมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ให้วัดทุกวัด ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหลักในการจัดกิจกรรม อาทิ การตักบาตรและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา การปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ความสุข สงบ ร่มเย็นของสังคม เกิดด้วยหลักพุทธธรรม และได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทย 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร.0-2441-0902

 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบุญที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ

/tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/visakaboocha08.jpg'/>
ขอให้เธอเบิกบาน กับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
ขอให้เธอเบิกบาน ในธรรม
และขอให้เธอเบิกบาน กับการรับใช้เพื่อน้อมนำ
ให้พระธรรม ชี้ทาง
ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีธรรม
ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีทาง
ที่ใดมีเธอ ที่นั่นมีฉัน
ที่ที่ธรรมะผลิบาน
ดอกไม้ผลิบานบนผืนดิน ธรรมะผลิบานทั้งโลก
ฉันจะเผยแผ่ พระธรรมไปให้ไกล
ขอเพียงเธอหันมา พระธรรมจะคลี่ห่มใจ
ดั่ง...ดวงดอกไม้ แห่งธรรมชูช่อไสว ผลิบาน...ตระการไปทั่วทั้งโลกา
 
          
          ในเทศกาลวิสาขบูชา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(  ว.วชิรเมธี )  พระผู้เผยแพร่หลักธรรมเพื่อสันติ ได้เรียงร้อยถ้อยความเป็น"เพลง ธรรมะผลิบาน"เพลงธรรมะ เพื่อกระตุ้นเตือนสติ ให้คนไทยเลิกเห็นแก่ตัว หันมาเห็นแก่ส่วนรวม และยกย่องเชิดชูธรรมให้เป็นหลักชัยของแผ่นดิน
ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ก้าวข้ามความรุนแรงอย่างยั่งยืน โดยไม่ชี้หน้ากล่าวโทษซึ่งกันและกันต่อไปอีก 
          ขอส่งส่งสาร เสียงแห่งพระธรรม(ประพันธ์เนื้องร้อง โดย ท่านว.วชิรเมธี  ทำนอง:ธเนส สุขวัฒน์ และ ขับร้อง โดย ผสุชา โทณวณิก)ไปยังพุทธะในวาระวิสาขบูชา นี้ ขอความสุขร่มเย็นจงมีแด่พุทธศาสนิกชนไทยและชาวโลก
 
หมายเหตุ:ดาวน์โหลดภาพและเสียง ได้ที่เว็บไซต์ dhammatoday.com
 
/tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/visakaboocha01.jpg'/>
            ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ตรงกับวันวิสาขบูชา และปีนี้ตรงกับวันเกิดของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก คณะศิษย์วัดสุนันทวนารามมูลนิธิมายา โคตมี และมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก   มีความยินดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นปัจจัยในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม  ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญดังกล่าว หรือสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิมายา โคตมี  สามารถ

/tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/visakaboocha02.jpg'/>
บริจาคเงินได้ตามประเภทของโครงการ ดังนี้

1.โครงการกองทุนการศึกษาและโครงการกองทุนอุดมศึกษา
บริจาคเงินเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตั้งแต่ 15,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้บริจาคสามารถตั้งชื่อกองทุน และบริจาคสมทบ เพิ่มได้ในทุกโอกาสต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันคล้ายวันเกิดของท่าน หรือ ของบิดา มารดา ฯลฯ เป็นต้น
เงินบริจาคตามข้อ 1 ถือเป็นทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น(ตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ)

2.โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
ท่านจะรับเด็กไว้ในอุปการะ 1 คนหรือกี่คนก็ได้ตามศรัทธา โดยบริจาคเงินเพื่อการศึกษาของเด็กเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี คือสำหรับนักเรียนมัธยมปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 หรือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 และ ปวช.ม.1-ม.3 ทุนละ 3,๐๐๐ บาท ต่อปี ม.4-ม.6 และ ปวช.ทุนละ 5,๐๐๐ บาท ต่อปี
เงินบริจาคตามข้อ 2 ถือเป็นรายได้ของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาให้ นักเรียนได้ตามความประสงค์ของผู้บริจาค(ตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ)

3.บริจาคเพื่อมูลนิธิมายา โคตมี
            ท่านจะบริจาคเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ตามแต่ศรัทธา
เงินบริจาคตามข้อ 3 ถือเป็นรายได้ของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถ นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อโครงการการกุศลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้(ตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ)
            ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินและสิ่งของ หรือติดต่อขอรับหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก สอบถามเกี่ยวกับกำหนดการของพระอาจารย์ และกิจกรรมของวัดสุนันทวนาราม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิมายา โคตมี 
โทรศัพท์ 02-6763453,02-6764323 โทรสาร 02-2868690

                   ทำบุญสร้างพระ สร้างกุศลบารมีกับชมรมพระบรมธาตุแห่งประเทศไทย ด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างพระพุทธจักรพรรดิ์รตนวรมหามุนี เพื่อประดิษฐานไว้ในองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรวิหาร จ.นครพนม สามารถโอนเงินผ่านบุญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 045-2-52003-5 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-233-8357,02-234-1446–02-234-6243

                                               /tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/visakaboocha03.jpg'/>
พิเศษสำหรับโรงเรียนประถมที่สนใจรับหนังสือสวดมนต์ ที่ทางเหล่านักแสดง และพนักงานช่อง 3 ร่วมกันจัดพิมพ์ขึ้น ส่งไปเพื่อใช้ในห้องสวดมนต์ของโรงเรียน ให้ทางโรงเรียนส่งรายละเอียดพร้อมให้ข้อมูลอย่างชัดเจน โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของสถานศึกษา และ จำนวนนักเรียนมาทางเว็บไซต์ Thaitv3.com เพื่อจะได้พิจารณาจัดส่งหนังสือไปให้เพื่อความเหมาะสม
หากโรงเรียนใดสนใจ ส่งอีเมล์ มาได้ที่webeditor@thaitv3.com

สำหรับบุคคลทั่วไป
ที่สนใจรับหนังสือสวดมนต์เพื่อไปสวดเพื่อเสริมสร้างบุญบารมี<<คลิ๊กที่นี่>>
 

 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android