Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ถือฤกษ์ดีจัดงานบุญ ตักบาตรปีใหม่ รับปี 2555

เปิดอ่านแล้ว 367 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/main(459).jpg' />
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 ถือฤกษ์ดีจัดงาน“ตักบาตรปีใหม่ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” ณ ลานหน้าอาคารมาลีนนท์ ในการนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 85 รูป อาทิ หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร พระครูปัญญาวราภรณ์ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม จ.บึงกาฬ หลวงปู่อุดม ญาณรโต พระครูอุดมศีลวัฒน์ วัดป่าสถิตธรรมวนาราม จ.บึงกาฬ หลวงพ่อประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้  จ.ยโสธร หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฑุโฒ วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่ หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม   วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) จ.บึงกาฬ พระอาจารย์มิตซูโอะ คาเวสโก วัดป่าสุนันทวนาราม  จ.กาญจนบุรี หลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี พระพิพิธพัฒนาทร (สมชาย ฉันทสโร) จ.กรุงเทพฯ ฯลฯ โดยมีผู้บริหารของสถานีฯ อาทิ คุณประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการ  คุณประชุม มาลีนนท์ รองกรรมการผู้จัดการ คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และเหล่าผู้จัดละครและนักแสดง ได้แก่ คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์, คุณจิ๋ม      มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, แม่หนู สรวงสุดา ชลลัมพี, คุณสมพงษ์ วรรณภิญโญ, คุณไก่ วรายุธ  มิลินทจินดา, คุณยุวดี  ไทยหิรัญ, คุณปิ่น ณัฐนันท์ ฉวีวงษ์, คุณหน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์ คุณจ๋า ยศสินี ณ นคร, คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ, คุณจอย รินลณี ศรีเพ็ญ, คุณอั๋น วิทยา วสุไกรไพศาล, คุณต่าย นัฐฐพนธ์ ลียะวณิช, คุณโป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และคุณแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์  อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์  รวมทั้งถวายปัจจัยไทยทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ และกองทัพเรือมาช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอีกด้วย

รายชื่อพระกรรมฐาน ที่ทางสถานี นิมนต์มารับบาตร ประจำปี 2555
1 หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร พระครูปัญญาวราภรณ์ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม
2 หลวงปู่อุดม ญาณรโต  พระครูอุดมศีลวัฒน์  วัดป่าสถิตธรรมวนาราม
3 หลวงพ่อประสาร สุมโน วัดป่าหนองใคร้
4 หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฑฺโฒ วัดถ้ำปากเปียง
5 หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต)
6 พระครูอุดมภาวนาจารย์  วัดอนาลโยทิพยาราม
7 พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
8 พระราชภาวนาพินิจ  วัดพุทธบูชา
9 หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฒฺฑโน วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
10 พระครูญาณวรวิสุทธิ์ วัดสันติการาม
11 หลวงพ่อน้อย  ปญฺญาวุโฒ วัดป่านานาชาติ
12 พระครูปลัดบุรมณ์  เตชธมฺโม วัดธรรมมงคล
13 หลวงพ่อทองคำ กาญจนวณฺโณ วัดถ้ำบูชา
14 พระอาจารย์หลอ นาถกโร วัดถ้ำพวง
15 พระอาจารย์ดาด สิริปุญโญ วัดป่าสัมมานุสรณ์
16 พระครูวินัยธรอำไพ  จิรธมฺโม วัดธรรมมงคล
17 พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวันวนาราม
18 หลวงปู่เสน ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง
19 พระครูสมุห์พรมมา  ธมฺมวโร วัดธรรมมงคล
20 พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง  สิริธมฺโม วัดธรรมมงคล
21 พระอาจารย์ไมย์ อินฺทสิริ วัดป่าหนองหัวข้าว
22 พระอาจารย์แก้ว สุจิณฺโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า
23 พระอาจารย์สำลี สุทฺธจิตฺโต วัดคูหาวารี
24 พระอาจารย์เติมศักดิ์ ยุตฺตธมโม วัดป่าดงพระ
25 พระอาจารย์แยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)
26 พระอาจารย์เคน วรธมฺโม วัดโชติการาม
27 พระอาจารย์สมบูรณ์ กนฺตสีโร วัดป่าสมบูรณ์ธรรม
28 พระอาจารย์ทับ ธมฺมปทีโป วัดป่าแก้วชุมพล
29 พระพิศาลศาสนกิจ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
30 พระอาจารย์จิระวัฒน์ อตฺตรกฺโข วัดป่าไชยชุมพล
31 พระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส
32 พระอาจารย์เทวา จารุธมฺโม วัดป่าวิไลพร
33 พระอาจารย์วิศิษฐ์ สนฺติกโร วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ
34 พระอาจารย์พวน ชุตินฺธโร วัดป่าช้า บ้านดงจันโท
35 พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร วัดป่าภูแปก
36 พระอาจารย์เสือ กนฺตสีโร วัดป่าโพนสว่าง(วัดสีลารัตน์)
37 พระอาจารย์ถาวร อนุตฺตโร ที่พักสงฆ์ ก.ม.27
38 พระอาจารย์คชภัฏ สุจิตฺโต วัดประสิทธิ์สามัคคี
39 พระครูพิพัฒวิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
40 พระราชรัตนมงคล(พระดร.มนตรี อภิมนฺติโก) วัดบวรนิเวศวิหาร
41 พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย (ศากยะ) วัดบวรนิเวศวิหาร
42 พระอาจารย์ทองพูล กาญจโน วัดบุญญานุสรณ์
43 พระอาจารย์จันที โอภาโส วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)
44 พระอาจารย์เสนอ ธมฺมวโร วัดปทุมรังษี
45 พระครูสาสนกิจจาทร วัดป่าโชคชัยวนาราม
46 พระครูกิตติวีระวัฒน์ วัดป่าสุเมฆพัฒนาราม
47 พระอาจารย์อ่อนสา ชยธมฺโม วัดท่าศิลา
48 พระครูโอภาสธรรมคุณ วัดป่าบ้านโป่งสังข์
49 พระอาจารย์ธานินทร์  ธานินโท วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
50 พระอาจารย์สุฤทธิ์ ยสวัฒฺโน ที่พักสงฆ์ ก.ม.27
51 เจ้าอธิการวีระพล ปภสฺสโร วัดป่าสุดเขตแดนสยาม
52 พระปลัดแสง ฐิตธมฺโม วัดเวฬุวัน
53 พระครูโสภณธรรมคุณากร วัดป่าศรีอรุณ
54 พระอาจารย์ครรชิต สุขธมฺโม ที่พักสงฆ์ ก.ม.27
55 พระอาจารย์อ่อนสี จิตฺตธมฺโม วัดป่าถ้ำอ่างบูรพา
56 พระครูปริยัติสารโสภิต วัดจันทร์สามัคคี
57 พระอาจารย์อำนวย จิตตสังวโร วัดป่ามณีกาญจน์
58 พระอาจารย์คงศักดิ์ โสวโร วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
59 พระอาจารย์จำเนียร จิตฺตสํวโร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
60 พระอัมพร กาญจนธโร วัดป่าแก้วชุมพล
61 พระครูวินัยธรสัญญา รัตนญาโณ วัดป่าเทพวิมุติ
62 พระดอน จักกธัมโม วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)
63 พระสายัญ ชยวัฒโฑ ที่พักสงฆ์ ก.ม.27
64 พระพนมไพร พทฺธญาโณ ที่พักสงฆ์ ก.ม.27
65 พระอาจารย์ภานุพงศ์ ปัญญาวุธโธ วัดป่าภูทอง
66 ครูบาโต หิริธัมโม วัดป่ามณีกาญจน์
67 พระวิสิทธิ์ ถาวโร ที่พักสงฆ์ ก.ม.27
68 พระสัญชัย กันตสีโล ที่พักสงฆ์ ก.ม.27
69 ครูบาปรีดา สติสัมปันโน วัดป่าคีรีเขต
70 พระอาจารย์สมหวัง ธีรวังโส วัดป่าต้นขาม
71 พระปรีชา อภิวีริโย วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต)
72 พระประดิษฐ์   อาจาโร วัดป่าหนองนกเขียน
73 พระปัณณทัต  อภินนฺโท วัดโนนสว่าง
74 พระทรงศักดิ์ จันทปัญโญ ที่พักสงฆ์ ก.ม.27
75 พระโอวาท กิตฺติธโร วัดถ้ำพวง
76 พระโกสินทร์  ปญฺญาวุฑฺฒิโก วัดธรรมมงคล
77 พระครูใบฎีกาก้องนภา  สุเมธโก วัดธรรมมงคล
78 พระสุทัศน์  ภูริวฑฺฒโน วัดธรรมมงคล
79 พระเสกสรร ธัมมสาโร วัดป่าหนองใคร้
80 พระอาจารย์มิตซูโอะ คาเวสโก วัดป่าสุนันทวนาราม
81 พลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม วัดเกริ่นกฐิน
82 พระพิพิธพัฒนาทร (สมชาย ฉันทสโร) วัดปริวาสราชสงคราม
83 พระอาจารย์สมชาย ภัทรภณ เขมปญฺโญ วัดเกริ่นกฐิน
84 อาจารย์หนูพรหม สุชาโต วัดป่าสุนันทวนาราม
85 พระไพโรจน์ (พระติดตาม) วัดป่าสุนันทวนาราม

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei