Ch3Thailand Logo

ม.มหิดล รับสมัครอาจารย์ด้านประชากรและสังคม

เปิดอ่านแล้ว 74 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                          สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอาจารย์มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา และมีประสบการณ์ทำงานวิจัยเชิงปริมาณ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางประชากรศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา อาจได้รับการพิจารณา หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยเชิงปริมาณ อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 
                         ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเขียนใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแนบประวัติส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ พร้อมรูปถ่าย เป็น Electronic file ถึง ผศ. ดร. อารี จำปากลาย e-mail: praun@mahidol.ac.th สำเนาถึง คุณจันทนี ปณีตจิตต์ e-mail: tejpj@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                        การคัดเลือกรอบแรกคัดจากใบสมัครทางอีเมล์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรอบที่สองให้นำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกษ มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei