Ch3Thailand Logo

สสท. จัด เวที พัฒนาสหกรณ์ไทยสู่มาตรฐานโลก รองรับ ศูนย์แสดงสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ไทย – อาเซียน

เปิดอ่านแล้ว 143 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                 นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัด สัมมนา เรื่อง “ พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ไทย ” ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ การสัมมนา ดังกล่าวมีหัวข้อสำคัญ อาทิ “ ผลการวิเคราะห์ตลาดอาเซียน : แนวโน้มและโอกาสผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทย ” โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนและการตลาด จาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น < Ja Zenchu> , “ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทย สู่มาตรฐานโลก” โดย ภัทรสม ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ “ช่องทางการเปิดตลาดสินค้าสหกรณ์ไทยสู่สากล” โดย ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวเพื่อรองรับโครงการสร้างศูนย์แสดงสินค้ามาตรฐาน สหกรณ์ไทย – อาเซียน ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯจะสร้างขึ้นในอนาคต 
               นายวิฑูรย์ กล่าว ว่า การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงโครงการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์กับต่างประเทศในอนาคต และอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ปัจจุบันอาเซียนให้ความสำคัญกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economic Community – AEC เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและนำไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันในอนาคตพร้อมทั้งมีแผนขยายกรอบ ความร่วมมือที่กว้างขึ้น อาทิ กรอบอาเซียน +3 จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือกรอบอาเซียน +6 จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย และกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น JTEPA เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สันนิบาตสหกรณ์ฯ ตระหนักถึงความท้าทายและวิวัฒนาการทางการค้าที่ไม่หยุดนิ่งทำให้ขบวนการสหกรณ์ไทยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาให้ความรู้ในครั้งนี้ รวมถึงเป็นการจัดเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2554 อีกด้วย

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei