Ch3Thailand Logo

GC เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 10,000 ล้านบาท ผู้สูงอายุมีสิทธิ์จองซื้อก่อน

เปิดอ่านแล้ว 80 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

GC เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 10,000 ล้านบาท ผู้สูงอายุมีสิทธิ์จองซื้อก่อน

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนและเสริมสร้างฐานผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของ GC ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสิทธิจองซื้อก่อน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณสำหรับผู้สูงอายุ

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เปิดจองซื้อช่วงวันที่ [14 – 16] สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุ (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503) และช่วงวันที่ [19 – 21] สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และจองซื้อเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสาขาของธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ GC ได้รับการจัดอันดับจากฟิทช์ เรทติ้งส์ที่ AA+(tha) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดย GC จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินที่จะครบกำหนด และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปAPPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei