Ch3Thailand Logo

เกี่ยวกับช่อง3

กลุ่มบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ประกอบด้วย บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยมีบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท และบริษัทร่วม จำนวน 2 บริษัท สามารถแยกออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของธุรกิจที่ดำเนินกิจการได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา ประกอบด้วย

1.1 ธุรกิจโทรทัศน์ แยกเป็น:

1.1.1 ให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาล็อกภาคพื้นดิน (Analogue Terrestrial TV) ดำเนินการ โดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด “บางกอกฯ”– บริษัทย่อยของบริษัทฯ; ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ กับ อ.ส.ม.ท. ดำเนินธุรกิจบริหารการออกอากาศ โทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

1.1.2 ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน(Digital Terrestrial TV “DTTV”) ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดำเนินการ โดย บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จำกัด “BECM”– บริษัทย่อยของบริษัทฯ; โดย BECM ชนะการประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(“สำนักงาน กสทช.”) รวม 3 ใบอนุญาตฯ ได้แก่ 1.) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง “ช่อง 3HD ช่อง 33” 2.) หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ “ช่อง 3SD ช่อง 28” และ3.) หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว “ช่อง3FAMILY ช่อง13”; โดยใบอนุญาตทั้ง 3 ใบ มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572 ทั้งนี้ บางกอกฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์“กสท.” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ต่อหน้าศาลปกครองกลางว่า เพื่อสนับสนุน นโยบายของรัฐ และกสท. ในการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกไปสู่ ระบบดิจิตอล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก ทุกราย กสท. จึงเห็นด้วย ที่จะพิจารณาอนุมัติให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ร่วมกับ บางกอกฯ นำสัญญาณช่อง 3 ระบบอนาล็อก ไปออกอากาศแบบคู่ขนาน (Simulcast) ใน ช่องดิจิตอล 33เอชดี แบบเดียวกับการคู่ขนานสัญญาณของช่อง 7 และช่อง 9 ซึ่งเป็นการ ออกอากาศคู่ขนานสัญญาณ แบบ Real Time Pass Through สัญญาณช่อง 3 อนาล็อก บน ช่องดิจิตอล 33เอชดี และที่ประชุม กสท. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติผังรายการ ช่อง 33เอชดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และช่อง 33เอชดี ได้เริ่มนำสัญญาณช่อง 3 ไปออกอากาศ คู่ขนานตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา

1.1.3 โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ให้ความสนใจในการดำเนินการ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และมองหาช่องทางส่งสัญญาณไปยังผู้ชมทั้งในประเทศ และประเทศต่างๆทั่วโลก โดยได้เคยทดลองส่งสัญญาณไปยังประเทศญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกาแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ร่วมดำเนินการในประเทศต่างๆ เพิ่มเติม

1.2 ดำเนินงานธุรกิจวิทยุ โดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินการออกอากาศวิทยุคลื่นเอฟ เอ็ม สถานีวิทยุ อสมท. 105.5 เมกะเฮิรตซ์, บริษัท ยูแอนด์ไอ คอร์โปเรชั่น จำกัด ดำเนินการออกอากาศวิทยุคลื่นเอฟ เอ็ม 95.5 เมกะเฮิรตซ์, โดยมีบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด เป็นผู้ขายเวลาโฆษณา และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนารายการ นอกจากนี้ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ได้ร่วมจัดรายการให้กับคลื่นวิทยุเอฟ เอ็ม 98.0 เมกะเฮิรตซ์ มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2557

1.3 ธุรกิจสื่อใหม่ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ดำเนินการโดยบริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด อีกทั้งกำลังมองหาช่องทางดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยบริษัท บางกอกแซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด

2. กลุ่มธุรกิจดำเนินการจัดหา-ผลิตรายการ และจัดจำหน่ายรายการ ประกอบด้วย

2.1 จัดหา-ผลิตและจัดจำหน่ายรายการบันเทิงและสารคดี

ดำเนินการโดยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท รังสิโรตม์วนิช จำกัด, บริษัท นิวเวิลด์ โปรดั๊กชั่น จำกัด, บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จำกัด, บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด, และบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน); ธุรกิจผลิตรายการข่าว ทำหน้าที่ผลิตข่าวเพื่อออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนถึงข่าวที่จะขายให้แก่สำนักข่าวอื่นๆ ในนาม บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด; โดยมีบริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ บีอีซี-เทโร จำกัด ดำเนินการจัดหา-ผลิตรายการ เพื่อออกอากาศในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

2.2 จัดหา-ผลิตรายการแสดงโชว์/คอนเสิร์ต และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน); บริษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจด้านจัดการแสดงคอนเสิร์ตและโชว์จากต่างประเทศ; บริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จำกัด ดำเนินการจัดแสดงละครบนเวที; บริษัท บีอีซี-เทโร ทรู วิชั่นส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดงาน และบริการกิจกรรมด้านกีฬา และบริษัท บีอีซี-เทโร ศาสน จำกัด ดำเนินการด้านการบริหารและจัดการสโมสรฟุตบอล; โดยมีบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการขาย-รับจองบัตรเข้าชมการแสดง และให้บริการขายตั๋วรถยนต์โดยสาร และมีบริษัท บีอีซี-เทโร เมียนมาร์ จำกัด ให้บริการจองและจัดจำหน่ายตั๋วการแสดง, จัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง, บริการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเพลง และรายการในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

2.3 ธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน

ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสารสนเทศ ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด; ธุรกิจถือครองและให้เช่าทรัพย์สิน ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี แอสแซท จำกัด; ธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ ดำเนินการโดยบริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด; นอกจากนี้ ได้มีแผนการที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการการผลิตรายการ-ให้เช่าสตูดิโอ และ/หรืออุปกรณ์สตูดิโอเพื่อการผลิตรายการ และให้บริการ Post Production โดยบริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด;

ปัจจุบันบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ปัจจุบันบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2539 โดยใช้ชื่อย่อว่า “BEC” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,625 คน ำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2539 โดยใช้ชื่อย่อว่า “BEC” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,625 คน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น G, 2, 3, 8, 9,30-34 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์หมายเลข (66) 2204-3333, 2262-3333 โทรสารหมายเลข (66) 2204-1384 เว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557


การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัทย่อย 23 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1)บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมด และ (2)บริษัทร่วมทุน ที่บริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทย่อยร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนอื่น ที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีความถนัด ความชำนาญ ในธุรกิจที่ดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุนนั้นๆ โดยที่การดำเนินการของบริษัทในกลุ่มสามารถแยกออกเป็น2กลุ่มหลัก ได้แก่ (1)บริษัทที่ดำเนินธุรกิจออกอากาศและสื่อโฆษณา และ (2)บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ จัดหา-ผลิตรายการ และจัดจำหน่ายรายการ การแบ่งการดำเนินการในระหว่างบริษัทต่างๆในกลุ่มเป็นไปตามหมวดงาน ความถนัด ทรัพยากร และค่านิยมของบริษัทนั้นๆ

CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei