Ch3Thailand Logo

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลส่งท้ายปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๒

เปิดอ่านแล้ว 15 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2008/News_etc/Art&Culture/PaPraMahakuSol2552.jpg' />

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล   ส่งท้ายปี พุทธศักราช ๒๕๕๑  ต้อนรับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช    สกลมหาสังฆปริณายก   ด้วยการจัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์  ที่ใช้ในห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน    เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลท่าม่วง    อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี    การจัดให้มีการทอดผ้าป่าอุปกรณ์ทางการศึกษา    มอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน   จำนวน  ๖
โรงเรียน และการทอดผ้าป่าเครื่องอัฐบริขาร เพื่อมอบให้แก่ วัดในพื้นที่ชายแดน จำนวน ๓วัด ในจังหวัดกาญจนบุรี


ทั้งนี้ ทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช    ได้เข้ายังโรงพยาบาล โรงเรียน   เพื่อสำรวจและจัดหาเครื่องใช้
โรงพยาบาลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน  ต.ห้วยเขย่ง    อ.ทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี   ได้แก่  โรงเรียนบ้านไร่ , โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ , โรงเรียนบ้านประจำไม้ , โรงเรียนบ้านไร่ป้า ,โรงเรียน
คุรุสภา ,โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง รวม ๖ โรงเรียนและวัดในพื้นที่ชายแดน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ได้แก่ วัดนพเก้าทายิการาม ,วัดห้วยเจริญศรัทธาราม , วัดบ้านไร่ รวม ๓ วัด

ในการนี้  ได้เตรียมสถานที่หลักในการรับบริจาคปัจจัย   เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์  สำหรับห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ทางการศึกษา และเครื่องอัฐบริขารสำหรับสามเณรและพระภิกษุสงฆ์   โดยสามารถให้การสนับสนุนทางปัจจัย
ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ   สาขาบางลำพู   บัญชีสะสมทรัพย์  ชื่อบัญชี  “ ผ้าป่ามหากุศลสมเด็จพระ
สังฆราช ” เลขที่บัญชี ๑๑๖ ๔ ๓๕๕๒๕ ๕ และ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์การศึกษาเครื่องอัฐบริขาร ไปส่งมอบด้วย
ตนเอง ได้ที่ จุดรับบริจาค ๓แห่งใหญ่ ๆได้แก่ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  ชั้น ๔ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาล
ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
และจะทำพิธีทอดผ้าป่าโครงการ วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๙ น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะทำพิธีปล่อยขบวนโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลส่งท้ายปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ต้อนรับปี พุทธ
ศักราช ๒๕๕๒ คณะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชในวันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๑๙ น.ณ สนาม
วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดบวรนิเวศวิหาร   โดยจะไปทำการส่งมอบกองผ้าป่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์    สำหรับห้อง
ฉุกเฉินในเวลา๑๐.๑๙ น.  ณ โรงพยาบาลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   และในวันอาทิตย์ที่  ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๓๙ น.   จะทำการส่งมอบกองผ้าป่าอุปกรณ์ทางการศึกษา   สำหรับเยาวชน    โรงเรียนชายแดน
จำนวน ๖ โรงเรียน   และส่งมอบกองผ้าป่าเครื่องอัฐบริขาร    สำหรับสามเณร     ณ ศูนย์สนับสนุนการฝึกอบรม  องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก    เขื่อนวชิราลงกรณ  (เขื่อนเขาแหลม) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   และ พระภิกษุสงฆ์
วัดชายแดน จำนวน ๓ วัด

โดยในบ่ายวันเดียวกันนี้ ประมาณ ๑๕.๑๙ น. ทางสำนักเลขานุการพระสังฆราช จะพาคณะไปเยี่ยมชมและทำบุญวัดเทว
สังฆาราม (วัดเหนือ)ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบวชเรียนครั้นยัง
เป็นสามเณรที่วัดนี้ ถือเป็นวัดบ้านเกิดของพระองค์ เพื่อกราบนมัสการ พระพุทธรูป ภ.ป.ร. ในพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริ
มงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรับทราบข่าวโครงการฯสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียด ได้ที่เว็บไซด์    
ช่อง ๓ www.thaitv3.com ,พุทธะดอทคอม www.phuttha.com และ เว็บไซด์พันธ์ทิพย์ดอทคอม www.pantip.com

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei