Ch3Thailand Logo

“เจมส์ จิรายุ” ตามรอยหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

เปิดอ่านแล้ว 6,205 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันได้” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2523

เจมส์ - จิรายุ ตั้งศรีสุข คือหนึ่งในนักแสดงที่ยึดมั่นในการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และได้ตามรอยหลักการทรงงานของพระองค์คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการพัฒนาคนเป็นหลัก เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยหนุ่มเจมส์ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดดังกล่าวว่า ทุกคนต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ตนกำลังทำอย่างลึกซึ้งเสียก่อน เมื่อเข้าใจแล้วจึงมีความเข้าถึง โดยเป็นการเข้าถึงทั้งจิตใจของตนเองและผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติและการพัฒนาในทุกด้าน

นอกจากนี้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยังสะท้อนให้เห็นผ่านโครงการพระราชดำริหลายโครงการ ที่มุ่งพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการคิดบนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์ ดังเช่นโครงการที่หนุ่มเจมส์ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้ง เช่น โครงการลูกพระดาบส และ โครงการชั่งหัวมัน ที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และทำให้ได้เห็นแนวคิดการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ที่แฝงอยู่ในรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าประเทศไทยจะไม่สามารถพัฒนาได้ หากบุคลากรในประเทศยังไม่ถูกพัฒนา จึงได้ศึกษาวิจัยและใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการจัดทำโครงการลูกพระดาบส ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเอง และมีการจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมศิษย์พระดาบสในหลักสูตรการเกษตรพอเพียงอีกด้วย

ขณะที่โครงการชั่งหัวมัน ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง เพราะปัจจุบันยังมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเกษตร ทำให้ทรัพยากรถูกทำลายลงเรื่อยๆ พระองค์จึงมุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกร เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นอกจากการเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว หนุ่มเจมส์ยังขอสืบสานปณิธานความดีเพื่อพ่อหลวง ด้วยการคิดดี ทำดี และปฏิบัติดี โดยจะเริ่มจากการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเสียก่อน ทั้งการทำหน้าที่ของลูกที่ดี ทำงานของตนให้ดี และทำหน้าที่ของสังคมให้ดีที่สุด หากทุกคนเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวได้ก็จะสามารถขยายความดีนี้ไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei