Ch3Thailand Logo

โครงการสามเณรยอดนักสู้

เปิดอ่านแล้ว 40 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

 โครงการบรรพชาอบรมสามเณรยอดนักสู้
วัดขันเงิน (พระอารามหลวง) ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ประจำปี ๒๕๕๓
--------
เนื่องด้วยวัดขันเงิน (พระอารามหลวง) ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดโครงการบรรพชาอบรมสามเณรในช่วงปิดภาคเรียนขึ้น เพื่อฝึกอบรมบ่มนิสัย การมีวินัย และคุณธรรมขั้นพื้นฐาน เช่นความกตัญญู ความอดทน และความเสียสละ ฯ แก่เยาวชน จัดการศึกษาเรียนรู้โดยอาศัยกิจกรรมและประสบการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ ๗ ประการ ดังนี้
๑.เพื่อฝึกอบรมบ่มนิสัยเรื่องการมีวินัย และคุณธรรมเบื้องต้น เช่นความอดทน ความเสียสละ ฯ
๒.เพื่อจัดการศึกษาอบรมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ อาศัยประสบการณ์เป็นบทเรียน
๓.เพื่อรณรงค์การดำรงชีพอย่างพอเพียง ฉลาดใช้สอยทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพที่สุด
๔.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียน ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และแก่สังคม
๕.เพื่ออนุเคราะห์ในการบำเพ็ญบุญแก่ประชาชน โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นซึ่งห่างไกลวัด
๖.เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ประชาชน
๗.เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน เตรียมพร้อมเพื่อการเป็นผู้นำทางสังคมยุคใหม่
ดังนั้น จึงแจ้งข่าวกุศลนี้ แด่ท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้สนับสนุนบุตรหลาน ที่มีอายุ ๑๐ – ๑๒ ปี เข้าร่วมโครงการ รับการบรรพชา และอบรม รับสมัครวันที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ เปิดปฐมนิเทศ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. เปิดการอบรมพุทธบุตรก่อนบรรพชา วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประกอบพิธีบรรพชา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดขันเงิน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
จึงเจริญพรมาเพื่อขอท่านได้ร่วมมือสนับสนุน และอนุโมทนาบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน.


วัดขันเงิน (พระอารามหลวง)
ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ฝ่ายกิจการเผยแผ่ : โทร. 089 818 6785 หรือ 08 1970 4344

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei