Ch3Thailand Logo

กำหนดการเสวนา เรื่อง“สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน”

เปิดอ่านแล้ว 146 ครั้ง

กำหนดการเสวนา เรื่อง“สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน”
จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ
“กลุ่มอาทรเสวนา”หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น ๓ สถาบันพระปกเกล้า
และ ศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

................................................

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น. พิธีเปิดร่วมโดย พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

๐๙.๒๐-๐๙.๔๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน
   โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส

๐๙.๔๐-๑๑.๐๐ น. การอภิปรายเสวนา เรื่อง บทบาทของศาสนาในการส่งเสริมความสมานฉันท์ปรองดอง โดย
๑.พระราชปฏิภาณมุนี(บุญมา)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส
๒.ศาสนาจารย์ นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน  ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต
๓.ดร.วิศรุต เลาะวิถี    ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี หัวหน้าหลักสูตรอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
๔.คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพืดีเอ็มจี บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
ดำเนินรายการโดย คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์

๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. การอภิปรายเสวนา เรื่อง“ประชาชนควรคิด-ควรทำอย่างไรในยุคสมานฉันท์ปรองดอง” โดย
๑.ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง
๒.ดร.โคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
   ๓.ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๔.ดร.สุณัย ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch
ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. การแบ่งกลุ่มเสวนาย่อย(Dialogue)ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพูดคุย
แสดงความคิดเห็นเรื่องสมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของประชาชน
กลุ่มที่ ๑ “อาทรเสวนา”ด้วยกระบวนการสานเสวนาหาทางออก
             โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง
                         สถาบันพระปกเกล้า 
กลุ่มที่ ๒ “อาทรเสวนา”ด้วยกระบวนการ World Café
โดย อาจารย์พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
             มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มที่ ๓ “อาทรเสวนา”ด้วยกระบวนการ Facilitator Analysis
โดย อาจารย์เมธัส อนุวัตรอุดม  สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบัน    
พระปกเกล้า และนักศึกษากลุ่ม“อาทรเสวนา”หลักสูตรประกาศนียบัตร   
ชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.  สรุปผลการเสวนาสมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน
   ดำเนินการโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น.  แนวทางการดำเนินงานในอนาคต โดยนายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ปิดการเสวนา โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
   การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า

----------------------------------------------------------

หมายหตุ–อาทรเสวนาครั้งนี้จะถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์www.peacetalk.in.thwww.dpu.ac.th/liveหรือดูการถ่ายทอดสดตรงได้ที่www.bannok.com
-ท่านยังสามารถร่วมแสดงความเห็นหรือส่งคำถามร่วมเสวนาใน facebook ผ่าน www.facebook.comค้นหาหน้าที่ชื่อว่า“อาทรเสวนา”หรือwww.facebook.com/peacetalkinthได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


/tv3admin/uploaded/store/bg1.jpg'/>

      กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ“กลุ่มอาทรเสวนา”หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น ๓  สถาบันพระปกเกล้า  จัดเสวนา  “สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน”มุ่งเสริมสร้างความสมานฉันท์ ลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคมผ่านกลไกการระงับข้อพิพาท 

     วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕)เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง“สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน”โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำทางศาสนา ศาสนิกชน ภาครัฐ และตัวแทนจากภาคประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน เข้าร่วม
      
      กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ“กลุ่มอาทรเสวนา”หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง         การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น ๓ สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนา“สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน”ขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมาฉันท์ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนผ่านกลไกการระงับข้อพิพาท ด้วยการส่งเสริมให้ประชาสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม อันจะนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของคนในแต่ละชุมชน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันระดมความคิดเห็นจากผู้นำศาสนา ศาสนิกชน ตลอดจนภาคประชาชน และภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล

      ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง“สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน”โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส การอภิปรายเสวนา เรื่อง“บทบาทของศาสนาในการส่งเสริมความสมานฉันท์ปรองดอง”โดย พระราชปฏิภาณมุนี(บุญมา)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส ศาสนาจารย์ นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต ดร.วิศรุต เลาะวิถี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี หัวหน้าหลักสูตรอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอม มูนิเคชั่นส์ จำกัด และการอภิปรายเสวนา เรื่อง“ประชาชนควรคิด-ควรทำอย่างไรในยุคสมานฉันท์ปรองดอง”โดย ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ดร.โคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.สุณัย ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch 

       นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มเสวนาย่อย(Dialogue)เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของประชาชน  มีการสรุปผลการเสวนาสมานฉันท์ ฯ โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์“แนวทางการดำเนินงานในอนาคต”โดย นายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และปิดการเสวนาโดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android