Ch3Thailand Logo

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

เปิดอ่านแล้ว 105 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------
                   ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.    ตำแหน่งที่จะบรรจุ    ตำแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
                   ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑     และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
                   ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ.หรือ..Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ .หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr/. และส่งใบสมัครไปที่..E-mail. Address: orswd@mahidol.ac.th หรือ opnct@mahidol. ac.th หรือกรอกใบสมัครลงในฐานข้อมูลผู้สมัครงานที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/Job/หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง สมัครงานตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ไปที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓      
                   ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
                         ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
                         ๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
                         ๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
                         ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
                         ๔.๕ ใบคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือใบคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ
                         ๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
                         ๔.๗ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
                   ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์   ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr/

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei