Ch3Thailand Logo

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รับรางวัล ศิษย์เก่ามศวดีเด่น

เปิดอ่านแล้ว 1,379 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดพิธีถวายโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 แด่พระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมันติโก) ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
สำหรับพิธีเริ่มขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. ว่าที่ร.ต.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย ส.ส.หนองคาย ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณาจารย์ พร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานสงฆ์ จากนั้น พระราชรัตนมงคล, นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนางอรพรรณ สินประสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต โดยมี ว่าที่ร.ต.พงศ์พันธ์ได้อ่านประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2555 ให้ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทราบ มีใจ ความโดยสรุปว่า ...

                 'สืบเนื่องจากพระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมันติโก) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มีความดีเด่นในหลายประการ กล่าวคือ มีความดีเด่นด้านผลการศึกษาเล่าเรียน ด้านงานวิชาการ ด้านการปกครอง ด้านการจัดการศึกษา และด้านสาธารณูปการ ด้านผลการศึกษาเล่าเรียน การศึกษาปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของพระราชรัตนมงคล ผลการเรียนได้เกรดเอทุกวิชา ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 4.00 เป็นผู้มีเกรดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง และเป็นผู้ได้เกรดคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของรุ่นด้านงานวิชาการ พระราชรัตนมงคล สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งงานวิจัยในระดับปริญญามหาบัณฑิตและต่อยอดการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว  นอกจากนี้ ยังได้ทำผลงานวิจัยและงานนิพนธ์อีกหลายเรื่อง เช่น งานวิจัยเรื่อง 'การแก้ไขปัญหาความสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาจากทัศนคติของพระสงฆ์ในพื้นที่ ต่อเหตุการณ์ระหว่าง พ.ศ.2547-2550' งานนิพนธ์ ได้แก่ เรื่อง มิงกาลาบา หงสาวดี : ตามรอยพระพุทธศาสนา เยือนหงสาวดี, ตำนานผู้ไท, ย้อนรอยตักสิลาแห่งลวปุระ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำนานที่สาบสูญ เป็นต้น ด้านการปกครอง พระราชรัตนมงคลได้ผ่านงานด้านการปกครองมาหลายตำแหน่ง เช่น เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสันติคีรีญาณสังวราราม จ.เชียงราย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น ด้านการจัดการศึกษา ได้ตั้งโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดเวฬุวัน จ.บึงกาฬ ด้านสาธารณูปการได้ก่อสร้างและบูรณะศาสนวัตถุและศาสนสถานเป็นจำนวนมาก เช่น สร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม สร้างพระอุโบสถดิน กุฏิดิน พระเจดีย์แบบพอเพียง ศาลาการเปรียญ และศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม จ.สกลนคร เป็นต้น
ด้วยเกียรติคุณดังกล่าว ในการประชุมกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้ พระราชรัตนมงคล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555' ...

                  จากนั้น ว่าที่ร.ต.พงศ์พันธ์ นำโล่ถวายสมเด็จพระวันรัต พรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่พระราชรัตนมงคล เข้ารับถวายโล่ ระหว่างนั้นพระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล


ประวัติ พระราชรัตนมงคล

                  มีนามเดิมว่า มนตรี ยางธิสาร เกิดวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.2503 ที่บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.เมือง จ.สกลนคร (ปัจจุบัน เป็น อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร) ปัจจุบัน สิริอายุ 52 พรรษา 32 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

                  อุปสมบท เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2523 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปัญญาภิมณฑ์มุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระวัชรธรรมาภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์วิทยฐานะแผนกธรรม-บาลีนั้นสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก และบาลีประโยค 1-2


ส่วนวิทยฐานะแผนกสามัญศึกษานั้น

พ.ศ.2543 สำเร็จปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2547 สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พระราชรัตนมงคล เป็นพระเถระที่คอยเป็นผู้รับสนองธุระและปฏิบัติงานคณะสงฆ์ รับแบ่งเบาภาระ ช่วยผ่อนงานพระเดชพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้เบาลง
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei