Ch3Thailand Logo

ขนส่ง เดินหน้าจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ ต้องติดตั้ง GPS เพื่อความปลอดภัย

เปิดอ่านแล้ว 4,241 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

กรมการขนส่งทางบก พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ย้ำ!!! เดินหน้าจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ รถตู้กรุงเทพ-ต่างจังหวัดและรถตู้ระหว่างจังหวัดต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกคัน ยืนยันติดตั้ง GPS Tracking เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ ลดและป้องกันอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในระบบรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน

                นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดได้เรียกร้องขอผ่อนผันการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ นั้น กรมการขนส่งทางบกพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาในการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะบนหลักการที่ประชาชนต้องไม่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบก, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กรุงเทพมหานคร, จังหวัด, บริษัท ขนส่ง จำกัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมกันดำเนินการจัดระเบียบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 3 (ระยะยั่งยืน) ซึ่งได้กำหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพ-ต่างจังหวัด) ต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 59 เป็นต้นมา และกำหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 และหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) ต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารหรือจุดจอดที่ได้รับอนุญาตทุกคัน ทั้งสถานีต้นทาง ระหว่างทางและปลายทาง ตั้งแต่ ก.พ. 60 เป็นต้นมา โดยมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการจัดระเบียบ เช่น จัดรถบริการ Shuttle Bus ฟรี จากบริเวณรอบสถานีไปยังสถานีหลักและจุดเชื่อมต่ออื่นๆ, ปรับปรุงการเดินรถให้เหมาะสม, ปรับปรุงสถานี, ที่พักคอยผู้โดยสาร, ลานจอดพักรถ ฯลฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและประชาชน ทำให้สภาพการจราจรบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีความคล่องตัวขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาจราจรในภาพรวมของกรุงเทพฯ ได้ ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้พิจารณาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของรถด้วยการเชิญสถาบันการเงินพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณามาตรการช่วยเหลือทางการเงินต่าง ๆ เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้, การพักชำระหนี้, การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการปรับโอนหนี้เข้าสู่สถาบันการเงินภาครัฐ เป็นต้น

               อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะดังกล่าว เป็นนโยบายด้านความปลอดภัยที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน และเห็นผลเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบก จึงกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นมา และต้องครบถ้วนภายในปี 2560 ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพ-ต่างจังหวัด) ทุกคันต้องติดตั้งให้ครบถ้วนทุกคันภายใน 31 มีนาคม 2560 พร้อมอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถ (โดยใช้ใบขับขี่) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถผ่านศูนย์ GPS ของกรมการขนส่งทางบกที่ส่วนกลาง ศูนย์ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ GPS ของผู้ประกอบการ โดยออกแบบระบบการบริหารจัดการควบคุมกำกับดูแลพฤติกรรมการขับรถ การใช้ความเร็ว ชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถมีส่วนรวมในการติดตามผ่าน Application: DLT GPS ด้วย ส่วนการเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก ยังอยู่ในขันตอนการพิจารณาแนวทางในการดำเนินการ และเป็นภาคสมัครใจ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม สามารถนำรถโดยสารขนาดเล็กมาเปลี่ยนแทนรถตู้โดยสารได้ทันที ส่วนผู้ประกอบการรถตู้ในปัจจุบัน ก็ยังสามารถใช้รถตู้โดยสารสาธารณะต่อไปได้ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการ โดยต้องปรับปรุงอุปกรณ์ส่วนควบบางรายการตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปรับปรุงรถตู้โดยสารตามระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติได้โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อให้รถตู้โดยสารที่ยังคงใช้งานอยู่ในระบบมีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการระบบรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน  APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei