Ch3Thailand Logo

โครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ“ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา”

เปิดอ่านแล้ว 32 ครั้ง

โครงการประกวดออกแบบปกสมุดZEQUENZ
“ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้360องศา 
 
หลักการและเหตุผล
          ในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมง แต่ละนาที ของช่วงชีวิตที่ผ่านไป มีทั้งเรื่องราวที่เราต้องประสบพบเจอทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้น หลายครั้งได้ถูกถ่ายทอดออกมาด้วยการจดบันทึก หรือที่เราเรียกว่า การเขียนไดอารี่ ซึ่งในสมุดบันทึกนั้นจะสะท้อน ความเป็นตัวตนของผู้เขียน ตั้งแต่การเลือกรูปเล่มจนไปถึงเนื้อหาและสิ่งที่เราได้บันทึกข้างในสมุด จนวันหนึ่งเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป ก็จะกลายเป็นตำนาน เป็นเรื่องราวที่เล่าขานสืบทอดมายังคนรุ่นหลังสืบต่อไป และถ้าเราได้เขียนบันทึกในสมุดที่มีดีไซน์และออกแบบมาเพื่อควรค่าแห่งความทรงจำสมุดบันทึกเล่มนั้นก็จะยิ่งเปี่ยมคุณค่า เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำจนไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
           บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้เล็งเห็นคุณค่าแห่งการบันทึกความทรงจำในรูปแบบการเขียนลงบนสมุดบันทึกที่มีดีไซน์ ควรค่าแห่งความทรงจำ จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบปกสมุดZEQUENZ–“ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360องศา”เพื่อเป็นเวทีให้ผู้รักการออกแบบและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบ  อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นักออกแบบและผู้ที่สนใจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพร้อมจะร่วมกันพัฒนาวงการออกแบบให้ก้าวไปสู่บันไดขั้นต่อไปอย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้นักออกแบบไทยได้แสดงความสามารถในเวทีระดับสากลด้วย
  
วัตถุประสงค์
1.     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักออกแบบและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค ได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพด้านการออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด
2.     เพื่อกระตุ้นให้นักออกแบบกล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก ในเวทีการออกแบบระดับสากล
3.     เพื่อเป็นการนำผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สากล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่รักในการออกแบบ
 
รูปแบบการประกวด
           เป็นการจัดการประกวดออกแบบปกสมุดZEQUENZขนาด 14.8 x 21 cm.ภายใต้หัวข้อการประกวด “ชีวิตมีดีไซน์ ออกแบบได้ 360 องศา”เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด
 
การสมัครและส่งผลงาน
           ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
 
การคัดเลือกผลงาน
แบ่งออกเป็น 3รอบ:-
*รอบแรก:      รับผลงานและคัดเลือกเพื่อขึ้นเว็บไซต์ และให้ประชาชนโหวต
*รอบสอง:      คัดเลือกเหลือ30 คนสุดท้ายจากคะแนนโหวต และจากกติกาตามที่ผู้จัดประกวดกำหนด
*รอบสาม:      ตัดสินผู้ชนะรางวัลเหลือเพียง4 ท่าน คือ:ผู้ชนะเลิศ 1 ท่าน/รองชนะเลิศ 2 ท่าน/ผู้ชนะคะแนนเสียงจากมหาชนสูงสุด 1 ท่าน
 
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1.     นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ที่อยู่ในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค
2.     ผู้ส่งผลงานต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป
3.  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผลงานจากผู้เข้าประกวดที่เป็นพนักงานบริษัทซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ  บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวด
 
เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน
1.     ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล.jpgเท่านั้น และขนาดไฟล์ภาพจะต้องไม่เกิน1 MBพร้อมอธิบายคอนเซ็ปหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ(ไม่เกิน 2500 ตัวอักษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 
2.     ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนการสมัคร พร้อมDownload แบบฟอร์มการส่งผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.zequenz.com/360creativelifeเท่านั้น
3.     ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงาน ได้ไม่เกิน3ผลงานต่อ 1 ท่าน
4.     ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก30ท่าน จะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์.aiเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน
5.     ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ บริษัทฯสามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
6.     การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
 
ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด
1.     ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้นๆ หากผลงานที่เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
2.     ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิ ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ
 
3.     ผู้เข้าประกวดจะต้องรับประกันว่า ผลงานที่ออกแบบเป็นของตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ตลอดจนไม่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาก่อน
4.     ห้ามนำดีไซน์ที่มีการจดลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
5.     หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ จะถือว่าการตัดสินที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคืนรางวัลทันที
6.     ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด ซึ่งมีผล ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงการนำไปใช้ในสื่อต่างๆ และผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปพัฒนาปรับปรุง หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
7.     ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากคดีฟ้องร้อง เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย ในกรณีที่ผู้จัดการประกวดนำผลงานไปใช้งานใดๆก็ตาม รวมถึงการฟ้องร้องจากบุคคลที่3
8.     ดีไซน์จะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใด ตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมาย และทำให้เกิดการฟ้องร้อง
9.     ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวด
11. ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่ผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถร้องเรียน อุทธรณ์ใดๆได้ทั้งสิ้น
12. ผู้เข้าประกวดเข้าใจ รับทราบ และยินยอมตามข้อตกลงทุกประการ
 
เงื่อนไขการออกแบบ
·      ออกแบบผลงานลงบนปกสมุดZEQUENZ 360oขนาด A5(14.8 x 21 ซม.) วัสดุที่ใช้เป็น PU(หนังเทียม)โดยใช้สีและแบบร่างตามที่กำหนด           สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์www.zequenz.com
·      การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด“ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้360องศา”
·      แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการสร้างสรรค์ของผู้ส่งประกวดเอง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงจากผลงานของบุคคลอื่น(ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผลงานที่เข้าประกวด)
 
·      ผลงานที่ออกแบบจะต้องสามารถผลิตได้จริง ภายใต้เทคนิคดังนี้:
 
         -Deboss  (ปั๊มจม):การสร้างลวดลายบนปกสมุดโดยการกดทับให้ลึกลงไปให้ได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่กดทับ
       -Hot Stamping/Foil (การกดด้วยความร้อน):การทำภาพพิมพ์บนปกสมุดโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีความร้อนรีดแผ่นฟอล์ยให้ติดผิววัสดุเพื่อให้เกิดลวดลายตามแม่พิมพ์ แผ่นฟอล์ยอาจมีสีหรือลวดลายเป็นอย่างอื่นก็ได้
       -Silk Screen(การพิมพ์สกรีน): การพิมพ์ลวดลายบนปกสมุด โดยการปาดหมึกพิมพ์ผ่านผ้าสกรีน
        -Die-Cut(การไดคัท):เป็นการสร้างลวดลายบนปกสมุด โดยการกดทับวัสดุ PU ให้ขาด ตามรูปแบบใบมีดบนแม่พิมพ์
       -Embroidery/Stitched Work (การปักลาย):เป็นการออกแบบลวดลายบนปกสมุดโดยใช้เทคนิคการปักด้วยเส้นด้ายเท่านั้น
*โลโก้และBookmark จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมบนปกสมุดเท่านั้น *
 
ข้อกำหนดในการออกแบบ
1.    ผู้ส่งผลงานสามารถใช้เทคนิคที่กำหนดได้ไม่เกิน2เทคนิคต่อ 1 ผลงาน และสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงาน ต่อ 1 ท่าน
2.    ผู้ส่งผลงานต้องใช้สีวัสดุPUที่กำหนดให้ โดยถือว่า 1 สี คือ 1 ผลงาน
3.    ผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ซิลค์ สกรีน ต้องไม่เกิน2สี
4.    ผลงานที่ใช้เทคนิคการปัก ต้องเป็นการปักจากเส้นด้ายเท่านั้น
5.    ห้ามนำส่วนประกอบใดๆ ในเครื่องหมายการค้าของZEQUENZเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ
 
 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1.     แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน(Inspiration)20คะแนน
-         อธิบายที่มาและเหตุผลของแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
-         ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
2.     ความคิดสร้างสรรค์(Creative Idea)30คะแนน
-         ความแปลกใหม่ของผลงาน
-         ความสวยงาม
-         ความสมดุลของชิ้นงาน
3.     การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์(Commercial Value)30คะแนน
-         สามารถนำไปใช้งานได้จริง
-         พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้
-         สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
4.     คะแนนความนิยมจากมหาชน(Popular Vote)20คะแนน
-         คะแนนจากการโหวตในเว็บไซต์ 
 
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
1.     จากคะแนนการตัดสินของคณะกรรมการ         80%
2.     จากคะแนนPopular Vote                            20%
 
ประธานโครงการฯ
คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
รองประธานและที่ปรึกษาโครงการฯ
ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์–รองประธานและที่ปรึกษาโครงการฯ
 
 
รายนามคณะกรรมการ
 
1.     คุณมกร เชาว์วาณิช นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.     คุณขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และผู้จัดการร้านTCDC
3.     คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด
4.     คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการบริหารI-DESIGNMAGAZINE
5.     คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ นักออกแบบอิสระ
6.     คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร พิธีกร นักแสดง และนักออกแบบอิสระ
7.     คุณสินี ดำรงค์กิจการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
 
ประเภทรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น4รางวัล
·      รางวัลชนะเลิศ                         เงินรางวัลจำนวน           75,000           บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
·      รางวัลรองชนะเลิศ2รางวัล        เงินรางวัลจำนวน         30,000           บาท/รางวัล พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
·      รางวัลคะแนนสูงสุดจากมหาชน(Popular Vote)   เงินรางวัลจำนวน           15,000บาท
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ Popular Voteจะได้รับ สมุดบันทึก ZEQUENZ รุ่นพิเศษ สมาชิกนิตยสาร I-DESIGN 1 ปี และบัตรสมาชิกร้านหนังสือเอเชีย บุ๊คส์ 1 ปี
รางวัลสำหรับผู้โหวตที่มีผลโหวตตรงกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
·      สมุดบันทึกZEQUENZรุ่นพิเศษ และสมาชิกนิตยสาร I-DESIGN 6 เดือน จำนวน 10 รางวัล
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
·      แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ                                                           วันที่11 มิถุนายน 2553
·      เปิดรับผลงาน                                                                          วันที่12 มิถุนายน–10 สิงหาคม 2553
·      ผลงานผู้เข้ารอบแรกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์                                      วันที่1 กันยายน 2553
·      เปิดให้ประชาชนทั่วไปโหวต ให้คะแนนผ่านเว็บไซต์                         วันที่ 1–30 กันยายน 2553
·      ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ30ท่านทางเว็บไซต์                              วันที่11 ตุลาคม 2553
·      จัดนิทรรศการผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ30ท่านที่งาน BIG                  วันที่19 ตุลาคม 2553
·      คัดเลือกผู้ชนะเลิศ                                                                   วันที่ 1931 ตุลาคม 2553
·      แถลงข่าวประกาศผู้ชนะเลิศและจัดพิธีมอบรางวัล                         วันที่25พฤศจิกายน 2553
·      ประกาศผลรางวัลชนะเลิศผ่านเว็บไซต์                                       วันที่26 พฤศจิกายน 2553
 
----------------------------------------------

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android