Ch3Thailand Logo

ปฎิทินข่าว: PwC จัดงานสัมมนาภาษีและกฏหมายประจำปีครั้งที่ 15: ติดอาวุธความรู้ด้านภาษี มุ่งสู่วิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปิดอ่านแล้ว 173 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการทางด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก ขอเรียนเชิญท่านผู้สื่อข่าวร่วมงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ ‘ติดอาวุธความรู้ด้านภาษี มุ่งสู่วิถีการเ ปล ่ยนแปลงของโลก’ Maximise Shareholder Value through Effective Tax Planning 2014 – ‘Equipping yourself with the right tools for a world of changes’ ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00-16.45 น. ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนน วิทยุ กรุงเทพฯ งานสัมมนาประจำปีครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บริษัทเอกชน นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและภาษี ในยุคที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน มีเงินทุนไหลเข้า-ออกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ของส่วนราชการทั่วโลก ต้องมีการปรับนโย าย างด้านภาษีเพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในระยะข้างหน้า ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีในภูมิภาค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือเงินทุนที่จะมีความเสรีมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ร่วมสัมมนาจะยังมีโอกาสในการรับฟังข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีอากรของทั้งกรมสรรพากรและกรมศุลกากรที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงปัญหาการถูกประเมินภาษีจากสาเหตุต่างๆ รวมถึงประเด็นเล็กๆน้อย ที ่อาจถูกมองข้าม และเพื่อเป็นการรู้เท่าทันการคุ้มครองในด้านกฎหมายและภาษีที่สำคัญๆในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบธุรกิจข้ามชาติ สำหรับผลที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับมาตรการภาษี รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ที่จะมีส่วนช่วยให้ภาครัฐนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีในประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการค้า ก รล งทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้อีกทางหนึ่ง

วัน: อังคารที่ 29 และ พุูธที่ 30 ตุลาคม 2556

เวลา: 8:00 - 16:45 น.

สถานที่: ห้อง แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

ภาษา: ภาคเช้า ของวันที่ 29 ดำเนินการเป็นสองภาษา - ไทยพร้อมแปลเป็นอังกฤษ ภาคบ่าย ของวันที่ 29 และวันที่ 30 ดำเนินการเป็นไทยหรืออังกฤษแล้วแต่หัวข้อสัมมนาที่ท่านเลือก (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา โดยสังเกตหมายเหตุกำกับท้ายหัวข้อ *(Thai) สำหรับภาษาไทย หรือ **(Eng) สำหรับภาษาอังกฤษ)

หัวข้อและเนื้อหาสำคัญที่น่าสนใจ ได้แก่

• รับมือกับการตรวจสอบภาษี (Tax audits) อย่างไรให้เป็นไปด้วยความราบรื่น

• อัพเดตทิศทางการตรวจสอบของกรมศุลกากรและการรับมือกับความท้าทาย

• ประเทศไทย กับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีทั้งภายในและระหว่างประเทศ: ผลกระทบของ Base Erosion/Profit Shifting สำหรับธุรกิจไทยที่ขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ, มาตราการการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษี (Anti-avoidance), มาตรการป้องกันการตั้งทุนต่ำ (Thin Capitalisation) และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเก็บภาษีซ้ำซ้อน (Double Taxation Agreement)

• ประเด็นกฎหมายน่ารู้เมื่อท่านพำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือทำธุรกิจข้ามชาติ (Cross-border Transactions)

• การจัดการกับความเสี่ยงในการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing)

• การว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติ (Expatriate Programme) กับภาคธุรกิจ: ประโยชน์และความท้าทาย

• แนวโน้มภาษีอากรระหว่างประเทศสำหรับเงินทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กับผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย

• การเตรียมความพร้อมของเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• ประเด็นพื้นฐานทางภาษีที่มักถูกมองข้าม 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei