Ch3Thailand Logo

คำประกาศเกียรติคุณ นายอุดม จะโนภาษ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ เนื่องในวันครู ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่านแล้ว 249 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2011/News_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93.jpg' />
              นายอุดม จะโนภาษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๗๗ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บุกเบิกงานด้านวิทยุและโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา มีส่วนสำคัญทำให้การจัดหลักสูตรการศึกษาสาขาวิทยุและโทรคมนาคมพัฒนาก้าวหน้า เกิดประโยชน์ต่อวงการวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญและทรงอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ ของทุกๆ คน ทุกๆ เวลา และทุกๆ สถานที่ ผู้ชม ผู้ฟัง ได้รับประโยชน์และความสุขจาการชมหรือฟังรายการต่างๆ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่ง ท่านสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ เข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง ที่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน และสำเร็จวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ สาขาวิชา ช่างวิทยุ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้วได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองเมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหนึ่งปี ท่านเริ่มรับราชการเป็นครูโรงเรียนช่างกลปทุมวัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นครูวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ต่อมาดำรงตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๒
            ท่านได้ลาออกจากราชการไปทำงานในตำแหน่งหัวหน้าช่างของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และเป็นผู้ริเริ่มคนแรกของไทยในการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับสายอากาศโทรทัศน์ โดยได้ออกแบบสายอากาศที่เหมาะสมกับภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกันในประเทศไทย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานออกไปอย่างกว้างขวาง จนทำให้เกิดมีอุตสาหกรรมการผลิตเสาอากาศโทรทัศน์ขึ้นในประเทศ ทำให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก จากการที่ท่านได้มีโอกาสดูงานดานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ (NBC) และสถานีวิทยุ BBC ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงฝึกงานในสถานีโทรทัศน์ TBS และ NHK ในประเทศญี่ปุ่น และเดินทางไปอบรม ดูงาน และประชุม ในประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ท่านได้ช่วยในการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโทรทัศน์ ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านโทรทัศน์ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ อีกหลายแห่ง ท่านได้ช่วยงานต่างๆ ที่เป็นสาธารณกุศลและงานการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะทำงานแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงเป็นอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างอิเลคทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ท่านได้รับการยกย่องโดยได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) กิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลเกียรติยศคนทีวี ทีวีทองคำ และรางวัลพระราชทานเทพทองจากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
            คุรุสภา ในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอประกาศยกย่องเชิดชุเกียรติคุณ นายอุดม จะโนภาษ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

           ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มาเป็นประธานถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  พร้อมทำพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  และ   มอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส,  ผู้อ่านโองการบูชาบูรพาจารย์, ครูนอกประจำการ, ครูในประจำการ, ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ตลอดจนผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณในการประกวดด้านวิชาชีพครู,  มอบรางวัลให้แก่บุคคลทั่วไปและนักเรียนในการเขียนคำขวัญ วาดภาพ และบทร้อยกรองเนื่องในวันครู  ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei