Ch3Thailand Logo

รายชื่อผู้โชคดี ได้รับ "ปฏิทินช่อง 3 ปี 2564" จำนวนรวม 350 รางวัล

เปิดอ่านแล้ว 6,683 ครั้ง


ปฏิทินช่อง 3 ปี 2564 แบบมีลายเซ็นนักแสดง จำนวน 250 รางวัล

1 ANGKANA TORROTHSAKUN

2 Greta Alvarez

3 Jirapon Kumpoungvigit

4 Nanta Dokmasang

5 Netchanok​ Manput

6 Parinda Lerksaipheng 

7 Phattarapol Konkrong

8 Rungrut  Rayakaew

9 เตือนใจ แซ่หลี

10 เบ็ญ​จ​วรรณ พิกุล​ขาว​

11 เบญจวรรณ ทองเจริญ

12 เบญญา จิตบวรรัศมี

13 เปมิกา ชัยเสิม

14 เพียงฤทัย พลารักษ์

15 เยาวเรศ อุทัยรัตน์

16 เสาวณี นาคประสิทธิ์ศักดิ์

17 เสาวนีย์ สิงห์ถม

18 เสาวภา เขียวย้อย

19 แจ่ม วรรณวงษ์

20 แตง มงคลลาภ

21 แพรไพลิน กำจัด​ภัย​

22 แพรวพรรณ วงษ์วิลาศ

23 แพรวา  จิตนิยม

24 โชติกา ธนูศิลป์

25 โซฟีนา จารง

26 โยธิน​ สุขใจ

27 ใครขวัญ จวนสาง

28 กนกพร วชิรประภา

29 กนกวรรณ  กลิ่นดี

30 กนกวรรณ อังกสิทธิ์

31 กนิษฐา ศรีบัวทอง

32 กมลชนก ทวีลาภธนาคม

33 กมลพรรณ​  สุขใจ

34 กมุ​ทา​กร​ เฟื่อง​ภัทร​นิจ​

35 กรชนก กาณจนาภา

36 กรรณกนิษฐ์ ปิงมา

37 กรรณิการ์ บุญสำลี

38 กรองทอง มัคคีรี

39 กษิรา ปราสาทแสนสวย

40 กัลยา เกษ​เพชร​

41 กาญจนา​ พัน​บุญ​มา​

42 กุลธิดา ​ฉิม​แป้น​

43 กุลนันท์  จันทร์ปาน

44 ขนิษฐา  ก๋งเกิด

45 จตุรงค์  เฉลิมชัยสถิตกุล

46 จรรยา เวชวัฒนประเสริฐ

47 จรินยา เวลาวุธ

48 จันจิรา​ คู่วงศ์ไพศาล

49 จันทิรา​ ลิ้มรังสิกุล

50 จารุวรรณ จุ้ยรอด

51 จิณตภัทร สกุลเดียว

52 จินดารัตน์ ปลอดสวัสดิ์

53 จิรฃยา กุลชัย

54 จิรัชญา​ คู่​วงศ์​ไพศาล​

55 จิรา​ภา​ ฤทธิฉิม

56 จิราพร ไตรญาณ

57 จิราภรณ์​ จีนสมุทร

58 จิราวรรณ์ วิไลศิริ

59 จุไรรัตน์ สืบกาสี

60 จุติมา  ลิ่มวทัญญู

61 ฉวีวรรณ เซ็นนันท์

62 ฉัตรกมล​ เสือป่า

63 ฉัตรมณี พัฒนสาร

64 ชไมพร  กุสุมอรัญญา

65 ชนากานต์​ ซ้ำคำ

66 ชลดา คมเกษมกุล

67 ชลธิชา สมณา

68 ชลีกร​ จินะโสติ

69 ชัญญานุช​  รุ่งเริก

70 ชัยพฤกษณ์ ธงสิบสอง

71 ชาญ สนธิลาภ

72 ฌัฐการ ช้างเชื้อ

73 ญาณินี สุขสนิท

74 ญาตา โชคธนกิจไฟศาล

75 ณัฐชนน ทรัพย์จิตร

76 ณัฐฐา​พร​ ดี​เมือง​โขง​

77 ณัฐณิชา โพธิ์นิล

78 ณัฐณิชา คนฉลาด

79 ณัฐวดี คชฤทธิ์

80 ณัฐวดี ทรัพย์จิตร

81 ณัฐสุดา  ปิณฑรัตน์

82 ดล​ฤดี​ วงษ์​สนอง​

83 ดวงใจ​ เรือง​อ่อน​

84 ดวงจันทร์  คำประภา

85 ดารารัตน์  ใจพุธ

86 ทัศนีวรรณ​ เข็ม​ทอง​

87 ทิพย์สุมล แดดภู่

88 ธงชัย   วงศ์วัฒนวรรณ

89 ธนิตา ศุทธรัตน์

90 ธวัลรัตน์ มะลาศรี

91 ธัญญาพร  ระวังพันธุ์

92 ธัญวาภรณ์ หมัดโส๊ะ

93 ธารชัย​ ภัทรกิตติ​โสภณ​

94 ธาราทิพย์ ชาญสมร

95 ธิดารัตน์​  แท่น​เหล็ก​

96 นพัชกร แสนส้าว

97 นภาพร อนงค์พร

98 นภาพร อาสาธง

99 นรรษฐมณ ตั้งขุนพันธุ์นกุล

100 นริสรา ตันเส็ง

101 นฤมล  มีแทน

102 นฤมล​ ​ศรีสวัสดิ์​

103 นลพรรณ เกณฑ์การ

104 นันท์นิสา  พยัคฆ์สิงห์

105 นันทพร​ สาระ​ยา​

106 น้ำฝน สุรินทร์

107 น้ำอ้อย รสหอม

108 นิตณพา  แข่งขัน

109 นิตยา บุญสันทัด

110 นิภา ประยูรศักดิ์

111 นิอิบตีสาม    สอเหาะ

112 นูรคาเนียร์ เจ๊ะแม

113 นูรญานี หะยีหมัด

114 บังอร   สุขระ

115 บุญยอร รักความสุข

116 ปราณี เชษฐดิลก

117 ปราณี อุไรรักษ์

118 ปริชมน เตรียมตัว

119 ปริญญ์  ยานนท์

120 ปรียาภรณ์ สอนแก้ว

121 ปวัณรัชต์ จงเจริญสกุลดี

122 ปวีณา​  ลำเจียก

123 ปัณ​ฑิ​ตา​  วงศ์​ดีงาม​

124 ปาริชาติ​  เจียกกลาง

125 ปาวีณา หยาดกลาง

126 พงษ์นรี วานิชกิตติกูล

127 พรจรัส ระยา

128 พรทิพย์ นินโขง

129 พรพรรณ ภูมิทโชติ

130 พรพิมล  สนรักษา

131 พรภัทร พวงรอด

132 พรรณี   แซ่เบ๊

133 พรวุฒิ ปัญญาจงเลิศ

134 พรสาวิตรี  ภูคงสด

135 พลอยวดี กล่อมเกลี้ยง

136 พัทธิยา คงตัน

137 พิกุล นพวรรณ์

138 พิชชานันท์ โชคทวีฐิติภัทร์

139 พิชณัฏฐ์​  มหาสัทธา

140 พิตรานรี บุตรศิริ

141 พิมพ์ชนก นกอยู่

142 พิมภรณ์  เจศรีชัย

143 พีรพล นุชเกษม

144 พีรศักดิ์ อ่อนละมัย

145 ภัทรปภา   หินนนท์

146 ภิรมย์ คำพันธ์

147 มงคล​  คู่​วงศ์​ไพศาล​

148 มณฑนา วงค์ดาว

149 มยุรา รัตนมณี

150 มานะ อินมี

151 มารศรี สาสิงห์

152 มาลา  จอมทะรักษ์

153 มาลิสา เชื้อกุล

154 มูฮำหมัดดาวูด เจ๊ะแม

155 ยุพา เพียรงาน

156 รชยา อิทธิพลังกูล

157 รัชนี แสงสว่าง

158 รัชนี กนกพรพรรณ

159 รัชนีวรรณ อังกสิทธิ์

160 รัชรีวรรณ ฉลาดโอภาศกิจ

161 รัตติกรณ์ วงค์คำจันทร์

162 รัตติกาล​  ทาจันทร์

163 รัตติมา  ดอกรัก

164 รัตติยา บุญเรือง

165 รัตนา  กล่อมกูล

166 ฤดีวรรณ โชติวัฒนพาณิชย์

167 ละไม ดวงใจดี

168 ลำพรรณ น่วมบุญลือ

169 วรรณพร   อินทรมณี

170 วรรณภรณ์  รุจิวรากุล

171 วรรณภา​ มีแก้ว

172 วรวรรณ สุขก้อน

173 วรวรรณ อังกสิทธิ์

174 วรวัฒน์ รอดสุกา

175 วราภรณ์   ทิพยมนตรี

176 วัชรี จัททรตรี

177 วันเพ็ญ   วงศ์วัฒนวรรณ

178 วันเพ็ญ  สงใย

179 วันเพ็ญ เนียมเกตุ

180 วันเพ็ญ บันลือศรีสกุล

181 วันทนา ชีพีนดุง

182 วันรอฮานี เจะดาโอะ

183 วันวิสาข์ นิ่มเนียม

184 วารุณี หงษ์เจริญ

185 วาสนา อยู่คงแก้ว

186 วิรัญชนา   จุติชัย

187 วิศรุต​ วิวรรธน์ภาสกร

188 วิศรุตา​ ผลอำพันธ์

189 วุฒิศักดิ์    ชมดง

190 ศริญญา ขาลวงศ์

191 ศศิวิมล​ ปิงยศ

192 ศันศนีย์ เงินเมย

193 ศิรประภา กีฬาแปง

194 ศิรภัสสร มูฮะหมัด

195 ศิริเพ็ญ ปิยศทิพย์

196 ศุภกรณ์  ลี้สกุล

197 ศุภมาศ อัตถดก

198 ศุภวิชญ์ ศุภศรี

199 ศุภัชญา​ จันดา

200 ศุภากร​ นันคำ

201 สโรชา​ เพชรศิริ

202 สมพร  ไม้มาก

203 สมรัก โพธิ์สัมฤทธิ์

204 สมฤทัย พงษ์เสาร์

205 สมหญิง คำทับทิม

206 สวรรค์ มวลทอง

207 สันติ  อาภาประสิทธิ์

208 สันติ​  ทรัพย์​ดี​

209 สายชล วงษ์สาลา

210 สายพิณ ประภาพรรณ

211 สายสมร มีแก้ว

212 สิทโชค ตะนันท์

213 สิริ​รักษ์​ ดวง​ดุ​ษ​ดี​

214 สิริกัญญา​ อ้นบู่​

215 สิริพร ทองสุข

216 สุกัญญา​ ไพร​พฤกษ์​

217 สุชาดา​ ตา​แก้ว​

218 สุชานันท์​ ยั่วยวน

219 สุดารัตน์  ถือมั่น

220 สุนันทา สุขใจ

221 สุนีย์ กอพิทักษ์กุล

222 สุพัตรา รัตนาภรณ์

223 สุพิชชา วงษ์ทองแท้

224 สุภัคศิริ​ หงษ์ทอง

225 สุภา นานาพูลสิน

226 สุวิทย์ มวลทอง

227 อนุรักษ์ แซ่เตียว

228 อนุสรา ยิ่งเสมอ

229 อภิญญา เสาวมาลย์

230 อภิษฎา เชษฐดิลก

231 อรจิรา มานัง

232 อรณี​ นนท์​เจริญ​

233 อรทัย  สุดใจ

234 อรพิน อิบราฮิม

235 อรสา ถาวรเจริญทรัพย์

236 อลิษา เชี่ยวชาญ

237 อลิสา   ขำกลิ่น

238 อลิสา สะแลแม

239 อังคณา แสงอนันต์

240 อังคณา สุนทโรทก

241 อัจจิมา วัฒนพงศ์ศิริ

242 อัจจิมา​ มณีอินทร์

243 อัญชลีพร จันทกุล

244 อัญญารัตน์ ลิพลธา

245 อัญอนงค์  ประเสริฐกิตติกุล

246 อารีย์ สายทะวี

247 อารียา  ยอดฉัตร

248 อารีรัตน์ อัคคะรัสมิโย

249 อำไพ  เดช​รักษา​

250 อำพิกา เกตุลา


ปฏิทินช่อง 3 ปี 2564 แบบไม่มีลายเซ็น จำนวน 100 รางวัล

1 Ketsuda Saiyawan 
2 เจ๊ะโซเนียร์ หลีดีใจ
3 เพ็ญศิริ  พวงศิรื
4 แก้วตา  ปุมสันเทียะ
5 โขมพัสตร์ มิ่งมงคลรัศมี
6 กนกพันธ์   อรุณรัศมี
7 กมลลักษณ์ ปารมี
8 กฤติกา อินมณเฑียร 
9 ขณิฐา​ เลิศ​กสิ​กรณ์​
10 จันทร์ฉาย ปฏิพัทธศิลปกิจ
11 จิระนันธ์ บวรสิริสกุล
12 จีราภา บุรานนทร์
13 ฉัตรวรุณ บุญรัตน์ประเสริฐ
14 ชัญชนา  ปักเขตนคร
15 ญาดา วรรัตน์
16 ณัฐพล คำจันทร์
17 ณัฐภัทร​ ทองเชื้อ
18 ณัฐวดี  ละเอียดรชตะกิจ
19 ดาว  เกตุจีน
20 ตรีชฎา สุกแสงสวัสดิ์
21 ทักษิณ​า​ นิ่มนวล
22 น​ราภรณ์​ มณี​เขียว​
23 นงเยาว์ ไพรัชวาทิน
24 นพรัตน์ เหล็กเพ็ชร
25 นันทา ดอกมะสังข์
26 นาฏนารี หงษ์ทอง
27 นํ้าผึ้ง วันชนะ
28 น้ำเพชร คงเพชร
29 ปณิชา สิมมา
30 ประภัสรา ดอกพิกุล
31 ประยูน  หงษ์วิจิตร์
32 ปรัชญา นิลพรหม
33 ปิยธิดา เผ่าพันธ์
34 ปิยวดี กองแสนแก้ว
35 ปิยะฉัตร กาบแก้ว
36 ฝนทิพย์  จิรังดา
37 พัชรี  เมืองจันทร์
38 พัชรี คุ้มคง
39 พัชรี ชมสารวิวัฒน์
40 พัณณ์ชิตา เปริญ​กุล​
41 ภัทรภณ บูรณากาญจน์
42 ภาณุพงศ์ คนครอง
43 ภานุชนาถ​ สารรัตน์
44 ภาวนา คงรุ่งเรืองสกล
45 ภาวิษา พรหมสุวรรณ
46 ยุพา​วรรณ์​ มาราช
47 ยุพาวดี ปลื้มอารมณ์
48 ยุวรี แตงเส็ง
49 รจเรจ โลหะประภากุล 
50 รจนา ปั้นทอง
51 รัสรินทร์​ สวยกลางธน​พงษ์​
52 รีน่า อุษาบุรี
53 รุ่งทิพย์ ทรายนิล
54 รุ่งทิพย์ สุขเจริญ
55 รุ่งนภา สุวรรณจตุพร
56 วราภรณ์ เมืองสุวรรณ
57 วลัยลักษณ์ เมธาภัทร
58 วลัยลักษณ์ พรมมา
59 วัจนา มณีสุต
60 วัชราภรณ์ สมควร
61 วิกานดา เจริญพงศ์
62 วิชุดา ผ่านอ้น
63 วิภาวรรณ ชินอักษร
64 วิมลมาศ สาหร่ายทอง
65 วิยะดา รักหมัด
66 ศิรินภาพร สดุดี
67 ศิริพร  ไหลงาม
68 ศิริภรณ์   วงศ์วัฒนวรรณ
69 ศิริวรรณ  หอมกลิ่น
70 ศิริวรรณ รัตนพรหม
71 สมัชญา เหลียนไพโรจน์
72 สมาพร จิตตพานิช
73 สมิตา ผลวิชา
74 สรส​ สุขเจริญ
75 สรัลพร โกงเหลง
76 สิริพีรี สุนทรศิลสังวร
77 สิริภา​ คำ​หาญ​
78 สิริมา ชนะพาห์
79 สิริลักษณ์ กุลยะ
80 สุกัญญา  สร้อยฟ้า 
81 สุภาดา นพวรรณ์
82 สุภาพร มิละสิงห์
83 สุภาว์ กอพิทักษ์กุล
84 สุรีย์  กลันทกสุวรรณ
85 สุรีย์  ตะวิภาพ
86 อรอนงค์ ทรงบัณฑิตย์
87 อรอนงค์ มงคล
88 อรอนงค์ วงษ์​จินดา​
89 อรอุมา มีนิสสัย
90 อลงกต จิดาวนิช
91 อัมพร หลาวชัย
92 อัสลีซา  บือราเฮ็ม
93 อาทิตยา ยศเสนา
94 อารมณ์ บุญเฉิด
95 อาริสา หัตตะโสภา
96 อินทัช วัฒนศิริ
97 อินทุอร ทองสังข์
98 อุมาวดี​ ธรรมชาติ​
99 อุษา เเย้มวิเศษ
100 ฮัมซะห์ สะนิ

CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS