Ch3Thailand Logo

ความสุข สงบ ร่มเย็นของสังคม เกิดด้วยหลักพุทธธรรม : วันวิสาขบูชา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เปิดอ่านแล้ว 100 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/banner2.jpg' /> 
วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2553 เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม
ให้ความรู้ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาของกรมการศาสนาในปีนี้ จัดขึ้นทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2553 วัดสระเกศ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2553 และวัดยานนาวา 28 พฤษภาคม 2553

             ทั้งนี้ กรมการศาสนา ได้จัดทำการ์ดอวยพรวันวิสาขบูชาเป็นรูปพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามพร้อมกับนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ความหมายของหลักอริยสัจ 4 ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้พุทธศาสนิกชนไว้เป็นที่ระลึก
 
 
นอกจากนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังได้กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2553 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก และได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย องค์กรเยาวชน มูลนิธิ มหาวิทยาเอกชน สถานศึกษา จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ 500 รูป/คน การจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา การจัดแสดงนิทรรศการพุทธมณฑล ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 801 รูป ในวันวิสาขบูชา 

             สำหรับวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2553 เริ่มเวลา 16.00 น. ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

             ทั้งนี้ในส่วนภูมิภาค  กำหนดกิจกรรมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ให้วัดทุกวัด ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหลักในการจัดกิจกรรม อาทิ การตักบาตรและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา การปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ความสุข สงบ ร่มเย็นของสังคม เกิดด้วยหลักพุทธธรรม และได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทย 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โทร.0-2441-0902

 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบุญที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ

/tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/visakaboocha08.jpg' />
ขอให้เธอเบิกบาน กับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
ขอให้เธอเบิกบาน ในธรรม
และขอให้เธอเบิกบาน กับการรับใช้เพื่อน้อมนำ
ให้พระธรรม ชี้ทาง
ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีธรรม
ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีทาง
ที่ใดมีเธอ ที่นั่นมีฉัน
ที่ที่ธรรมะผลิบาน
ดอกไม้ผลิบานบนผืนดิน ธรรมะผลิบานทั้งโลก
ฉันจะเผยแผ่ พระธรรมไปให้ไกล
ขอเพียงเธอหันมา พระธรรมจะคลี่ห่มใจ
ดั่ง...ดวงดอกไม้ แห่งธรรมชูช่อไสว ผลิบาน...ตระการไปทั่วทั้งโลกา
 
          
           ในเทศกาลวิสาขบูชา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (  ว.วชิรเมธี  )  พระผู้เผยแพร่หลักธรรมเพื่อสันติ ได้เรียงร้อยถ้อยความเป็น"เพลง ธรรมะผลิบาน" เพลงธรรมะ เพื่อกระตุ้นเตือนสติ ให้คนไทยเลิกเห็นแก่ตัว หันมาเห็นแก่ส่วนรวม และยกย่องเชิดชูธรรมให้เป็นหลักชัยของแผ่นดิน
ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ก้าวข้ามความรุนแรงอย่างยั่งยืน  โดยไม่ชี้หน้ากล่าวโทษซึ่งกันและกันต่อไปอีก 
           ขอส่งส่งสาร เสียงแห่งพระธรรม (ประพันธ์เนื้องร้อง โดย ท่านว.วชิรเมธี   ทำนอง : ธเนส สุขวัฒน์ และ ขับร้อง โดย ผสุชา  โทณวณิก) ไปยังพุทธะในวาระวิสาขบูชา นี้  ขอความสุขร่มเย็นจงมีแด่พุทธศาสนิกชนไทยและชาวโลก
 
หมายเหตุ: ดาวน์โหลดภาพและเสียง ได้ที่เว็บไซต์ dhammatoday.com
 
 /tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/visakaboocha01.jpg' />
             ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ตรงกับวันวิสาขบูชา และปีนี้ตรงกับวันเกิดของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก คณะศิษย์วัดสุนันทวนาราม มูลนิธิมายา โคตมี และมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก    มีความยินดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม   ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นปัจจัยในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม   ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญดังกล่าว หรือสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิมายา โคตมี  สามารถ

/tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/visakaboocha02.jpg' />
บริจาคเงินได้ตามประเภทของโครงการ ดังนี้

1. โครงการกองทุนการศึกษาและโครงการกองทุนอุดมศึกษา
บริจาคเงินเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตั้งแต่ 15,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้บริจาคสามารถตั้งชื่อกองทุน และบริจาคสมทบ เพิ่มได้ในทุกโอกาสต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันคล้ายวันเกิดของท่าน หรือ ของบิดา มารดา ฯลฯ เป็นต้น
เงินบริจาคตามข้อ 1 ถือเป็นทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น (ตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ)

2. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
ท่านจะรับเด็กไว้ในอุปการะ 1 คนหรือกี่คนก็ได้ตามศรัทธา โดยบริจาคเงินเพื่อการศึกษาของเด็กเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี คือสำหรับนักเรียนมัธยมปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 หรือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 และ ปวช. ม.1 - ม.3 ทุนละ 3,๐๐๐ บาท ต่อปี ม.4 - ม.6 และ ปวช. ทุนละ 5,๐๐๐ บาท ต่อปี
เงินบริจาคตามข้อ 2 ถือเป็นรายได้ของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาให้ นักเรียนได้ตามความประสงค์ของผู้บริจาค (ตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ )

3. บริจาคเพื่อมูลนิธิมายา โคตมี
             ท่านจะบริจาคเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ตามแต่ศรัทธา
เงินบริจาคตามข้อ 3 ถือเป็นรายได้ของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถ นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อโครงการการกุศลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้ (ตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ )
             ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินและสิ่งของ หรือติดต่อขอรับหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก สอบถามเกี่ยวกับกำหนดการของพระอาจารย์ และกิจกรรมของวัดสุนันทวนาราม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิมายา โคตมี 
โทรศัพท์ 02-6763453 , 02-6764323 โทรสาร 02-2868690

                    ทำบุญสร้างพระ สร้างกุศลบารมีกับชมรมพระบรมธาตุแห่งประเทศไทย ด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างพระพุทธจักรพรรดิ์รตนวรมหามุนี เพื่อประดิษฐานไว้ในองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรวิหาร จ.นครพนม สามารถโอนเงินผ่านบุญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 045-2-52003-5 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-233-8357 , 02-234-1446 – 02-234-6243

                                                /tv3admin/uploaded/store/images/activity/2010/visakaboocha/visakaboocha03.jpg' />
พิเศษสำหรับโรงเรียนประถม ที่สนใจรับหนังสือสวดมนต์ ที่ทางเหล่านักแสดง และพนักงานช่อง 3 ร่วมกันจัดพิมพ์ขึ้น ส่งไปเพื่อใช้ในห้องสวดมนต์ของโรงเรียน ให้ทางโรงเรียนส่งรายละเอียดพร้อมให้ข้อมูลอย่างชัดเจน โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของสถานศึกษา และ จำนวนนักเรียนมาทางเว็บไซต์ Thaitv3.com เพื่อจะได้พิจารณาจัดส่งหนังสือไปให้เพื่อความเหมาะสม
หากโรงเรียนใดสนใจ ส่งอีเมล์ มาได้ที่ webeditor@thaitv3.com

สำหรับบุคคลทั่วไป
ที่สนใจรับหนังสือสวดมนต์เพื่อไปสวดเพื่อเสริมสร้างบุญบารมี <<คลิ๊กที่นี่ >>
 

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei