Ch3Thailand Logo

ประกาศผลผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจาก TV3 Fanclub Award's 2008

เปิดอ่านแล้ว 171 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมโหวต กิจกรรม TV3 Fanclub Award's 2008
ที่ได้รับรางวัลเป็นปฏิทินจาก ช่อง 3 เป็นของขวัญวันปีใหม่ ซึ่งทางทีมงาน จะจัดส่ง
ของรางวัลทางไปรณีษย์ไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งในการสมัครสมาชิก

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
wantana Heamaphukka
51
จิราพร บุญครอบ
2
ปวีณา โชคชัยนพคุณ
52
สิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
3
เสาวนีย์ สงวนศรี
53
Parksorn Tumchinda
4
khatayut montatipkul
54
นริศรา ชนะพาล
5
พรรณทอง ทองประสม
55
savitee kasampongpisut
6
สุเมธ พากเพียร
56
เนาวรัตน์ คงวิเชียรวัฒน์
7
จิตรเจริญ เดิมสันเทียะ
57
กนกวรรณ น้อยนัน
8
วัสสิกา พัวพันธ์พงษ์
58
ล้อมขวัญ สุริยะสาร
9
Mingsamorn Srisawadi
59
ญาดา ธัญญาภา
10
อรอุมา ชูมาก
60
พิชิตชัย สุขเอก
11
ศรีประภา มาลีสี
61
ปรียาภรณ์ อุตมะ
12
สุวัฒนา นริศรานุกูล
62
ธีระพล ต๊ะวิจัง
13
ศิริรัตน์ ปรีชานฤชิตกุล
63
อัสมีดา ยิ่งสุขสกุล
14
ธนัท กุลอมรเดช
64
นายพิเชษฐ แสงวัฒนชัย
15
เจตนา ผ่องยิ่ง
65
ธนพล ศิรินทราวุฒิวงศ์
16
ภาณุพงษ์ เหมือนพงษ์
66
เต็มจิต ฉั่วริยะกุล
17
นายภาคย์ มหิธิธรรมธร
67
สุทิศา เพียรเจริญทรัพย์
18
สุภาพร สำเภาแมน
68
น.ส.พธพร รัตนพิทักษ์
19
วนิดา ฤทธิ์ประวัติ
69
สรัลนุช ศิริแก้ว
20
ณัฐพงศกร เต็นสมาน
70
rangsiwut chaiprom
21
เนตรภัทร บุญฤทธิ์
71
Noppawarn Sithirung
22
ศุภกร พึ่งบุญ
72
ฤทธิ์ สุปัน
23
อัญชมาศ อธิปัญญา
73
ยุทธพงษ์ วงศ์บุญมั่น
24
อนชาติ ธรรมจักร
74
กานดา แทบทับ
25
ลลิดา ละใบสอาด
75
ภัทรภรณ์ สาตรา
26
อภิญญา ภู่เหม
76
ศิริรัตน์ ศรีพุฒ
27
กนกรัตน์ รังคะกนก
77
หทัยธนก พวงแย้ม
28
นิชานันท์ ภูวธนชัยไพศาล
78
ปัญญกัลย์ ไชยศรี
29
กมลภรณ์ รุ่งเรืองสำราญกุล
79
นิธิพัฒน์ ฤกษ์ขจรนามกุล
30
วิณัฏฐิกา ศรีประเสริฐ
80
กาญจนา ปีติสิริกุล
31
panita sirakulwat
81
อารีรัตน์ ประวัติวัชรา
32
วิสิทธิ์ พรสวัสดิ์
82
อัสสุชา วรบุตร
33
น้ำทิพย์ มูลติมา
83
Pramaporn Kimhamanon
34
kularb nahuanil
84
pannee tontinikorn
35
สุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล
85
พงษ์ศธร จำปา
36
รัตนา มหาบุณย์
86
สร้อยสุรางค์ ศุภนรากมลชัย
37
อนุชิต ศาสตร์ทรัพย์
87
pattamaporn sukjaroen
38
วัชราภรณ์ แพทอง
88
ภาวิดา ดวงศิริ
39
ณัฐฐาวีรนุช ชัยสิทธิ์
89
มุกรินทร์ อาบสุวรรณ์
40
สุพรรณิการ์ ภักดี
90
ดวงธิดา บุญญาปฏิภา
41
อัจฉรา พันเฉย
91
ฐกฤต ตันติธีรบูลย์
42
Vimol Sukthomya
92
กชพรรณ ชัยสิทธิ์
43
ธารารัตน์ ทียะบุญ
93
สุรางค์รัตน์ ชมภู
44
จักรฐิพันธ์ แซมสีม่วง
94
สุไรนี แวกะจิ
45
นายพัทธนเศรษภ์ ขันจินา
95
ศริญญา ใจตาบุตร
46
มะยุรี สะอาด
96
ณัฐวดี เกตุอรุณรัตน์
47
rattikan kanput
97
นางสาวนาตยา พรหมเสนา
48
thanida nakchai
98
Nattanun Janklan
49
Yadaroon Luxsameset
99
ณัฎฐิยา สืบสกุลแก้ว
50
บุญจิรา มูลสุข
100
จักรฤช ตั้งชูทวีทรัพย์

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei