Ch3Thailand Logo

ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

เปิดอ่านแล้ว 86 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
รับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2553
สาขาที่รับสมัคร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

วันรับสมัคร
1. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่
วันที่ วันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบริการวิชาการ ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ โทรศัพท์ 055-968575 โทรสาร 055-968558


2. Download ใบสมัครที่นี้ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 25523 และนำหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงมาแสดงในวันทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมชำระเงิน ค่าสมัครและค่าทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 2553 หรือ


3. สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
ส่งที่ งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พร้อม ชำระเงินค่าสมัครโดยตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei