Ch3Thailand Logo

ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

เปิดอ่านแล้ว 86 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
รับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2553
สาขาที่รับสมัคร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

วันรับสมัคร
1. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่
วันที่ วันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบริการวิชาการ ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ โทรศัพท์ 055-968575 โทรสาร 055-968558


2. Download ใบสมัครที่นี้ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 25523 และนำหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงมาแสดงในวันทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมชำระเงิน ค่าสมัครและค่าทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 2553 หรือ


3. สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
ส่งที่ งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พร้อม ชำระเงินค่าสมัครโดยตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei