Ch3Thailand Logo

นิเทศฯ ป.โท SPU รับน้องอิ่มบุญ ช่วยเด็กพิการสายตา

เปิดอ่านแล้ว 131 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมรับน้องสุดสร้างสรรค์ ชวนกันทำประโยชน์ ช่วยน้องตาบอดทางสายตา มอบทุนการศึกษา จำนวน 17,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ SPU M. Com. Arts ประจำปี 2561


เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รักประชาธิปไตย รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ โดย ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่  M. Com. Arts ศรีปทุม ปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ  เนื่องด้วย ในวันที่ 22 กันยายน 2561  ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด)  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้น้องๆ ที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษาได้มีทุนทรัพย์และกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรัก สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม


นอกจากนี้นักศึกษายังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีอีกทั้งยังร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างสิริมงคลในการศึกษาอีกด้วย


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei