Ch3Thailand Logo

โครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ “ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา”

เปิดอ่านแล้ว 166 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

โครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ
“ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา 
 
หลักการและเหตุผล
           ในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมง แต่ละนาที ของช่วงชีวิตที่ผ่านไป มีทั้งเรื่องราวที่เราต้องประสบพบเจอทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้น หลายครั้งได้ถูกถ่ายทอดออกมาด้วยการจดบันทึก หรือที่เราเรียกว่า การเขียนไดอารี่ ซึ่งในสมุดบันทึกนั้นจะสะท้อน ความเป็นตัวตนของผู้เขียน ตั้งแต่การเลือกรูปเล่มจนไปถึงเนื้อหาและสิ่งที่เราได้บันทึกข้างในสมุด จนวันหนึ่งเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป ก็จะกลายเป็นตำนาน เป็นเรื่องราวที่เล่าขานสืบทอดมายังคนรุ่นหลังสืบต่อไป และถ้าเราได้เขียนบันทึกในสมุดที่มีดีไซน์และออกแบบมาเพื่อควรค่าแห่งความทรงจำ สมุดบันทึกเล่มนั้นก็จะยิ่งเปี่ยมคุณค่า เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำจนไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
            บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้เล็งเห็นคุณค่าแห่งการบันทึกความทรงจำในรูปแบบการเขียนลงบนสมุดบันทึกที่มีดีไซน์ ควรค่าแห่งความทรงจำ จึงได้จัด โครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ – “ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้รักการออกแบบและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบ   อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นักออกแบบและผู้ที่สนใจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพร้อมจะร่วมกันพัฒนาวงการออกแบบให้ก้าวไปสู่บันไดขั้นต่อไปอย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้นักออกแบบไทยได้แสดงความสามารถในเวทีระดับสากลด้วย
  
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักออกแบบและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค ได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพด้านการออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด
2.      เพื่อกระตุ้นให้นักออกแบบกล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก ในเวทีการออกแบบระดับสากล
3.      เพื่อเป็นการนำผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สากล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่รักในการออกแบบ
 
รูปแบบการประกวด
            เป็นการจัดการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ ขนาด 14.8 x 21 cm. ภายใต้หัวข้อการประกวด “ชีวิตมีดีไซน์ ออกแบบได้ 360 องศา” เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด
 
การสมัครและส่งผลงาน
            ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
 
การคัดเลือกผลงาน
แบ่งออกเป็น 3 รอบ:-
*รอบแรก :        รับผลงานและคัดเลือกเพื่อขึ้นเว็บไซต์ และให้ประชาชนโหวต
*รอบสอง :        คัดเลือกเหลือ 30 คนสุดท้ายจากคะแนนโหวต และจากกติกาตามที่ผู้จัดประกวดกำหนด
*รอบสาม :        ตัดสินผู้ชนะรางวัลเหลือเพียง 4 ท่าน คือ: ผู้ชนะเลิศ 1 ท่าน / รองชนะเลิศ 2 ท่าน / ผู้ชนะคะแนนเสียงจากมหาชนสูงสุด 1 ท่าน
 
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1.      นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ที่อยู่ในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค
2.      ผู้ส่งผลงานต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.   ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผลงานจากผู้เข้าประกวดที่เป็นพนักงานบริษัทซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ   บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวด
 
เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน
1.      ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg เท่านั้น และขนาดไฟล์ภาพจะต้องไม่เกิน 1 MB พร้อมอธิบายคอนเซ็ปหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ (ไม่เกิน 2500 ตัวอักษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เท่านั้น )  
2.      ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนการสมัคร พร้อม Download แบบฟอร์มการส่งผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.zequenz.com/360creativelife เท่านั้น
3.      ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงาน ได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อ 1 ท่าน
4.      ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 30 ท่าน จะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .ai เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน
5.      ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ บริษัทฯสามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
6.      การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
 
ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด
1.      ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้นๆ หากผลงานที่เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
2.      ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิ ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ
 
3.      ผู้เข้าประกวดจะต้องรับประกันว่า ผลงานที่ออกแบบเป็นของตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ตลอดจนไม่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาก่อน
4.      ห้ามนำดีไซน์ที่มีการจดลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
5.      หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ จะถือว่าการตัดสินที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคืนรางวัลทันที
6.      ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด ซึ่งมีผล ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงการนำไปใช้ในสื่อต่างๆ และผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปพัฒนาปรับปรุง หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
7.      ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากคดีฟ้องร้อง เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย ในกรณีที่ผู้จัดการประกวดนำผลงานไปใช้งานใดๆก็ตาม รวมถึงการฟ้องร้องจากบุคคลที่3
8.      ดีไซน์จะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใด ตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมาย และทำให้เกิดการฟ้องร้อง
9.      ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวด
11. ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่ผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถร้องเรียน อุทธรณ์ใดๆได้ทั้งสิ้น
12. ผู้เข้าประกวดเข้าใจ รับทราบ และยินยอมตามข้อตกลงทุกประการ
 
เงื่อนไขการออกแบบ
·       ออกแบบผลงานลงบนปกสมุด ZEQUENZ 360o ขนาด A5 (14.8 x 21 ซม.)  วัสดุที่ใช้เป็น PU (หนังเทียม) โดยใช้สีและแบบร่างตามที่กำหนด            สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.zequenz.com
·       การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา”
·       แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการสร้างสรรค์ของผู้ส่งประกวดเอง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงจากผลงานของบุคคลอื่น (ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผลงานที่เข้าประกวด)
 
·       ผลงานที่ออกแบบจะต้องสามารถผลิตได้จริง ภายใต้เทคนิคดังนี้ :
 
           - Deboss   (ปั๊มจม) : การสร้างลวดลายบนปกสมุดโดยการกดทับให้ลึกลงไปให้ได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่กดทับ
         - Hot Stamping/ Foil (การกดด้วยความร้อน) : การทำภาพพิมพ์บนปกสมุดโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีความร้อนรีดแผ่นฟอล์ยให้ติดผิววัสดุเพื่อให้เกิดลวดลายตามแม่พิมพ์ แผ่นฟอล์ยอาจมีสีหรือลวดลายเป็นอย่างอื่นก็ได้
         - Silk Screen (การพิมพ์สกรีน) :  การพิมพ์ลวดลายบนปกสมุด โดยการปาดหมึกพิมพ์ผ่านผ้าสกรีน
          - Die-Cut (การไดคัท) : เป็นการสร้างลวดลายบนปกสมุด โดยการกดทับวัสดุ PU ให้ขาด ตามรูปแบบใบมีดบนแม่พิมพ์
         - Embroidery / Stitched Work (การปักลาย) : เป็นการออกแบบลวดลายบนปกสมุดโดยใช้เทคนิคการปักด้วยเส้นด้ายเท่านั้น
* โลโก้และBookmark จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมบนปกสมุดเท่านั้น *
 
ข้อกำหนดในการออกแบบ
1.     ผู้ส่งผลงานสามารถใช้เทคนิคที่กำหนดได้ไม่เกิน 2 เทคนิคต่อ 1 ผลงาน และสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงาน ต่อ 1 ท่าน
2.     ผู้ส่งผลงานต้องใช้สีวัสดุ PU ที่กำหนดให้ โดยถือว่า 1 สี คือ 1 ผลงาน
3.     ผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ซิลค์ สกรีน ต้องไม่เกิน 2 สี
4.     ผลงานที่ใช้เทคนิคการปัก ต้องเป็นการปักจากเส้นด้ายเท่านั้น
5.     ห้ามนำส่วนประกอบใดๆ ในเครื่องหมายการค้าของ ZEQUENZ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ
 
 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1.      แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน (Inspiration ) 20 คะแนน
-          อธิบายที่มาและเหตุผลของแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
-          ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
2.      ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) 30 คะแนน
-          ความแปลกใหม่ของผลงาน
-          ความสวยงาม
-          ความสมดุลของชิ้นงาน
3.      การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Value) 30 คะแนน
-          สามารถนำไปใช้งานได้จริง
-          พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้
-          สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
4.      คะแนนความนิยมจากมหาชน (Popular Vote) 20 คะแนน
-          คะแนนจากการโหวตในเว็บไซต์ 
 
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
1.      จากคะแนนการตัดสินของคณะกรรมการ          80%
2.      จากคะแนน Popular Vote                             20%
 
ประธานโครงการฯ
คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
รองประธานและที่ปรึกษาโครงการฯ
ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์ – รองประธานและที่ปรึกษาโครงการฯ
 
 
รายนามคณะกรรมการ
 
1.      คุณมกร เชาว์วาณิช นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.      คุณขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และผู้จัดการร้าน TCDC
3.      คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด
4.      คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการบริหาร I-DESIGN MAGAZINE
5.      คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ นักออกแบบอิสระ
6.      คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร  พิธีกร นักแสดง และนักออกแบบอิสระ
7.      คุณสินี ดำรงค์กิจการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
 
ประเภทรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 4 รางวัล
·       รางวัลชนะเลิศ                           เงินรางวัลจำนวน            75,000             บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
·       รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล         เงินรางวัลจำนวน          30,000             บาท/รางวัล พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
·       รางวัลคะแนนสูงสุดจากมหาชน (Popular Vote)    เงินรางวัลจำนวน            15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ Popular Vote จะได้รับ สมุดบันทึก ZEQUENZ รุ่นพิเศษ สมาชิกนิตยสาร I-DESIGN 1 ปี และบัตรสมาชิกร้านหนังสือเอเชีย บุ๊คส์ 1 ปี
รางวัลสำหรับผู้โหวตที่มีผลโหวตตรงกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
·       สมุดบันทึก ZEQUENZ รุ่นพิเศษ และสมาชิกนิตยสาร I-DESIGN 6 เดือน จำนวน 10 รางวัล
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
·       แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ                                                             วันที่ 11 มิถุนายน 2553
·       เปิดรับผลงาน                                                                             วันที่ 12  มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2553
·       ผลงานผู้เข้ารอบแรกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์                                        วันที่ 1 กันยายน 2553
·       เปิดให้ประชาชนทั่วไปโหวต ให้คะแนนผ่านเว็บไซต์                          วันที่ 1 – 30 กันยายน 2553
·       ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ท่านทางเว็บไซต์                                วันที่ 11 ตุลาคม 2553
·       จัดนิทรรศการผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ท่านที่งาน BIG                    วันที่ 19 ตุลาคม 2553
·       คัดเลือกผู้ชนะเลิศ                                                                      วันที่ 19 31 ตุลาคม 2553
·       แถลงข่าวประกาศผู้ชนะเลิศและจัดพิธีมอบรางวัล                          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
·       ประกาศผลรางวัลชนะเลิศผ่านเว็บไซต์                                          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
 
----------------------------------------------

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei