Ch3Thailand Logo

โครงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

เปิดอ่านแล้ว 419 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

รงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

ภาพยนตร์โฆษณาในหัวข้อ “สนุกกับเทคโนโลยี” ภายใต้แนวคิด “Invented for life : เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ไม่จากัดเทคนิค วิธีการและสื่อในการนาเสนอและสามารถใช้วิธีการแบบ Animation ความยาว ๑ นาที ในรูปแบบ Mini DV และ DVD

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

อายุไม่เกิน 23 ปี
ไม่จากัดเพศ
สามารถเป็นทีมแต่ไม่เกิน 3 คนหรือเป็นบุคคลก็ได้
ผู้กำกับจะต้องไม่เป็นผู้มีผลงานด้านกากับภาพยนตร์และงานโฆษณารวมทั้งด้านภาพยนตร์วีซีดีมาก่อน
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณา

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ซ้าหรือคล้ายกับภาพยนตร์โฆษณาที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่มีอยู่หรือเคยมีมา
เนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้เยาวชน และคนในสังคมไทยให้เข้าใจถึงแนวทางของการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตให้ดี ขึ้น
ภาพยนตร์โฆษณาสามารถนำเทคโนโลยีของบ๊อช*มาช่วยสร้างความเข้าใจในการนาเสนอได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นได้อย่างแท้จริง
เนื้อหาของแนวคิดภาพยนตร์โฆษณาจะต้องมีความยาวเต็มรูปแบบ ๖๐ วินาที
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องยินยอมมอบลิขสิทธิ์จากโครงงาน ภาพยนตร์โฆษณา เพื่อให้บริษัท โรเบิร์ตบ๊อช จากัด นาไปผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาเผยแพร่
กรณีที่ส่งผลงานเป็นกลุ่มต้องมีสมาชิกไม่เกิน ๓ คน สามารถส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวนชิ้นงาน
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องส่ง STORY BOARD (ขนาดไม่ต่ากว่า A3) พร้อมคาบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ STORY BOARD เป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer Graphic ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจเรื่องราวที่นาเสนอได้
หมายเหตุ
เทคโนโลยีบ๊อช ประกอบไปด้วย ๓ กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ ๑.กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าด้านอะไหล่รถยนต์ , ๒.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือไฟฟ้า และ ๓.กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย (สามารถดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.bosch.co.th) ผู้สมัครสามารถนาภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์มาใช้ได้ ซึ่งการนาภาพผลิตภัณฑ์บ๊อชมาใช้ในโฆษณามีผลต่อการให้คะแนน

STORY BOARD ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งรวม ๑๐ ทีมจะต้องมานาเสนอแนวคิดและเรื่องราวเนื้อหา เพื่อคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ ๕ ทีม และทั้ง ๕ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา เรื่องละ ๕,๐๐๐ บาท และจะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ กระบวนการผลิตโฆษณา เพื่อเรียนรู้ทักษะการทาภาพยนตร์โฆษณาจากวิทยากรมืออาชีพของวงการโฆษณา และอบรมข้อมูลผลิตภัณฑ์บ๊อช
***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมสัมมนาต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

ผลงานจริงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ๕ ทีม จะถูก Upload * ลง website และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหวต พร้อมทั้งผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง ๕ ทีม จะต้องนาเสนอผลงานในงานอีเว้นท์เพื่อค้นหาผู้ชนะของโครงการ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
หมายเหตุ
ผลงานรอบชิงชนะเลิศทั้ง 5 ผลงานที่ส่งเพื่อ upload จะคิดเป็น 70% ของคะแนนการประกวดรอบชิงชนะเลิศ และอีก 30% เป็นการนาเสนอบนเวที

ระยะเวลาโครงการ

ดาวน์โหลดและส่งใบสมัคร
:: ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม

ประกาศผล 10 สุดยอด STORY BOARD สร้างสรรค์
:: 6 สิงหาคม

10 ทีมนำเสนอผลงาน กรรมการคัดเลือกเหลือ 5 ทีมรับทุนต่อยอดผลิตภาพยนตร์  
:: 13 สิงหาคม

5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ร่วม Workshop กับ Creative idol และ Production มืออาชีพ
:: 14 สิงหาคม

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ สุดยอดนักโฆษณาหน้าใหม่ 
:: 2 ตุลาคม
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei