Ch3Thailand Logo

อิ่มบุญสงกรานต์ สืบสานตำนานพระป่า สร้างพระถวายวัดเวฬุวัน

เปิดอ่านแล้ว 433 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/pr/Pr_news_veruwan.jpg' /> 
            หากเอ่ยถึง วัดเวฬุวัน หมู่ ๘ ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย หลาย ๆ คนอาจไม่คุ้นเคย  แต่หากทราบประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้แล้วจะพบว่าน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยเลย
    
            วัดเวฬุวัน เป็นวัดสายพระป่าอีกแห่งหนึ่ง สืบสานการวิปัสสนากรรมฐานสายตรงจาก พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปรมาจารย์ผู้สร้างตำนานของ “พระป่า” และ “กองทัพธรรม” อันลือลั่น ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางประมาณ ๘๐ ไร่เศษ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก 
    
            วัดแห่งนี้มีประวัติการก่อสร้างมายาวนาน ตั้งแต่มีการตั้งชุมชน (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๑) โดยผู้นำชุมชนผู้สืบเชื้อสายมาจาก พระยาหงสาวดี (ท้าวหม้อ) แห่งเมืองไชยสุทธิ์อุตตมบุรี และผู้สืบเชื้อสายจาก พระศรีวรราช (ท้าวปทุม) เจ้าเมืองท่าอุเทน และผู้สืบเชื้อสายจาก พระศรีวรราช (พระยาก่า) แห่งเมืองวัง ได้ร่วมกันสร้างวัด และเห็นว่าพื้นที่โดยรอบมีป่าไผ่จำนวนมาก จึงเรียกนามวัดนี้ว่า “วัดเวฬุวัน” จากนั้นมา
    
            วัดเวฬุวัน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดธรรมยุติก นิกาย มักมีพระภิกษุเดินทางจากที่ห่างไกลมาจำพรรษาและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมและวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ขาด ดังปรากฏตามหลักฐานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นต้นมา 
    
            ความสำคัญของวัดเวฬุวัน ประการแรก เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สร้างปูชนียวัตถุสำคัญ (พระบรมรูป ร.๕) ประดิษฐานไว้ ได้รับพระราชทานพระราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงทอดผ้าพระกฐิน และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์
    
            ประการที่สอง เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีวิไลและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นศูนย์กลางของชุมชน ดังคำขวัญของอำเภอศรีวิไลที่ว่า “ภูทอกแดนมหัศจรรย์ วัดเวฬุวันเรืองชื่อ อดีตเล่าลือบ้านนาทราย” และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดหนองคาย
    
            ประการที่สาม เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม-บาลี และสามัญศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการเข้าไปปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
    
            เมื่อคราวเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังมีพระพลานามัยแข็งแรง (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๕- ๒๕๒๓) เคยเสด็จไปศึกษาและค้นคว้าด้านวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาธุระบ่อยครั้งที่วัดเวฬุวัน เป็นเวลา ๑๕ วันบ้าง ๑ เดือนบ้าง บางครั้ง ก็เสด็จไปทรงศึกษาพระกรรมฐานจาก หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่ดุลย์ อตุโล หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง พระอาจารย์ จวน กุลเชฏโฐ ที่วัดเจตยาคีรีวิหาร (ภูทอก) โดยรับสั่งว่า “ที่จริงแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นพระในเมือง อยากเป็นพระกรรมฐานหรือพระป่ามากกว่า แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ไป”
    
            สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงรับวัดเวฬุวัน ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และประทานปัจจัยทุนทรัพย์และทรงวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างเสนาสนะ กุฏิ อาคารเรียน แหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภค ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา ซึ่งทางวัดได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาของพระพุทธศาสนา มีการเปิดสอนแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในพระธรรมวินัย อันเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองในภายภาคหน้า
    
            พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่มักได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาอุปสมบทกุลบุตรที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วค่อยส่งไปจำพรรษาที่วัดเวฬุวัน เพื่อศึกษาพระธรรมและวิปัสสนาธุระ ทำให้ความเจริญด้านพระพุทธศาสนารุ่งเรืองก้าวหน้ารวดเร็ว ซึ่งในการสอบนักธรรมแต่ละปี พระภิกษุสามเณรวัดเวฬุวันมักสอบนักธรรมบาลีเพิ่มขึ้นทุกปี สูงสุดเคยสอบได้มากเป็นอันดับ ๖ ของประเทศไทย
    
            ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าพระกฐิน และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประดิษฐานในพลับพลาทรงไทยจัตุรมุข ภายในวัดเวฬุวัน
    
            ปัจจุบันวัดเวฬุวัน กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน จึงมีการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ให้เป็นที่เคารพสักการะแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทั้งอาคารฝึกอบรมปฏิบัติธรรมหลังใหม่ ทางวัดจึงแจ้งไปยังสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อนำความกราบทูล
    
            ครั้นความทราบถึงสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานความเห็นชอบให้สร้างเป็น “พุทธวิหาร” ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ เมตร และประทานนามว่า “พระพุทธอุดมมงคลเวฬุวัน” และให้เรียกวิหารนี้ว่า “วิหารพระพุทธอุดมมงคลเวฬุวัน” 
    
            เนื่องจากการก่อสร้างต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก วัดเวฬุวันในพระสังฆราชูปถัมภ์ จึงขอประทานรูปแบบของ “พระสมเด็จสะทานเพชร” ที่สมเด็จพระสังฆราชฯประทานพระอนุญาต ให้จัดสร้างให้ประชาชนเช่าบูชาในช่วงส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและชีวิต มาจัดสร้าง  “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์สะทานเพชร” และขอประทานพระนามย่อ “ญสส.” จารึกที่องค์พระ ซึ่งได้รับประทานพระอนุญาตตามประสงค์ พร้อมประทานแผ่นโลหะมงคล ผงศักดิ์สิทธิ์ เช่น ผงดอกมณฑาทิพย์ ผงเก่าพระสมเด็จบางขุนพรหม ผงศักดิ์สิทธิ์จากวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา และชนวนศักดิ์สิทธิ์จากเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายมาผสมและบรรจุในพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์รุ่นนี้
    
            วันนี้การจัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์สะทานเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้ประกอบ พิธีเททองตั้งแต่วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๕๙ น. ณ สนามวัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จ พระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานในพิธี และกำหนดพิธีพุทธาภิเษกรวม ๓ ครั้ง 

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/pr/banner_1.jpg' />   
ครั้งที่ ๑ ทำพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๕๓ ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมอธิษฐานจิตมากมาย ได้แก่
1. พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม) ประธานพิธี จุดเทียนชัย
2. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) ประธานพิธีดับเทียนชัย  วัดป้อมแก้ว อยุธยา
3. พระครูสิริภัทรกิจ (หลวงพ่อสมศรี) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมมาศ วัดหน้าพระลาน สระบุรี
4. พระครูจันทสิริธร (หลวงพ่อสารันต์) วัดดงน้อย ลพบุรี
5. พระครูวิมล ญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี

ขอเชิญชมภาพพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา >> คลิ๊กที่นี่
   
/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/pr/banner_2.jpg' />
ครั้งที่ ๒ พุทธาภิเษกในวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๓ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี
ฃสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว

ขอเชิญชมภาพพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร >> คลิ๊กที่นี่
   
/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/pr/banner_3.jpg' />
ครั้งที่ ๓ พุทธาภิเษกในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๓ ณ วัดเวฬุวัน อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย โดยพระป่าสายอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นั่งบริกรรมอธิษฐานจิต ได้แก่
1. พระครูปัญญาวรากร (หลวงปู่สมภาร ปัณญาวโร) วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
2. พระครูอุดมลศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
3. พระประภัสสรมุนี (หลวงพ่อนิรันดร์ ถามวโร) วัดท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
4. พระครูสุนทรวิหารธรรม (หลวงตาแยง สุขกาโม) วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
5. หลวงพ่อลออ ฐานวโร วัดหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
6. พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข) วัดประดู่พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
7. หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต วัดป่าคูณคำวิปัสสนา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
8. พระอาจารย์เทวา จารุธัมโม วัดศรีชมพูสามัคคี อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
9. พระอาจารย์ตึ๋ง จรณธัมโม วัดป่าโสกก่าม อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
10. พระอาจารย์วงศ์ศักดิ์ พุทธาจาโร วัดป่าสุเมฆนันทาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
11. พระอาจารย์บุญลม ธัมมวุฒโฑ วัดดานศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
12. พระอาจารย์วีระพล ปภัสสโร วัดสุดเขตแดนสยาม อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
13. พระอาจารย์วัฒนา มุทุจิตโต วัดป่าโชคชัยวนาราม อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
14. พระอาจารย์แพง วรปัญโญ วัดป่าสันติธรรมวนาราม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
15. พระครูวินัยธร (พระอาจารย์จอมศรี กันตสีโล) วัดป่าพุทธรักษา อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
16. พระครูสังฆรักษ์ (พระอาจารย์เติน รตนวัณโณ) วัดป่าปทุมสุวรรณวนาราม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

              ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ เว็บไซท์พุทธะดอทคอม โดยคุณประชุม มาลีนนท์ ยังได้ฝากปัจจัยในการทำบุญเพื่อสานต่อพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ซึ่งได้เดินทางไปนมัสการพระเกจิอาจารย์ สายพระป่า
วิปัสนากรรมฐาน ซึ่งมีรายนามพระเกจิอาจารย์ ดังนี้
 
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
2. พระอาจารย์ปรีดา (หลวงปู่ทุย) ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก จ.หนองคาย
3. หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) จ.หนองคาย

ขอเชิญชมภาพพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดเวฬุวัน >> คลิ๊กที่นี่

    
            ของดีพิธีใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีกันง่าย ๆ ผู้มีจิตศรัทธาสนใจจะร่วมบริจาคทำบุญก่อสร้าง “วิหารพระพุทธอุดมมงคลเวฬุวัน” ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางลำพู, วัดเวฬุวัน อ.ศรีวิไล จ.หนอง คาย โทร. ๐๘-๕๗๕๒-๓๒๒๑ หรือสอบ   ถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐-๒๒๘๑-๒๘๓๑-๒.
 
            ซึ่งในครั้งนี้ ทางทีมงานได้เก็บภาพพิธีพุทธาภิเษกที่จัดขึ้น ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา และ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร มาให้ชมกัน ณ โอกาสนี้ด้วย

ที่มา :: www.dailynews.co.th

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei