Ch3Thailand Logo

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

เปิดอ่านแล้ว 859 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ฝ่ายผลิตรายการ ไทยทีวีสีช่อง 3
ขอเชิญผู้สนใจงานด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์
ร่วมส่งผลงานการเขียนบทเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เขียนบทละครของช่อง 3คุณสมบัติ บุคคลทั่วไป และนิสิตนักศึกษา

ระเบียบการประกวด
1.ประเภทเดี่ยว ( เขียนบทเพียงคนเดียว )
2.ประเภททีม ( เขียนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปไม่เกิน 4 คน )

ผลงานเพื่อพิจารณา
1.เรื่องย่อทั้งเรื่อง และ คาแร็คเตอร์ ตัวละครสำคัญ
2.ทรีทเม้นท์ ทั้งเรื่อง (20-24 ตอน)
3.บทละครโทรทัศน์ (ตอนที่ 1-5)

เลือกเขียนจากนวนิยายต่อไปนี้เพียงเรื่องเดียว

- ชื่นชีวานาวี กาญจนา นาคนันทน์
- ดวงตาสวรรค์ กฤษณา อโศกสิน
- อ้อมกอดรัก วราภา
- ทรายสีเพลิง ปิยพร ศักดิ์เกษม
- รักประกาศิต ก. สุรางคนางค์
- มารพิสมัย ชอุ่ม ปัญจพรรค์
- ลูกเป็ดขี้เหร่ โสภี พรรณราย
- ดวงตาในดวงใจ ฬีฬา
- กุ้งนาง กาญจนา นาคนันท์
- แรงเงา นันทนา วีระชน

เมื่อผลงานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผู้กำกับการแสดง
ผู้เขียนบทมืออาชีพ และผู้จัดละครช่อง 3 แล้ว ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องผ่านการ
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนักเขียนและมุมมองในการทำงานจาก คณะ-
กรรมการ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลและเป็นผู้เขียนบทละคร
ของ ช่อง 3

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/Pr_bottv.jpg' />
---------------
-- ขณะนี้ ปิดการรับสมัครเป็นที่เรียนบร้อยแล้ว --
---------------
เนื่องจากในขณะนี้มีผลงานส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก
และจำเป็นต้องพิจารณาทุกบทโทรทัศน์อย่างละเอียด 
---------------


---------------

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เขียนบทละครโทรทัศน์รอบแรก
ประเภททีม 10 ทีม
ประเภททีม
เขียนเรื่อง  อ้อมกอดรัก เขียนเรื่อง  ทรายสีเพลิง   
1.      คุณกฤติญา  กวีจารุกรณ์ นามปากกา  กลุ่มร้อยรสบทละคร
2.      คุณตวงทิพย์  ยุวชิต  1.      คุณพรรณพิชญา  พิโรจน์รัตน์
  2.      คุณภารดีถิรดาทรัพย์  สิทธิโชค
   
เขียนเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่ เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ
1.      คุณกาญจนา  โตะยู 1.      คุณศุภวรรณ  ทองขลิบ
2.      คุณนฤมล  โตยยู 2.      คุณเหมือนฝัน  ชาวเหนือ
   
เขียนเรื่อง  ทรายสีเพลิง เขียนเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่
1.      คุณธีร  หนูทอง 1.      คุณกรรณิการ์  เกษตรเสริมวิริยะ
2.      คุณแสงทิวา  นราพิชญ์ 2.      คุณจินตนา  เกษตรเสริมวิริยะ
   
เขียนเรื่อง  ทรายสีเพลิง เขียนเรื่อง  รักประกาศิต
1.      คุณพนมวัน  วัชรตั้งไตรรงค์ 1.      คุณปถมาภรณ์  บุนนาค
2.      คุณไพลินทร์  วัชรตั้งไตรรงค์ 2.      คุณสุทธิลักษณ์  มหาวรรณ
3.      คุณธัญภพ  ชื่นอังกูร  
   
เขียนเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่ เขียนเรื่อง   รักประกาศิต
1.      คุณพิมพ์พิชา  ภู่ประพันธ์ นามปากกา  ดาวคะนอง
2.      คุณสาวิตตรี  ขันโมรี 1.      คุณพิมพ์พิชา  ภู่ประพันธ์
3.      คุณธนพล  รุ่งจิรวัฒน์ 2.      คุณบุญฤทธิ์  กลิ่นเกษร
4.      คุณวรพล  มุ่งการดี 3.      คุณวิวัฒน์  กฤษณาเวศน์
  4.      คุณวารุณี  ครองภิญโญ
   
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เขียนบทละครโทรทัศน์รอบแรก
ประเภทเดี่ยว 39 คน
ประเภทเดี่ยว
เขียนเรื่อง  อ้อมกอดรัก เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ
·       คุณชาวรรณ์  ศุกลรัตน์ ·       คุณสายวสันต์  อิคะวะระ
   
เขียนเรื่อง  ทรายสีเพลิง เขียนเรื่อง  รักประกาศิต
·       คุณชวลิต  อะมะมูล ·       คุณสิตางศุ์  แก้วเมธีกุล
   
เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ        เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ
นามปากกา  น้ำแข็ง ·       คุณสิรินยา  จุรุเทียบ
·       คุณฐิติพร  อยู่ไว  
   
เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ เขียนเรื่อง  ดวงตาสวรรค์
·       คุณณหทัยวรรณ  วิโสภา ·       คุณสุนันท์  นีลพงษ์
   
เขียนเรื่อง  ทรายสีเพลิง เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ
·       คุณดวงกมล  เหมะจุลินทร์ นามปากกา  ปลาตัวกลม
  ·       คุณอธิรดา  อัตไพบูลย์
   
เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ เขียนเรื่อง  แรงเงา
·       คุณนงลักษณ์  ลิ้มลิขิตอักษร ·       คุณอัมฤทธิ  สร้อยทองสุข
   
เขียนเรื่อง  รักประกาศิต เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ
·       คุณนราพร  สังข์ชัย ·       คุณอริสา  ผ่องสำราญ
   
เขียนเรื่อง  รักประกาศิต เขียนเรื่อง  ทรายสีเพลิง
·       คุณนลินี  บัวคำศรี   ·       คุณอรุณแก้ว  พุทธรักษา
   
เขียนเรื่อง  ดวงตาสวรรค์ เขียนเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่
·       คุณนิตินันท์  สุภาพงษ์ ·       คุณอัญชลี  พูลชะโก
   
เขียนเรื่อง  แรงเงา เขียนเรื่อง  ชื่นชีวานาวี
·       คุณบุณฑริกา  อุบลศิริ นามปากกา  พันทิวา
  ·       นาวาเอก วิพันธุ์  ชมะโชติ
   
เขียนเรื่อง  แรงเงา เขียนเรื่อง  อ้อมกอดรัก
นามปากกา  เบญจา ·       คุณศักย์ศรณ์  ศรีประสงค์
·       คุณเบญจรัตน์  รุ่งเลิศ  
   
เขียนเรื่อง  ชื่นชีวานาวี เขียนเรื่อง  กุ้งนาง
·       คุณปณิตา  นิตสิทธินีย์ ·       คุณศันสนีย์  ตุลยธนบดี
   
เขียนเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่ เขียนเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่
·       คุณชัชชญา  ศุภพิชเญศ  ·       คุณศิริรัตน์  สุขสามัคคี
   
เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ เขียนเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่
·       คุณกรองทอง  พิลึก ·       คุณศุทธิพัฒน์  คงเพชร
   
เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ เขียนเรื่อง  ชื่นชีวานาวี
·       คุณการุญ  วรฉัตร ·       คุณสรรัตน์  จิรบวรวิสุทธิ์
   
เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ เขียนเรื่อง  ทรายสีเพลิง
·       คุณพลพล  พงษ์แพทย์ ·       คุณสายป่าน  ปัทมจิตร
   
เขียนเรื่อง  ทรายสีเพลิง เขียนเรื่อง  รักประกาศิต
·       คุณพิมพ์ไทย  โลหิตคุปต์ ·       คุณภัทราวดี  เอื้อสังคมเศรษฐ์
   
เขียนเรื่อง  ทรายสีเพลิง เขียนเรื่อง  มารพิสมัย
·       คุณเพชรรุ่ง  เกียรติกมเลศ ·       คุณภูมิพัฒน์  อารยะธนิตกุล
   
เขียนเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่ เขียนเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่
·       คุณกรกช  แสนวิจิตร ·       คุณวราภรณ์  ทรัพย์ประสม 
   
เขียนเรื่อง  ดวงตาในดวงใจ  
·       คุณวิชญา  บุญยเกต  

ในนามของเว็บไซต์ไทยทีวีสีช่อง 3
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของช่อง 3
ทางคณะฯ ยืนยันว่า ในโอกาสที่เหมาะสมจะนำเรื่องราว ข่าวสาร ดี ๆ มาบอกกล่าว
เชิญชวนกันอีกครั้ง ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ สวัสดีค่ะ

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei