Ch3Thailand Logo

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) (“คุกกี้”) เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงและ พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรูปแบบและลักษณะการใช้งานคุกกี้ของบริษัท ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้ คือ แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลหรือประวัติการใช้งานของท่านและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อให้ท่านได้บริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่จำเป็น โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถให้บริการข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยการใช้งานคุกกี้
ท่านตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ของเว็บไซต์ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

-ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

-ลักษณะและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ลำดับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมและระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

-บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and Password) ในกรณีที่ท่านตั้งค่าให้เว็บไซต์จดจำการเข้าสู่ระบบ (Login) ของท่าน

-ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์

-โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท

-ตำแหน่ง (Location) ของท่าน

บริษัทจะไม่นำหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้างต้นไปเชื่อมโยงหรือใช้ในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการบริษัท หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ” ของบริษัท

ประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้งาน
คุกกี้ที่บริษัทใช้ในเว็บไซต์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1) คุกกี้ประเภทที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies): คือ คุกกี้ที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทที่ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถทำงานได้เป็นปกติ

คุกกี้ วัตถุประสงค์การใช้งาน อายุการใช้งาน ที่มา
cookie_policy แจ้งข้อมูลนโยบายคุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์รับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อมีการเข้าใช้บริการ ch3thailand.com 90 วัน Ch3Plus

2) คุกกี้ประเภทการทำงาน (Preferences/Functionality cookies): คือ คุกกี้ที่บริษัทใช้เพื่อจดจำคุณลักษณะและการตั้งค่าที่ท่านเลือกขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งถัดไป เพื่อให้เว็บไซต์แสดงคุณลักษณะที่ท่านได้ตั้งค่าเอาไว้โดยที่ท่านไม่ต้องตั้งค่าใหม่เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกครั้ง

3) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic/Performance cookies): คือ คุกกี้ที่บริษัทใช้เพื่อติดตามข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม รวมถึงลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ วัตถุประสงค์การใช้งาน อายุการใช้งาน ที่มา
_ga สำหรับวิเคราะห์สถิติ เพื่อช่วยตัดสินใจการดำเนินแผนงานทางธุรกิจ และการปรับปรุงการให้บริการ 2 ปี Google Analytics
_gid สำหรับวิเคราะห์สถิติ เพื่อช่วยตัดสินใจการดำเนินแผนงานทางธุรกิจ และการปรับปรุงการให้บริการ 24 ชั่วโมง Google Analytics
_gat สำหรับวิเคราะห์สถิติ เพื่อช่วยตัดสินใจการดำเนินแผนงานทางธุรกิจ และการปรับปรุงการให้บริการ 1 นาที Google Tag Manager

4) คุกกี้ของบุคคลภายนอก (Third-party cookies): เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น คุกกี้ของ YouTube จากวิดีโอและเพลย์ลิสต์ของช่อง (Channel) YouTube ของบริษัทที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท (Embed videos and playlists) หรือลิงค์ (Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทไม่อาจทราบและไม่อาจรับผิดชอบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดศึกษาแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกข้างต้นก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว

คุกกี้ วัตถุประสงค์การใช้งาน อายุการใช้งาน ที่มา
__gads, IDE, DSID, __Secure-*, 1P_JAR, NID โฆษณา 30 วัน - 2 ปี Google Ads Manager
DPSync3, KADUSERCOOKIE, KRTBCOOKIE_*, KTPCACOOKIE, PMDTSHR, PUBMDCID, PugT, SPugT, SyncRTB3, pp, repi โฆษณา 30 - 90 วัน Pubmatic
_fr, _fbp, datr, dpr, wd, c_user โฆษณา 1 วัน - 2 ปี Facebook

การลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้
การที่ท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทถือว่าท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ของบริษัทตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้ ท่านสามารถลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ดังนี้

Chrome
Firefox
Microsoft Edge
Internet Explorer
Safari for ios
Chrome for android
Chrome for ios

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้ของบริษัท อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางประเภทบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่สมบูรณ์

การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ในภายหลังตามที่บริษัทเห็นสมควร ท่านจึงควรหมั่นตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน

ติดต่อสอบถาม
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ webeditor@thaitv3.com

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei