Ch3Thailand Logo

ตอนที่ 5 : พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อัศจรรย์แห่งดวงจิตรับรู้เฉพาะตน เป็นปัจจัตตัง

เปิดอ่านแล้ว 321 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

            มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมสัมโพธิญาณ สำเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า  ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะ วันเพ็ญเดือน  6  เมื่อก่อนพุทธศักราช 45 ปี  และ นมัสการสัตตมหาสถาน สถานที่ประทับเสวยมุตติสุข  สุขเกิดจากความหลุดพ้น กิเลสอาสวะและปวงทุกข์ 7 สัปดาห์   ที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รันตนฆรเจดีย์  สระมุจลินท์ ฯ เพื่อทำสมาธิ ถวายเป็นปฏิบัติบูชา วันนี้ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว  คณะศรัทธาสมาชิกเดิมยังคงร่วมเดินทางกลับมายังสถานศักดิ์สิทธิ์แดนพระพุทธองค์เช่นเดิม   ความเดิมครั้งก่อนเมื่อคณะมาถึงพุทธคยา ได้ ไปที่สมาคมมหาโพธิ์ของศรีลังกา   ที่มีวัดจีน พม่า ทิเบต เวียดนาม สิกขิม ภูฏาน เนปาล และญี่ปุ่น  ตกแต่งให้มีสีสันตามรูปแบบ องค์ประกอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวฝากไว้ในแดนพระพุทธองค์   ชมแล้วเสมือนได้เข้าถึงจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของชนชาตินั้น ฯลฯ    จากนั้นคณะเราก็ได้เข้าไปที่ วิหารพุทธคยา   ก่อนเข้าไปก็จะต้องฝากรองเท้าไว้ด้านหน้า และก็พากันฝ่าฝูงมากมายหลายเชื้อชาติ ที่มีศรัทธายึดมั่นเดียวกัน    การมาครั้งแรกของคณะครั้งนั้นเราต่างสัมผัสได้ถึงพลังแห่งศรัทธาของผู้คน  พลังศักดิ์สิทธิ์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ในอดีตกาล  ณ  ต้นศรีมหาโพธิ์สถานตรัสรู้ของพระองค์   สักครู่คณะเราก็มาถึงทางเดินลงไปยังวิหารพุทธคยา   

              วิหารที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าเบื้องหน้า บริเวณด้านนอกจัดเป็นพื้นที่แอ่งสี่เหลี่ยมีสถูปน้อยใหญ่เบื้องล่าง    คณะเราจะต้องเดินเลาะไปด้านข้างเพื่อเดินลงบันไดไปยังวิหารด้วยเวลาที่น้อยนิด  เพื่อฟังพระอาจารย์นิพนธ์  เป็นวิทยากรที่ดูแลคณะตลอดการเดินทางในครั้งนั้น   ท่านอาจารย์ชี้ไปทางทิศด้านหน้าให้เห็นว่าไม่ไกลจากที่นี่ เป็นริมฝั่งเนรัญชราซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพุทธคยาตามเรื่องเล่าในพุทธกาล   ที่ใต้ร่มโพธิ์หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำเนรัญชลาอันเป็นที่สงบร่มเย็น  พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาจนครบกาลจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เจ้า ในกาลก่อนตรัสรู้นั้นพระพุทธองค์ได้นั่งอยู่บนฟางข้าวที่โสตถิยพราหมณ์จัดถวายเป็นอาสนะ ฉันข้าวมธุปายาสบนถาดทองที่นางสุชาดาจัดถวาย   ถาดทองนี้จึงเป็นที่มาของการอธิษฐานเสี่ยงทายลอยถาด  เมื่อถาดนั้นลอยทวนน้ำให้ปรากฏก่อนที่จะวนและจมลงสู่บาดาล  ต่อจากนั้นพระพุทธองค์จึงบำเพ็ญสมาธิเข้าสู่ญาณสมาบัติ จนบรรลุถึงอริยสัจ  ตรัสรู้ ในคืนเพ็ญเดือนวิสาขะนั่นเอง  คราวนี้เวลาน้อยครั้งหน้ามาแล้วจะได้ไปยืนฝั่งเนรัญชราและไปบ้านนางสุชาดา ( ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น)   จากนั้น  พระอาจารย์นิพนธ์จึงพาคณะเราก็เดินผ่านสถูป และฝ่าฝูงชนเข้าไปกราบพระพุทธเมตตา ที่มีความงดงามสมคำเลื่องลือ  เห็นแล้วมิอาจหาญจะทำลายได้ดังเรื่องเล่าเก่าก่อน  มองไปที่พระเนตรแล้วรับรู้ถึงพระเมตตาบารมีกันทีเดียว   กราบพระกันแล้วคณะจึงได้ออกมาด้านหลังวิหารที่ต้นศรีมหาโพธิ์  ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมโพธิญาณ กล่าวกันว่าเป็นต้นศรีมหาโพธิ์ต้นที่ 4 นับแต่สมัยพุทธกาล   ที่ลำต้นมีใหญ่ขนาดสามสี่คนโอบ ถูกล้อมด้วยแท่นซีเมนต์ แนวรั้วช่วยไม่ให้ลำต้นถูกทำลายหรือเอนล้ม ติดกันเป็นแท่นวัชรอาสน์ที่ประทับของพระพุทธองค์ขณะบรรลุธรรมขั้นสูงสุด พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้สร้างเป็นพุทธบูชา  พระอาจารย์นำคณะเราเวียนเทียน  ให้อธิษฐานจิตน้อมรำลึกถึงพระพุทธองค์  บรรยากาศด้านนอกพระวิหาร มีที่นั่งมีโดยรอบ พุทธศาสนิกชนผู้แสวงบุญชาวไทย ฝรั่ง พม่า จีน ญี่ปุ่น นักบวชนานาชาติ ต่างประกอบพิธีกรรมเพื่อน้อมนำใจเป็นพุทธบูชาและเข้าสู่สมาธิ ณ สถานศักดิ์สิทธิ์นี้  พระลามะทิเบตเปล่งเสียงพรึมพรัมสาธายายร่ายมนตรา นักบวชคนชรานั่งสวดภาวนานับประคำ บ้างก็เดินจงกรม  บ้างกราบอัษฎางคประดิษฐ์ โยนตัวไปข้างหน้า นอนคว่ำราบไปกับพื้น พนมมือเหนือหัว ทำเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าไปรอบ ๆ พระวิหาร สร้างบรรยากาศให้ขรึมขลัง ชวนให้อยู่ในภวังค์  ปิติบังเกิดได้ในชั่วขณะจิตนี้

           10 ธันวาคม 2553  เป็นครั้งแรกของการมาเยือนแดนพระพุทธองค์ของคณะเรา   หลายคนสัมผัสได้ถึงศรัทธาท่วมท้นของพุทธบริษัท  พุทธศาสนิกชน ที่มีต่อพระพุทธองค์  รู้สึกว่าเราไปอยู่ไหนมา เราพร่ำบอกว่าเป็นพุทธะ แต่นี่ผู้คนต่างชาติต่างภาษากี่ร้อยกี่พันล้านที่เข้ามากราบกรานพระพุทธองค์  ยังสถานแห่งนี้ พระมหาโพธิ์เจดีย์ อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่ประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า  แท่นวัชรอาสน์ ประดิษฐานอยู่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์   ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้น เป็นพระแท่นจำลองขึ้นทับพระแท่นเดิมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ณ จุดนี้ 
 
           พระอาจารย์นิพนธ์ได้นำคณะของเราสวดมนต์โดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์  แท่นวัชรอาสน์  ประหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่   ที่นี่มีพระพุทธองค์อยู่จริง  ที่นี่มีจริง.... น้ำตาแห่งความปิติไหลพรั่งพรู  บางคนในคณะเฉลยความใจว่า ไม่เคยเชื่อ และวันนี้ก็สิ้นสงสัย   รู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่เคยปรามาส  ขอขมาลาโทษ ตั้งสัตย์ปฏิญาณน้อมจิตน้อมใจบำเพ็ญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ขอแรงแห่งศรัทธาหนุนส่งให้บรรลุมรรคผลแห่งอมตะธรรมกันในชาติภพอันใกล้หรือชาตินี้ด้วยเทอญ

         จากนั้นคณะเราจึงเข้าไปที่วัดไทยพุทธคยา ได้เห็นความงามของโบสถ์ที่จำลองแบบมาจาก พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ  มาถึงที่ก็ต้องเข้าไปกราบกรานท่านเจ้าอาวาส พระธรรมฑูตที่ทุ่มเทแรงกายและใจ ในการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  พระเทพโพธิวิเทศ* (หลวงพ่อทองยอด ภูริปาโล) แต่เป็นอันไม่พบเนื่องมาจากหลวงพ่ออาพาต ศิษยานุศิษย์พาท่านกลับไปรับการรักษาที่ประเทศไทย หลวงพ่อทองยอดป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จนมรณภาพเมื่อวัที่ 28 พฤษภาคม 2554 (หลวงพ่อทองยอด “พระเทพโพธิวิเทศ” กล่าวถึงอินเดียกว่าค่อนชีวิตที่ท่านอยู่ว่า … อยู่อินเดียทำให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ว่าจะเป็น ลาภ ยศ สรรเสริญ นินทา   จะทำให้เข้าใจทุกข์ เห็นทุกข์มากที่สุด จะทำให้เราไม่ประมาทขาดสติ และไม่หลงระเริงแล่นไปตามกระแสโลกธรรมเหล่านั้น....)คณะเรามีเวลาอยู่ที่วัดไทยพุทธคยาไม่มาก  ตั้งใจและอธิษฐานจิตว่าจะต้องกลับมาที่นี่ และไปนั่งสมาธิใต้ร่มศรีมหาโพธิ์อีกแน่นอน 

               11  ธันวาคม  2555  การกลับมาของคณะเรา พร้อมนำพาครอบครัวธรรมมาเยือนแดนพุทธองค์  เมื่อมาถึงพุทธคยา และเยือนสี่สังเวชนียถสาน  เราได้นำ ผ้าผืนใหญ่ห่มองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ  ปรินิพานสถูป  ห่มผ้าองค์พระพุทธเมตตา และ  ห่มผ้ารอบพระศรีมหาโพธิ์  นอกจากนี้คณะเรายังได้ร่วมถวายผ้าห่มแด่พระสงฆ์จำพรรษาวัดไทยในแดนพุทธองค์ อันเป็นความสำเร็จสมปรารถนาดังคำอธิษฐานทุกประการ   ตลอดจนยังได้นำพาครอบครัวธรรม  ให้ได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิต ในการมาสักการบูชาและตามรอยพระบาทในแดนพุทธภูมิ นับเป็นการเสริมกุศลศรัทธา และปัญญาจากการปฏิบัติบูชา สวดมนต์ภาวนา ฟังสาระธรรม  ทั้งยังได้ปลงสังเวช  ได้พิจารณาไตร่ตรอง  เห็นสัจธรรมในการดำรงชีวิต  ด้วยการดำรงสติตั้งมั่น ด้วยความไม่ประมาท  เพื่อดำเนินรอยตามพระบาทศาสดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

ขอกราบนมัสการและขอบพระคุณ ใน เมตตา กรุณา ของคณะสงฆ์ไทยในอินเดีย
และพระธรรมวิทยากรทุกท่านที่ดูแลรับรองคณะฯ เป็นอย่างดี

นำโดย 
พระราชรัตนรังษี                       เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ                เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร   นครสาวัตถี

พระครูปลัดสมพงศ์   ญาณธีโร     วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์   เมืองกุสินาคาร์

 พระมหานิพนธ์   ญาณวีโร           วัดไทยพุทธคยา   เมืองคยา

พระมหาระพิน  รวิวัณโณ             วัดไทยพุทธคยา เมืองคยา

พระมหาอำพล   กิตติเมธี             วัดไทยพุทธคยา   เมืองคยา

พระชัชวาลย์   โชติปัญโญ           วัดจีนไตรรัตนาราม   เมืองสารนาถ

พระวิวัฒน์ อุทาโน                      วัดจีนไตรรัตนาราม   เมืองสารนาถ   

 

 

 

    


 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei