Ch3Thailand Logo

ขอเชิญสัมมนาฟรี...หัวข้อ “ขับเคลื่อนกลยุทธ์การค้าอาเซียน รุก-รับ AEC” เมียนมา

เปิดอ่านแล้ว 134 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

เรียนท่านผู้มีเกียรติศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2015 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนกลยุทธ์การค้าอาเซียน รุก-รับ AEC” เพื่อเพิ่มความรู้ในด้านขั้นตอน กฎ ระเบียบใหม่ๆ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การขอใบรับรอง/ใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมรุก-รับ AEC ก้าวสู่ระดับแนวหน้า และสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน ท่านจะได้พบกับประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

1. เมื่อเข้าสู่ AEC ตาม Road Map ของ ASEAN ปลายปี 2558 AEC มีประเด็นใดที่ผู้ประกอบการส่งออก นำเข้า ควรให้ความสนใจและปฏิบัติ

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีนโยบาย เป้าหมาย สิทธิประโยชน์ภาษีอากรอย่างไรต่อการส่งออก นำเข้า ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์อย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร

3. การค้าระหว่างประเทศในกรอบของ AEC / FTA มีอะไรที่ต้องพิจารณาและเตรียมการ การค้าชายแดนมีทิศทางเป็นเช่นใด ผู้ประกอบการจะใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างไร

4. สิทธิประโยชน์ภาษีอากรจาก AEC / FTA และของประเทศไทย จะใช้และบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจได้อย่างไร

5. การให้คำปรึกษา แนะนำ เชิงลึกด้านขั้นตอน กฎระเบียบใหม่ๆ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การขอใบรับรอง/ใบอนุญาตต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และ เอกชน

กำหนดการและสถานที่จัดสัมมนา\r\nครั้งที่ 8 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะผู้จัดสัมมนา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา (ตามกำหนดการข้างต้น) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมส่งกลับมาที่คณะผู้จัดสัมมนา ( EBCI ) ติดต่อคุณพิมพ์รภัช / คุณอาทิตยา เบอร์โทร 02-742-7851-54 ต่อ 190 หรือ e-mail : osec2015@gmail.com (ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน เนื่องจากรับจำนวนจำกัด)

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือทีมงานบริหารโครงการฯ

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei