Ch3Thailand Logo

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำงานบุญเลี้ยงพระ รับปีใหม่ ๒๕๕๖

เปิดอ่านแล้ว 210 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

           เนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่   พุทธศักราช   ๒๕๕๖   สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  ๓   จัดให้มี การทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์  ๕๖ รูป*  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร  พนักงานบริษัท    ทั้งที่อยู่ในเครือ และ  บริษัทใกล้เคียง    ในวันจันทร์ที่  ๑๔  มกราคม   ๒๕๕๖    ณ อาคารมาลีนนท์  ถนนพระราม ๔   โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๗.๐๐  น.        - พระสงฆ์ มาถึง ปะรำพิธี บริเวณด้านหน้าอาคารมาลีนนท์  ถนนพระราม ๔ 
                           - คณะทำงาน รับรองพระสงฆ์ พาไปยังอาสนะที่จัดเตรียมไว้
๐๗.๓๐  น.         - ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  ต่อจากนั้น อาราธนาศีล รับศีล
                           - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา
                           - ประธานสงฆ์ แสดงสัมโมทนียกถา โอวาทธรรมรับปีใหม่
                           - ถวายภัตตาหารเช้า (ฉันในบาตร)  
                           - พนักงาน ญาติธรรม ร่วมบุญด้วยการถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์  โดยได้จัด
                              กล่องบุญรับปัจจัย วางไว้หน้าพระคุณเจ้าทั้งหลายแล้ว
                           - เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว  เจ้าภาพถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์
                           - พระสงฆ์อนุโมทนา  เจ้าภาพกรวดน้ำ  ญาติธรรมรับพร  เป็นอันเสร็จพิธี               
๐๘.๕๕ น.        - คณะทำงาน ส่งพระสงฆ์กลับวัด
-------------------------------------------------------------------
* พระสงฆ์ จาก ๕๖  รูป  เพิ่มพระติดตามพระเถระนุเถระชั้นผู้ใหญ่ รวมเป็น ๖๐ รูป
 

รายชื่อพระเถรานุเถระ ในงานบุญเลี้ยงพระรับปีใหม่  2556 
ที่
ชื่อ-ฉายา
วัด
จังหวัด
1
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ) วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ
2
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ( อัมพร อมฺพโร ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
3
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
4
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร )   วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
5
พระโสภณวิสุทธิคุณ ( หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก ) วัดป่าวิเวกธรรม ขอนแก่น
6
พระครูอุดมศีลวัฒน์  ( หลวงปู่อุดม   ญาณรโต )  วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม บึงกาฬ
7
พระธรรมเจติยาจารย์  ( บุญเรือน ปุญฺญโชโต )  วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
8
หลวงพ่อบุญกู้   อนุวฑฺฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
9
หลวงพ่อทองคำ  กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา บึงกาฬ
10
พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
11
หลวงพ่อคูณ    สุเมโธ วัดป่าภูทอง อุดรธานี
12
พระอาจารย์แก้ว  สุจิณโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า สกลนคร 
13
พระอาจารย์เติมศักดิ์  ยุตฺตธมฺโม วัดป่าดงพระ สกลนคร 
14
พระอาจารย์เคน  วรธัมโม วัดโชติการาม สกลนคร 
15
พระอาจารย์สมบูรณ์     กนฺตสีโร วัดป่าสมบูรณ์ธรรม พิษณุโลก
16
พระอาจารย์คำตัน   จารุธัมโม วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม สหรัฐอเมริกา
17
พระอาจารย์สนิท    จิรสนิทโธ วัดป่าศีรีเขต      จันทบุรี
18
พระอาจารย์พยุง  ชวนปัญโญ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
19
พระอาจารย์พวน  ชุตินธโร วัดป่าช้า  บ้านดงจันโท สกลนคร
20
พระอาจารย์ถาวร   อนุตตโร ที่พักสงฆ์ ก.ม. 27 ปทุมธานี
21
พระอาจารย์คชภัฏ  สุจิตฺโต วัดประสิทธิ์สามัคคี อุดรธานี
22
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต )  วัดโนนสว่าง อุดรธานี
23
พระราชรัตนมงคล ( พระ ดร.มนตรี อภิมนฺติโก ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
24
พระมหานายก  ( ฉลอง  ชลิตกิจฺโจ ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
25
พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย  ( ศากยะ ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
26
พระครูปลัดมงคลวัฒน์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
27
พระอาจารย์จันที  โอภาโส วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) บึงกาฬ
28
พระอาจารย์ทองพูล  กาญจโน วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี
29
พระอาจารย์เสนอ   ธัมมวโร วัดปทุมรังษี กาฬสินธุ์
30
พระอาจารย์คำตา   สุทธสีโล วัดสำราญนิเวศ อำนาจเจริญ
31
พระอาจารย์อ่อนสา    ชยธัมโม วัดท่าศิลา หนองคาย 
32
พระอาจารย์ครรชิต   สุขธัมโม ที่พักสงฆ์ ก.ม. 27 ปทุมธานี
33
พระรัตนะ  เขมรตฺโน  วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี
34
พระอัมพร      กาญจนธโร วัดป่าแก้วชุมพล สกลนคร 
35
พระครูสังฆสิทธิกร ( อิริค สิริภทฺโท ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
36
พระพงษ์ศักดิ์   โสวโร วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
37
พระประยุตต์   ฐานุตตโม วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
38
พระสายัญ  ชยวุฒโฑ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ บึงกาฬ
39
พระปรีดา  สติสัมปันโน วัดป่าคีรีเขต จันทบุรี
40
พระสันติ   สันตจิตโต วัดป่าพุทธรักษา สกลนคร
41
พระสัญชัย   กันตสีโล วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร 
42
พระวิสิทธิ์  ถาวโร วัดไตรมิตร กาฬสินธุ์
43
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สิริวุฑฺโฒ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
44
พระครูชัยสิทธิ์ ถิรชโย วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
45
พระปัณณฑัต อภินนโท วัดโนนสว่าง อุดรธานี
46
พระทรงศักดิ์   จันทปัญโญ วัดป่าคีรีวันบรรพต นครราชสีมา
47
พระนฤทธิ์ ฐิตินฺธโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
48
พระโกสินทร์ ปุญฺญาวุฑฺฒิโก วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
49
พระบรรลือ ปวโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
50
พระนที ธมฺมิสฺสโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
51
พระปริวัฒน์ อภิวฑฺฒโน วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
52
พระครูโสภณพัฒนารม  (หลวงปู่บุญ โสภโณ)  วัดทุ่งเหียง ชลบุรี
53
หลวงพ่อมนัส มนฺตชาโต  สำนักกรรมฝึกฐานฟื้นฟูจิตเขาแหลม จันทบุรี
54
พระครูวิศิษฐ์พิทยาคม (พระวราห์ ปุญญวโร)  วัดโพธิ์ทอง กรุงเทพฯ
55
พระครูรัตนพุทธิวิเทศ (พระปรีชา พุทธสโร) วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ อินเดีย
56
พระครูนิโครธบุญญากร (ดร.พระมหาปรีชา กตปุญฺโญ -มหาน้อย) วัดไทยนิโครธาราม เนปาล
57
พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
58
พระครูปลัดสมบุญ สุมโน  วัดทุ่งเหียง ชลบุรี
59
พระบุญมั่น ธนปาโล  วัดทุ่งเหียง ชลบุรี

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei