Ch3Thailand Logo

ชิงเสื้อ ผ้ากันเปื้อน กับ เมนูรัก หวาน โดนใจกับ นายจอมหยิ่ง

เปิดอ่านแล้ว 119 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Drama/2010/wannjai/act_wanjai_shirt.jpg' />
              ขอเชิญแฟนละคร หวานใจกับนายจอมหยิ่ง  ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ชิงเสื้อและผ้ากันเปื้อน
จากละคร เพียงตอบคำถามง่ายๆ ว่า

                 ขนมที่แก้วใสปรับปรุงสูตรระหว่างขนมไทย กับ ทาร์ตมาขายในเบอเกอรี่ ของ
                 โรงแรมสยามธารา มีชื่อว่าอะไร
                  ก. ขนมทาร์ตหม้อแกง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 

รายชื่อผู้ที่ได้รับผ้ากันเปื้อน
1. คุณ ปิยวรรณ   วงษา จ.ขอนแก่น
2. คุณ จำเนียร   ขำมี จ.ชัยนาท
3. คุณ ทรายทอง  สุริยาวงษ์ จ.นครปฐม
4. คุณ อุษณีย์  โชติมโนธรรม กทม
5. คุณ คิ้ม  แซ่ฉั่ว กทม
6. คุณเท่งลั้ง  แซ่ล้อ กทม
7. คุณ ไพจิตร  อินทร์จันทร์ จ.นนทบุรี  
8. คุณ อัจฉรา  โชติมโนธรรม กทม.
9. คุณ พิรัตน์  ธวินชัย จ.อุตรดิตถ์
10. คุณ พรรษณพ  เศาณานนท์ กทม
11. คุณ ณัฐวิฒิ  ผังวิวัฒน์ กทม
12. คุณ นภาพร  จตุพรวรรณ กทม
13. คุณ ญามีดะห์  เจ๊ะอูมา จ.ปัตตานี
14. คุณ สมอน  คงคา กทม
15. คุณอารยา  ก้อนทอง จ.นครสวรรค์  
16. คุณ อินทิรา  สุขสว่าง จ.ระยอง
17. คุณ ประไพ พลับศิริ จ.นนทบุรี
18. คุณ รุ่งนภา  สุขสว่าง จ.ชลบุรี
19. คุณ สุคนธ์  ขอเฉื่อยกลาง จ.นครราชสีมา
20. คุณ เบญจพร  ไพรศร กทม.
รายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อหวานใจกับนายจอมหยิ่ง
1.  คุณพูลศรี  นุชนารถ จ.เชียงใหม่ 51.  คุณรภัทร จันทร์งาม จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.  คุณมลฤดี  รุ่งประทีปไพบูลย์ จ.ชลบุรี 52.  คุณชาลิสา ทรงประโคน จ.มุกดาหาร
3.  คุณสุภาพ  ขันชุมพล จ.เลย 53.  คุณชลธิชา บุญฉวี จ.อุบลราชธานี
4.  คุณวรรษมน  จรัสวุฒิวงศ์ จ.กรุงเทพฯ 54.  คุณสมบูรณ์ คงคา จ.สุโขทัย
5.  คุณภาสุรี  ลิขิตดุษฎี จ.สมุทรปราการ 55.  คุณวรรณวิภา พิมพ์ดี จ.อุบลราชธานี
6.  คุณสกุณา   สมประสงค์ จ.กรุงเทพฯ 56.  คุณสุภาวดี สมนาม จ.สมุทรปราการ
7.  คุณเสริมพล  เพียรชัยสงค์ จ.อุดรธานี 57.  คุณวัลภา ไชยธนเวศย์ จ.กรุงเทพฯ
8.  คุณประไพ  สังกาศ จ.อุทัยธานี 58.  คุณพัชรี อู่สุวรรณ จ.กรุงเทพฯ
9.  คุณสิริลักษณ์  เสนารัตน์ จ.กรุงเทพฯ 59.  คุณจิรพัทธ์ ทิพยรัตน์ จ.นนทบุรี
10.  คุณมัลลิกา  ธนะสูตร จ.กรุงเทพฯ 60.  คุณพงษ์ศักดิ์ อาศิรพรพงศ์ จ.กรุงเทพฯ
11.  คุณอุทุมพร   วีระพันธุ์ จ.ชลบุรี 61.  คุณวนันศ์ ว่องพีรพัฒน์ จ.นครปฐม
12.  คุณลักขณา  อรัญสุด จ.นครนายก 62.  คุณจิรภา ครองระวะ จ.นครปฐม
13.  คุณทิพย์นภา      จักรเจริญทรัพย์ จ.กรุงเทพฯ 63.  คุณขวัญเรือน ดนตรีเสนาะ จ.สิงห์บุรี
14.  คุณจุรีรัตน์  อรุณภู่ จ.นครปฐม 64.  คุณวลัยพร หยูทอง จ.ปัตตานี
15.  คุณสิริยากร  โพธิสาราช จ.อุดรธานี 65.  คุณรชต อมรพัฒนาวัฑฒ์ จ.กรุงเทพฯ
16.  คุณอนันต์ชัย  ภิรมยาภรณ์ จ.กรุงเทพฯ 66.  คุณเกศรา บัวจีบ จ.กรุงเทพฯ
17.  คุณวรรัตน์  วัฒนวิฑูรกุล จ.กรุงเทพฯ 67.  คุณกนกวรรณ เทียมทัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
18.  คุณเด่นนภา  คำภาส จ.ยโสธร 68.  คุณพรพรรณ สุตมาตร จ.นนทบุรี
19.  คุณเกศสรี  ภิรมยาภรณ์ จ.กรุงเทพฯ 69.  คุณกรรัช ลี้ภัยดี จ.กรุงเทพฯ
20.  คุณเมทินี   ศิลปชัย จ.ชลบุรี 70.  คุณพรพรรณ ทองจินดา จ.นราธิวาส
21.  คุณอริยาภรณ์  คงบุรี จ.กรุงเทพฯ 71.  คุณญาณิศา กองทัพธรรม จ.กรุงเทพฯ
22.  คุณทานตะวัน  สุขสุวรรณ จ.กรุงเทพฯ 72.  คุณดวงนภา ดอนเจดีย์ จ.กรุงเทพฯ
23.  คุณอมรศรี  ภูวังแทน จ.กรุงเทพฯ 73.  คุณนฤนุช อรุณรัศมี จ.อุทัยธานี
24.  คุณนันท์นภัส  เพียรชยสาค์ จ.อุดรธานี 74.  คุณกนิษฐา สมประสงค์ จ.กาญจนบุรี
25.  คุณภักดี  โพธิสาราช จ.อุดรธานี 75.  คุณนภาพร จตุพรวรรณ จ.กรุงเทพฯ
26.  คุณยุภา  มัสดายัน จ.สุราษฎร์ธานี 76.  คุณจุฬาทิพย์ วิทยา จ.อุทัยธานี
27.  คุณอัญชลี  ปานเงิน จ.สมุทรปราการ 77.  คุณอาพร ชูตระกูล จ.นครปฐม
28.  คุณอรุโณทัย  ป้อมเกิด จ.ปทุมธานี 78.  คุณไพรวัลย์ เทียมทัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
29.  คุณอนุช  นคเรศไอศูรย์ จ.นครปฐม 79.  คุณนันทพร สุขจริง จ.กรุงเทพฯ
30.  คุณศิริพร อัญมณีรัตน์ จ.สมุทรปราการ 80.  คุณยุพาภรณ์ ร่มโพธิ์ทอง จ.กรุงเทพฯ
31. คุณกนกวรรณ เจนการค้า จ.กรุงเทพฯ 81.  คุณกฤตวัฒน์ โชติวุฒิพัฒนา จ.กรุงเทพฯ
32.  คุณอนรรฆวี ต้นโพธิ์ จ.กรุงเทพฯ 82.  คุณขวัญภิรมย์ สมเป็ง จ.เชียงราย
33.  คุณณัฐธภรณ์ จิรพุทธิวัฒน์ จ.อยุธยา 83.  คุณนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ จ.กรุงเทพฯ
34.  คุณวรรณธิดา โชติมโนธรรม จ.กรุงเทพฯ 84.  คุณสุพัตรา บุญศรี จ.ขอนแก่น
35.  คุณสากล เวียงนิล จ.แพร่ 85.  คุณสมปอง ไม้สัง จ.สมุทรสาคร
36.  คุณบุษยมาศ นุชนารถ จ.เชียงใหม่ 86.  คุณกันธิชา มัฆลักษณ์ จ.สมุทรสาคร
37.  คุณกำพล รุ่งประทีปไพบูลย์ จ.ชลบุรี 87.  คุณสิริกร เด่นดวงไพโรจน์ จ.กรุงเทพฯ
38.  คุณเชษฐวุฒิ ภู่เจริญ จ.สมุทรปราการ 88.  คุณวรางคนาง ขีดกลาง จ.กรุงเทพฯ
39.  คุณจำรัส เทียนศิริ จ.สมุทรสงคราม 89.  คุณอรรินทร์ รุ่งชาติสถาพร จ.สงขลา
40.  คุณอาณัติ ปิ่นทอง จ.ชัยนาท 90.  คุณน้ำอ้อย อุ่นโรจน์ จ.สมุทรสาคร
41.  คุณดำรงศักดิ์ ธนะสูตร จ.กรุงเทพฯ 91.  คุณเพ็ญจันทร์ ไทยใหม่ จ.กรุงเทพฯ
42.  คุณศิริภรณ์ พัฒนอางกุล จ.กรุงเทพฯ 92.  คุณพิกุล อุทัยศรี จ.กรุงเทพฯ
43.  คุณจำเนียร ตรีสุขขี จ.สมุทรปราการ 93.  คุณกัญญารัตน์ ใจเอื้อ จ.กำแพงเพชร
44.  คุณกุลพิชญ์ คันศร จ.อุทัยธานี 94.  คุณพรทิพย์ ติ่งเพ็ชรเติม จ.กรุงเทพฯ
45.  คุณสุวินันท์ ศรีดำ จ.นราธิวาส 95.  คุณสุชาดา ทุยะนา จ.สระบุรี
46.  คุณบัญชา พันธุลี จ.ปทุมธานี 96.  คุณดารารัตน์     ไชยสลี จ.น่าน
47.  คุณสุภาวดี สมนาม จ.สมุทรปราการ 97.  คุณปวลี วงศ์สุภาพ จ.ภูเก็ต
48.  คุณจันทนา โรจนศิลปชัย จ.กรุงเทพฯ 98.  คุณสุปรียา กองเกตุ จ.กรุงเทพฯ
49.  คุณจารุวรรณ ตวงทองวัฒนา จ.นราธิวาส 99.  คุณศิริรัตน์ อนุพันธุ์ จ.กรุงเทพฯ
50.  คุณสุรีย์ แย้มประชา จ.กรุงเทพฯ 100.  คุณพรหมกัญญา ลำเลียงพล จ.กรุงเทพฯ

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei