Ch3Thailand Logo

ปฎิทินข่าว:PwC จัดงานสัมมนาภาษีและกฏหมายประจำปีครั้งที่ 15:ติดอาวุธความรู้ด้านภาษี มุ่งสู่วิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปิดอ่านแล้ว 172 ครั้ง

PwC ประเทศไทย(ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส)เครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการทางด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลกขอเรียนเชิญท่านผู้สื่อข่าวร่วมงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ‘ติดอาวุธความรู้ด้านภาษี มุ่งสู่วิถีการเ ปล ่ยนแปลงของโลก’Maximise Shareholder Value through Effective Tax Planning 2014–‘Equipping yourself with the right tools for a world of changes’ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00-16.45 น.ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนน วิทยุ กรุงเทพฯงานสัมมนาประจำปีครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บริษัทเอกชน นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและภาษี ในยุคที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน มีเงินทุนไหลเข้า-ออกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ของส่วนราชการทั่วโลก ต้องมีการปรับนโย าย างด้านภาษีเพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในระยะข้างหน้า ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีในภูมิภาค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือเงินทุนที่จะมีความเสรีมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ร่วมสัมมนาจะยังมีโอกาสในการรับฟังข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีอากรของทั้งกรมสรรพากรและกรมศุลกากรที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงปัญหาการถูกประเมินภาษีจากสาเหตุต่างๆ รวมถึงประเด็นเล็กๆน้อย ที ่อาจถูกมองข้าม และเพื่อเป็นการรู้เท่าทันการคุ้มครองในด้านกฎหมายและภาษีที่สำคัญๆในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบธุรกิจข้ามชาติ สำหรับผลที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับมาตรการภาษี รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ที่จะมีส่วนช่วยให้ภาครัฐนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีในประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการค้า ก รล งทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้อีกทางหนึ่ง

วัน:อังคารที่ 29 และ พุูธที่ 30 ตุลาคม 2556

เวลา:8:00-16:45 น.

สถานที่:ห้อง แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

ภาษา:ภาคเช้า ของวันที่ 29 ดำเนินการเป็นสองภาษา-ไทยพร้อมแปลเป็นอังกฤษ ภาคบ่าย ของวันที่ 29 และวันที่ 30 ดำเนินการเป็นไทยหรืออังกฤษแล้วแต่หัวข้อสัมมนาที่ท่านเลือก(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา โดยสังเกตหมายเหตุกำกับท้ายหัวข้อ *(Thai)สำหรับภาษาไทย หรือ **(Eng)สำหรับภาษาอังกฤษ)

หัวข้อและเนื้อหาสำคัญที่น่าสนใจ ได้แก่

•รับมือกับการตรวจสอบภาษี(Tax audits)อย่างไรให้เป็นไปด้วยความราบรื่น

•อัพเดตทิศทางการตรวจสอบของกรมศุลกากรและการรับมือกับความท้าทาย

•ประเทศไทย กับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีทั้งภายในและระหว่างประเทศ:ผลกระทบของ Base Erosion/Profit Shifting สำหรับธุรกิจไทยที่ขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ,มาตราการการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษี(Anti-avoidance),มาตรการป้องกันการตั้งทุนต่ำ(Thin Capitalisation)และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเก็บภาษีซ้ำซ้อน(Double Taxation Agreement)

•ประเด็นกฎหมายน่ารู้เมื่อท่านพำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือทำธุรกิจข้ามชาติ(Cross-border Transactions)

•การจัดการกับความเสี่ยงในการกำหนดราคาโอน(Transfer Pricing)

•การว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติ(Expatriate Programme)กับภาคธุรกิจ:ประโยชน์และความท้าทาย

•แนวโน้มภาษีอากรระหว่างประเทศสำหรับเงินทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กับผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย

•การเตรียมความพร้อมของเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

•ประเด็นพื้นฐานทางภาษีที่มักถูกมองข้าม 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android