Ch3Thailand Logo

กำหนดการเสวนา เรื่อง “สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน”

เปิดอ่านแล้ว 159 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

กำหนดการเสวนา เรื่อง “สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน”
จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  ร่วมกับ
“กลุ่มอาทรเสวนา” หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น ๓ สถาบันพระปกเกล้า
และ  ศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแคทลียา  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร

................................................

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น. พิธีเปิดร่วมโดย พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และ ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

๐๙.๒๐-๐๙.๔๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน
   โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโส

๐๙.๔๐-๑๑.๐๐ น. การอภิปรายเสวนา เรื่อง บทบาทของศาสนาในการส่งเสริมความสมานฉันท์ปรองดอง  โดย
๑. พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส
๒. ศาสนาจารย์ นิรุทธิ์  จันทร์ก้อน   ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต
๓. ดร.วิศรุต  เลาะวิถี     ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี หัวหน้าหลักสูตรอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
๔. คุณดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพืดีเอ็มจี บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
ดำเนินรายการโดย คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์

๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. การอภิปรายเสวนา เรื่อง “ประชาชนควรคิด-ควรทำอย่างไรในยุคสมานฉันท์ปรองดอง”  โดย
๑. ศ.ดร.สุจิต  บุญบงการ  ประธานสภาพัฒนาการเมือง
๒. ดร.โคทม  อารียา  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
   ๓. ดร.ธนิต  โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๔. ดร.สุณัย  ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch
ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. การแบ่งกลุ่มเสวนาย่อย (Dialogue) ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพูดคุย
แสดงความคิดเห็นเรื่องสมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของประชาชน
กลุ่มที่ ๑  “อาทรเสวนา” ด้วยกระบวนการสานเสวนาหาทางออก
              โดย ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง
                          สถาบันพระปกเกล้า 
กลุ่มที่ ๒  “อาทรเสวนา” ด้วยกระบวนการ World Café
  โดย อาจารย์พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
              มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มที่ ๓  “อาทรเสวนา” ด้วยกระบวนการ Facilitator Analysis
  โดย อาจารย์เมธัส  อนุวัตรอุดม   สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล  สถาบัน    
  พระปกเกล้า และนักศึกษากลุ่ม“อาทรเสวนา”หลักสูตรประกาศนียบัตร   
  ชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.  สรุปผลการเสวนาสมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน
   ดำเนินการโดย ศ.นพ. วันชัย  วัฒนศัพท์

๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น.  แนวทางการดำเนินงานในอนาคต โดยนายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ปิดการเสวนา  โดย พล.อ.เอกชัย  ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
   การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า

----------------------------------------------------------

หมายหตุ –อาทรเสวนาครั้งนี้จะถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ www.peacetalk.in.thwww.dpu.ac.th/live หรือดูการถ่ายทอดสดตรงได้ที่ www.bannok.com
-ท่านยังสามารถร่วมแสดงความเห็นหรือส่งคำถามร่วมเสวนาใน facebook ผ่าน  www.facebook.com ค้นหาหน้าที่ชื่อว่า “อาทรเสวนา” หรือ www.facebook.com/peacetalkinth ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


/tv3admin/uploaded/store/bg1.jpg' />

       กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ “กลุ่มอาทรเสวนา” หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  รุ่น ๓   สถาบันพระปกเกล้า   จัดเสวนา   “สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน” มุ่งเสริมสร้างความสมานฉันท์ ลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคมผ่านกลไกการระงับข้อพิพาท 
 
      วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแคทลียา  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก ประชา  พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง “สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำทางศาสนา ศาสนิกชน ภาครัฐ  และตัวแทนจากภาคประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน เข้าร่วม
      
       กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ “กลุ่มอาทรเสวนา” หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง          การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น ๓ สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนา “สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน” ขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมาฉันท์ในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนผ่านกลไกการระงับข้อพิพาท ด้วยการส่งเสริมให้ประชาสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม อันจะนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของคนในแต่ละชุมชน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันระดมความคิดเห็นจากผู้นำศาสนา ศาสนิกชน ตลอดจนภาคประชาชน และภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล

       ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน” โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโส  การอภิปรายเสวนา เรื่อง “บทบาทของศาสนาในการส่งเสริมความสมานฉันท์ปรองดอง” โดย  พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส  ศาสนาจารย์ นิรุทธิ์  จันทร์ก้อน ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต ดร.วิศรุต  เลาะวิถี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี หัวหน้าหลักสูตรอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  และ คุณดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอม มูนิเคชั่นส์ จำกัด  และการอภิปรายเสวนา เรื่อง “ประชาชนควรคิด-ควรทำอย่างไรในยุคสมานฉันท์ปรองดอง” โดย ศ.ดร.สุจิต  บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง  ดร.โคทม  อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ธนิต  โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.สุณัย  ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch 

        นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มเสวนาย่อย (Dialogue) เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของประชาชน   มีการสรุปผลการเสวนาสมานฉันท์ ฯ โดย ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์ “แนวทางการดำเนินงานในอนาคต” โดย นายพิทยา  จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และปิดการเสวนาโดย พล.อ.เอกชัย  ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei