Ch3Thailand Logo

สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2556 ชูประเด็น “ธรรมราชา” พระมหากษัตริย์ผู้ทำให้ประชาชนสุขใจโดยธรรม

เปิดอ่านแล้ว 245 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                 สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “ธรรมราชา” เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ ร่วมเปิดเวทีสาธารณะนำเสนอ วิเคราะห์ ผลงานวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับหลักธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครองและหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนของสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่บทสรุป ข้อเสนอแนะ และร่วมกันกำหนดและส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองและผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพมหานคร
                 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า “ในทุกปีสถาบันพระปกเกล้า จะมีการจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการประชุมวิชาการในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้เลือกหัวข้อ “ธรรมราชา” พระมหากษัตริย์ผู้ทำให้ประชาชนสุขใจโดยธรรม มาเป็นเรื่องสำคัญในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะนำเสนอ วิเคราะห์ ผลงานวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับหลักธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครองและหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนของสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่บทสรุป ข้อเสนอแนะ และร่วมกันกำหนดและส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองและผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว”
                 เนื่องจากในปีนี้ จะเป็นปีที่ครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองปีอันสำคัญนี้ อันจักเป็นการเทิดในฐานะที่ทรงเป็น “ธรรมราชา” ที่เปลี่ยนผ่านจาก “ธรรมราชาสมบูรณาญาสิทธิราชย์” มาสู่ “ระบอบพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ”  (Constitutional Monarchy) โดยสันติวิธีปราศจากการสูญเสียเลือดเนื้อ  ผ่านการศึกษาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาในบริบทของตะวันออก และแนวคิดอื่นที่เทียบเคียงในบริบทของตะวันตก และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการนำแนวคิดธรรมราชามาประยุกต์เป็นหลักปฏิบัติสำหรับ       นักปกครอง  รวมถึงการศึกษาพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ได้ทรงริเริ่มไว้เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชนนั้น  ได้รับการสานต่อมาเพียงใดตราบจนปัจจุบัน
                 กิจกรรมหลักของการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การแสดงปาฐกถา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ ในประเด็น ธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง และหลักธรรมาภิบาล 2) การสัมมนาทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นในประเด็นธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง และหลักธรรมาภิบาล ระหว่างผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนของรัฐบาล ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป และ 3) การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่างๆ  อันเกี่ยวข้องกับธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง และหลักธรรมภิบาล
                 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวน แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหาบทสรุป ข้อเสนอแนะ และร่วมกันกำหนดและส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองและผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยต่อไป
                 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดในสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และสำหรับ    ผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ จะได้รับส่วนลดพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02 141 9626 ,02 141 9635 และ 02 141 9637
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei