Ch3Thailand Logo

คณะกรรมการ บมจ.บีอีซี เวิลด์ จำกัด แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโทรทัศน์ และขยายธุรกิจใหม่สร้างรายได้ให้องค์กร

เปิดอ่านแล้ว 5,786 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ


คณะกรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโทรทัศน์ และขยายธุรกิจใหม่สร้างรายได้ให้องค์กร

              จากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา   มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นกับ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรม ที่ทวีความเข้มข้นสูงขึ้น  ทำให้คณะกรรมการ บมจ.บีอีซี เวิลด์   ภายใต้การนำของ    นายสมชัย บุญนำศิริ  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  พร้อมคณะกรรมการ  ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโทรทัศน์  ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และสร้างตำแหน่งงานใหม่ รองรับการปรับขยายทางธุรกิจ  เพื่อสร้างรายได้ใหม่ต่อไป  พร้อมกับนี้ยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูง  คือ  นายประชุม มาลีนนท์  รองประธานกรรมการ บมจ.บีอีซี เวิลด์   ให้ดำรงตำแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group CEO (Group Chief Executive Officer )  และ นางสาวอัมพร มาลีนนท์  กรรมการ และกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง  COO (Chief Operating Officer)  : หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านปฏิบัติการ และ รับรองและกำหนดชื่อตำแหน่งใหม่สำหรับ  นางสาวรัตนา มาลีนนท์  ในตำแหน่ง  CFO (Chief Financial  Officer)  :    หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

              การบริหารจัดการในโครงสร้างใหม่นี้  บมจ.บีอีซี เวิลด์   จะทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมาย ในภาพรวม โดยมีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) รับไม้ต่อในการกำกับดูแลให้ส่วนงานต่างๆ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ผ่านทาง Group CEO ที่จะทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ติดตามดูแลงานอย่างใกล้ชิดกับ ผู้บริหารระดับสูง ในแต่ละส่วนงานต่อไป

              การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)   ณ วันที่ 21มีนาคม 2560   ในส่วนของ คณะของกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 14 คน  ดังนี้

1. นายสมชัย บุญนำศิริ                กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

2. นายประชุม มาลีนนท์               กรรมการ / รองประธานกรรมการ

3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย         กรรมการ

4. นางสาวรัตนา มาลีนนท์            กรรมการ

5. นางสาวอัมพร มาลีนนท์           กรรมการ

6. นางรัชนี นิพัทธกุศล                 กรรมการ

7. นางสาวนิภา มาลีนนท์              กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

8. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู               กรรมการอิสระ

9. นายอรุณ งามดี                    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10. นายประธาน รังสิมาภรณ์         กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

11. นายมานิต บุญประกอบ          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

12. นายแมทธิว กิจโอธาน              กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

13. นายวรวรรธน์ มาลีนนท์           กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

14. นายทศพล มาลีนนท์               กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


สำหรับ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน  ดังนี้

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย       กรรมการบริหาร

2. นายประชุม มาลีนนท์          กรรมการบริหาร  

3. นางสาวรัตนา มาลีนนท์       กรรมการบริหาร  

4. นางสาวอัมพร มาลีนนท์       กรรมการบริหาร  

5. นางรัชนี นิพัทธกุศล               กรรมการบริหาร

                 สำหรับ โครงสร้างการจัดการ ของ  บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นั้น  นาย ประชุม มาลีนนท์  รองประธานกรรมการ , กรรมการบริหาร และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท กล่าวว่า  ปัจจุบันสภาพการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงได้มีการพิจารณาปรับปรุงผังโครงสร้างการจัดการ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  การบริหารจัดการใหม่จะมีความเป็นสากล สอดรับกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่

                กลุ่มที่  1 กลุ่มงานธุรกิจปัจจุบันที่เป็น “Bread and Butter” สร้างรายได้แก่องค์กร มี Chief Operating Officer (หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ) ทำหน้าที่กำกับดูแล ประกอบด้วย งานข่าว งานผลิตรายการ งานออกอากาศ และงานการตลาด 

                กลุ่มที่  2 กลุ่มงานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ประกอบด้วย งานเทคโนโลยีและนิวมีเดีย งานด้านลงทุน งานด้านกลยุทธ์ งานด้านพาณิชย์ (Commercial) เป็นต้น

                กลุ่มที่  3 กลุ่มงานสนับสนุน โดยมี Chief Support Officer (หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านสนับสนุน) ทำหน้าที่กำกับ ดูแล ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมาย และงานธุรการและจัดซื้อ 

การจัดผังโครงสร้างการจัดการในลักษณะนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 

2. สร้างการ Synergy และ Combine Strength ความสามารถของทุกหน่วยในองค์กรให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีพลัง

3. ทำให้นโยบายการบริหารจัดการเชื่อมโยง (Align) เข้าด้วยกัน โดยมี บมจ.บีอีซี เวิลด์   ทำหน้าที่ศูนย์กลางการบริหารจัดการ

                  นายประชุม มาลีนนท์ ยังได้กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลง  ผู้ชมก็มีการเปลี่ยนแปลง   แต่ ทางช่อง 3 ก็ยังมีศักยภาพที่จะเดินหน้าและเติบโตได้    โดยส่วนตัวผม มองว่า ช่อง 3 เรามี Potential  ที่ดีมาก  มีระบบงานในระดับหนึ่ง   เพียงแต่ขาดการปรับปรุงหรือยังไม่ได้ Update อย่างที่ควรจะเป็น    ดังนั้น จึงต้องมีความชัดเจนทั้งโครงสร้างองค์กร และ ขั้นตอนการทำงาน  นั่นคือ จะต้องการทำให้เกิด Organizational Restructuring และ Operational Restructuring  มุ่งสร้าง Value ให้กับทั้งกลุ่ม  เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับธุรกิจโทรทัศน์มากเกินไป ต้องมี Positioning ที่ชัดเจน  เช่น การเป็น Content Provider เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ทุกสื่อที่เรามี เข้าถึงผู้ชมให้ได้มากที่สุด   โดยไม่เน้น ว่าจะเป็นสื่อใดสื่อหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ถ้า “ภาพ” ต่างๆ มีความชัดเจนแล้ว จะส่งผลให้เกิดการทบทวนนโยบายการผลิตรายการทางโทรทัศน์ รวมถึงทิศทางอื่นๆ ก็จะตามมาด้วย  ที่สำคัญ การจะก้าวไปอย่างนี้ได้ กรรมการมืออาชีพ  จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้น   ในการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร เพื่อให้ทุกหน่วยของขององค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย เป้าหมายของ บมจ.บีอีซี เวิลด์  APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei