Ch3Thailand Logo

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มธ. เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2558

เปิดอ่านแล้ว 163 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 8 หลักสูตร

 หลักสูตรที่สมัครอบรม

 1. หลักสูตร “การวางแผนในงาน CSR” รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน 2558 (2 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 8 เมษายน 2558) ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2558
 2. หลักสูตร “ทักษะและเทคนิคการนาเสนองานในระดับนานาชาติ”รุ่นที่ 1 กาหนดจัดวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
(สมัครและชาระเงินภายใน 29 เมษายน 2558) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 3. หลักสูตร “เทคนิคการทางานกับชุมชนในงาน CSR” รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 (2 วัน)
อบรมและลงชุมชนจริง (สมัครและชาระเงิน ภายใน 8 พฤษภาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
 4. หลักสูตร “เทคนิคการถอดบทเรียนจากงานประจาหรือการทาโครงการต่างๆ สู่การจัดการความรู้ในรูปแบบ
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย” รุ่นที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 (1 วัน) 
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 15 พฤษภาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 5. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการพัฒนา” รุ่นที่ 7 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2558 (3 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 8 มิถุนายน 2558) ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท
 6. หลักสูตร “การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา” รุ่นที่ 8 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 (3 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 7 กรกฎาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท
 7. หลักสูตร “เทคนิคการทางานตามตัวชี้วัด” รุ่นที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 (1 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 10 กรกฎาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 8. หลักสูตร “เทคนิคการจับประเด็น” รุ่นที่ 2 กาหนดจัดวันที่ 4 กันยายน 2558 (1 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 10 สิงหาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.gvc.tu.ac.th

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei