Ch3Thailand Logo

เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทยทั่วโลกพร้อมกันเวลา ๑๘. ๑๕ น. วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่นภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

เปิดอ่านแล้ว 380 ครั้ง

      กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้าน สาขาสันติภาพและบรรจุการเฉลิมฉลองครบชาตกาล ๑๕๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓        พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ นามของท่านได้เลื่องลือไปทั่ว ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนั้น องค์ท่านได้เป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติส่งผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม

        เนื่องโอกาสอันเป็นมงคลในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม ซึ่งชนชาวไทยให้เคารพและยึดถือข้ออรรถ ข้อธรรมที่ท่านได้สั่งสมมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน จึงสมควรเทิดทูนพระคุณขององค์ท่าน และร่วมเฉลิมฉลองได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เพื่อเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีให้ชาวโลกได้รับรู้ เพื่อประกาศถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นคติตัวอย่างอันดีแก่มนุษย์โลก อันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ โดยเฉพาะเรื่อง การเจริญสมาธิภาวนา


วัตถุประสงค์

    ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกสมาธิ ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติและสันติภาพ (nature and peace)
    ๒. เพื่อส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ หลักธรรม หลักปฏิบัติสมาธิ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
    ๓.เพื่อปลุกกระแสเรื่องสมาธิเข้าสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติ พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต
    ๔. เพื่อให้สมาธิ เกิดสันติภาพในใจผู้คนแผ่ขยายสู่คนทั้งโลก


    เพื่อให้เกิดกระแสการปฏิบัติสมาธิ (meditation) จะนำมาซึ่งจิตใจที่สงบ นำมาซึ่งสันติภาพในใจผู้คนและแผ่ขยายออกไปตามสังคมต่าง ๆ จนทั่วโลก จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทย ทั่วโลก" พร้อมกันเวลา ๑๘.๑๕ น. วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มัน ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” ตามสถานที่ต่าง ๆ

    โดยกิจกรรมวันที่ 20 ม.ค.2563 จะมีกิจกรรมด้านศาสนพิธีตามวัดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 07.15 น. มีพิธีตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ตามวิถีของแต่ละวัด พิธีประกาศเกียรติคุณ ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ จากนั้นในเวลา 18.15 น. จะจัดกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทยทั่วโลก โดยได้รวบรวมวัด สถานที่จัดกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ ดังนี้

วันที่ ๑๗ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


ขอเชิญร่วมงานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล และประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

อ่านรายละเอียดได้ที่
 https://www.facebook.com/444658165688370/posts/1521292748024901/

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต(ครูจารย์ตั๋น)
เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.facebook.com/444658165688370/posts/1518027235018119/

ตลอดเดือนมกราคม 2563
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ขอเชิญร่วมกิจกรรม 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พุทธศักราช 2453 - 2563 สืบสานปฏิปทาต้นธารธรรมพระกรรมฐาน ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.facebook.com/548655658509277/posts/3796285273746283/

พร้อมกันนี้ ในวันที่ 20 มกราคม 2563
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะได้มีการจัดกิจกรรมอาจาริยบูชาหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติสมาธิภาวนา  ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ
และจะจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต ต่อเนื่องตลอดปี 2563

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทุกท่าน สามารถติดตามชีวประวัติ ผลงานของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๔o ปีชาตกาล และในวาระได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ได้ที่ http://www.luangpumun.dra.go.th/

APPLICATIONS
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
CH3 Plus WeTV YouTube Ch3Thailand LineTV Ch3Thailand TrueID

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei