Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 และ บีอีซีไอ ร่วมกับ กทช. บสก. เมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมหนังสั้นลดโลกร้อน โดยใช้แนวคิดพ่อหลวง

เปิดอ่านแล้ว 32 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/test3.jpg' />

3 กันยายน 2551 – บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด
 (มหาชน) (ช่อง 3) ได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “แนวคิดของพ่อต่อภาวะโลกร้อน”
ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช), บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ปรากฏการณ์โลกร้อน เป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆ ประเทศกำลัง
ประสบอยู่ ประชาชนทั่วไปรับทราบเรื่องนี้ดี แต่ยังรู้สึกว่าไกลตัว ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานมาโดยตลอด ทางบริษัทฯ ได้สำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 3 โดยให้นำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราว เพื่อให้ประชา
ชนทั่วไปเข้าใจ และรู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย ผู้จัดการฝ่ายผลิต สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เปิดเผยว่า “กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 สำหรับปีนี้ ทาง
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปรากฎการณ์โลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบรุนแรงในหลายพื้นที่ทั้ง
ในประเทศไทยและในต่างประเทศ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
เพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกจิตสำนึกถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นขึ้น” คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ รองเลขาธิการ คณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า “กทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ของประเทศ และในฐานะพสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การสนับสนุนโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน กทช. เล็งเห็นว่าโครง
การประกวดหนังสั้นแนวคิดของพ่อต่อภาวะโลกร้อนเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะเผย
แพร่ความรู้ในเรื่องปรากฏการณ์โลกร้อน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาวะ
โลกร้อนซึ่งหลายประเทศกำลังประสบอยู่ขณะนี้ และเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกถึงการใช้พลังงานและทรัพยา
กรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า” คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า “บสก. มีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด

โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนคนไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการ
ประกวดหนังสั้นครั้งนี้เน้นแนวคิดในเรื่องพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน จึงถือเป็นกิจกรรมเชิงส่งเสริมสังคมที่ดีมากครับ” คุณพิตรภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า “เมืองไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทเอกชนที่มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม และช่วยเหลือสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดมา เราคำนึงถึง ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศชาติเป็นหลัก เมืองไทยประกันชีวิต ได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
เพื่อพัฒนาบุคลากร ระบบการให้บริการ การจัดการด้าน ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งยังสนับสนุนโครงการ และ
กิจกรรมดีๆ ดั่งปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย"

กติกาการประกวดหนังสั้น

หัวข้อ “แนวคิดของพ่อต่อภาวะโลกร้อน” แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป จัดทำเป็นหนังสั้น เชิงสารคดี ความยาวไม่เกิน 15 นาที ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์
ผลงานที่ส่งต้องนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อวิกฤตการณ์
ภาวะโลกร้อน เปิดรับผลงานถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ประกาศผลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
 
รางวัลที่แต่ละประเภทจะได้รับ
 
• รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 500,000 บาท จากเมืองไทยประกันชีวิต

• รางวัลดีเด่น ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กรมธรรม์คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 300,000 บาท จากเมืองไทยประกันชีวิต

• รางวัลชมเชย ประเภทละ 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กรมธรรม์
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 100,000 บาท จากเมืองไทยประกันชีวิต

ดูรายละเอียดกิจกรรมการประกวดหนังสั้นได้ที่ www.3forfun.com/shortmovie
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2683 5070 E-mail: info@becicorp.com

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei