Ch3Thailand Logo

ตอนที่ 4 : เยือนพาราณาสี สถานแสดงปฐมเทศนา สารนาถ และ ชมแสงสีราตรี ริมคงคาที่ไม่เคยหลับไหล

เปิดอ่านแล้ว 153 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

             คณะได้เดินทางมาเมืองพาราณาสี เพื่อไปชม พิพิธภัณฑสารนาถในลำดับแรก  เมื่อคณะเข้าในพิพิธภัณฑ์  จะได้พบกับ หัวเสารูปสิงห4 ทิศ หัวเสารูปสิงนี้เองที่รัฐบาลอินเดีย ได้นํามาใชเปนตราราชการแผนดิน     สาระความหมายของ เสาหัวสิงห 4  ทิศ  ได้แสดงถึงการประกาศพระธรรมไปทั่ว  4  ทิศ ประดุจการบันลือสีหนาท ของสีหราช ซึ่งเดิมประดิษฐานอยูบนยอดเสาศิลาจารึก   ต่อเมื่อหักลงมา จึงนำไปเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสารนาถนี้    ลักษณะของตัวเสาศิลาจารึก  ได้จารึกคําประกาศของพระเจาอโศกมหาราช ประกาศใหพระภิกษุภิกษุณีขอใหมีความสามัคคีกัน และใครก็ตามที่ทําใหสงฆแตกกัน จะใหผูนั้นสึกออกมานุงผาขาวเสีย

               ภายในพิพิธภัณฑ์ได้เห็บรักษาโบราณวัตถุที่ขุดคนพบไดที่สารนาถมากมาย    จากการที่ได้มีการขุดคนพบซากพระมูลคันธกุฎีเดิมของพระพุทธเจาที่สารนาถ ตอมา ทานอนาคาริก ธรรมปาละ บุรุษ ชาวลังกาผูกอตั้งสมาคมมหาโพธิไดใชเงินสวนตัว สรางวัดมูลคันธกุฎีขึ้นอีกแหงหนึ่ง หางจากบริเวณพระมูลคันธกุฎีเดิม ไมมากนัก ตั้งชื่อวาวัดมูลคันธกุฏีวิหาร ซึ่งถือวาเปนวัดแหงแรกของพระพุทธศาสนาในอินเดีย หลังจากที่พระพุทธศาสนา ถูกลืมเลือนไปจากความทรงจําของชาวอินเดียกวา 700 ป  และตอมาไดมีการผูกพัทธสีมาขึ้นในวัดแหงนี้พระภิกษุรูปแรก ที่อุปสมบท ในวัดนี้คือ ทานธรรมปาละ  ผู้นำพระพุทธศาสนาให้ฟื้นคืนมา จากถ้อยคำบันทึกที่ว่า หลังจากที่พระพุทธศาสนาไดถูกเนรเทศออกไปเปนเวลานานถึง 800  ปชาวพุทธทั้งหลายก็ไดกลับคืนมา ยังพุทธสถานอันเปนที่รักของตนนี้อีก ... เปนความ ปรารถนาของสมาคมมหาโพธิที่จะมอบพระธรรมคําสอนอันเปยม ดวย พระมหากรุณา ของพระพุทธองค  ใหแกประชาชนชาวอินเดียทั้งมวล ไมเลือกชาติชั้นวรรณะ และลัทธินิกาย.. “ ขาพเจามั่นใจ วาทานทั้งหลาย จะพรอมใจกันเผยแผ่ (ธรรมอันประเสริฐ) ของพระตถาคตเจา ไปใหตลอดทั่วทั้งอินเดีย”...

           ภายในวัดมูลคันธกุฎีวิหาร ประดิษฐานพระประธานปางปฐมเทศนา เนื้อทองคํา ศิลปะคุปตะ อันงดงาม  ซึ่งจําลองแบบ มาจาก พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ศิลปคุปตะ ที่ทําจากหินทรายแดง ซึ่งถือกันวา มีความเปนพุทธศิลปะที่งดงามมากที่สุด ซึ่งได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้ว
ตกเย็นคณะได้เวลากันเดินเข้าไปยังป่าอิสิตปตนมฤคทายวัน เพื่อ สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร สักการะบูชาสังเวชนียสถาน  ธัมเมกขสถูป อนุสรณ์สถานรำลึกเพื่อการบูชาให้เกิดกุศลธรรมยิ่ง เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ได้แก่  โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ   จนกระทั่ง อัญญาโกญฑัญญะ ได้เกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน และขอบวชกับพระพุทธเจ้า เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูรเป็นพระอริยสาวกรูปแรก จึงทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกนี้จึงวันที่มีความสำคัญอย่างมากในพระพุทธศาสนา  เรียกวันดังกล่าวว่า  วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน  พุทธศักราช 45 ปี    ต่อจากนั้นจึงไปชมมูลคันธกุฎิ อันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 สถานที่แห่งนี้เพื่อสร้างเป็นที่ประทับให้พระพุทธองค์หลังจากที่ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา    

            ตกเย็นได้เวลา ครอบครัวธรรมะจึงได้พากันไปล่องคงคาพาราณาสี  แหล่งอารายธรรมความเชื่อเก่าแก่ของชาวฮินดู  ที่มีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยอันเป็นเสมือนแดนสวรรค์  เป็นจุดพบกันระหว่างโลกและสวรรค์ โดยเฉพาะแม่น้ำคงคาช่วงที่ไหลผ่านพาราณสีนั้น จะแบ่งสองฝั่งแม่น้ำเป็นฝั่งนรกและสวรรค์  ฝั่งสวรรค์นั้นคือฝั่งแม่น้ำที่มีตึกรามบ้านช่องปลูกขึ้นอย่างแออัดยัดเยียด ส่วนฝั่งตรงข้ามคือฝั่งนรก ไม่มีบ้านเรือนอยู่เลย ด้านฝั่งสวรรค์นี้จะมีผู้คนเนืองแน่น ตามท่าน้ำแต่ละจุดจะเต็มไปด้วยชาวฮินดูที่ตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างบาปมีพิธีบูชาพระอาทิตย์  เป็นที่ทำพิธีการเผาศพ  โดยที่ท่ามณีกรรณิการ์ ฆาต  จะมีการเผาศพอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่เรียกขานกันว่า เป็นสถานที่กองไฟเผาศพไม่เคยมอดมานานกว่าสี่พันปี ทั้งนี้ก็เชื่อกันว่า ท่าแห่งนี้เป็นท่าขององค์พระศิวะ หากนำศพมาเผาและเอากระดูกเถ้าถ่าน โปรยลงไปที่ท่าน้ำนี้  จะได้ไปสวรรค์ทันที ท่ามณีกรรณิการ์ฆาตนี้ จึงมีการเผาศพทุกวัน รอบๆสถานที่แห่งนี้จะมี โรงแรมรอตาย โรงแรมที่สร้างไว้เพื่อคนที่รอความตายมาพัก ชาวฮินดูเชื่อว่าความตายเป็นการทิ้งสังขารเก่าที่ผุพังเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน ส่วนท่าน้ำที่มีการทำพิธีบูชาไฟ นั้น มีชื่อว่า ท่าน้ำทศาศวเมธ ที่ทุกค่ำคืนจะมีพิธีบูชาไฟ ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ เรียกว่า มหาอารตี  มีการบูชาเทพเจ้าทั้งหลาย ด้วยข้าวตอกดอกไม้แล้วและการบูชาด้วยไฟ นี้ก็เพื่อเป็นสิ่งที่สร้างความขลังให้กับพิธีกรรมเป็นอย่างยิ่ง  สถานที่ตลอดแนวคงคงจึงเนืองแน่นเป็นทั้งผู้คนทั้งชาวอินเดียและนักท่องเที่ยวไปชมและร่วมงานต่าง ๆ กันอย่างคับคั่ง

โปรดติดตาม ตอน 5  >

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei