Ch3Thailand Logo

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ ch3thailand.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ประกอบด้วยข้อกำหนดระหว่าง บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") และผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") สำหรับบริการดูทีวีออนไลน์ ข่าว รายการ ละครย้อนหลัง บริการขายสินค้าออนไลน์ หรือบริการอื่นผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ch3thailand.com และ/หรือ เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวเนื่อง (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ")

ผู้ใช้รับทราบว่า การใช้บริการของท่านไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัททุกประการและท่านรับทราบว่าบริการของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการแก่ผู้ใช้เท่านั้น

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนบริการ หรืองานอื่นใดที่เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ล้วนแต่เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามเอกสารแนบเรียบร้อยแล้ว

2. การใช้บริการ

2.1 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.2 ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะใช้บริการได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนการใช้บริการ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้บริการในนามหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล จะถือว่านิติบุคคลดังกล่าวยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย และให้การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้

2.3 ผู้ใช้จะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทก่อนการใช้บริการ โดยผู้ใช้อาจตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวโดยการลงทะเบียนสมัครสมาชิกของบริการ หรือโดยการใช้บริการของบริษัท ทั้งนี้ การให้การตกลงยอมรับดังกล่าวนั้นสมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้

2.4 ผู้ใช้จะใช้บริการได้ภายในอาณาเขตที่บริษัทอนุญาตเท่านั้น

2.5 บรรดาข้อมูล ข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้นำเข้าในบริการ จะต้องเป็นข้อมูล ข้อความหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบเท่านั้น และผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน การอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือดำเนินการใดๆ แก่บรรดาข้อมูล ข้อความหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้นำเข้าในบริการตลอดระยะเวลาตามกฎหมายโดยปราศจากค่าสิทธิ รวมถึงตกลงสละธรรมสิทธิ์ (Moral Right) ที่ผู้ใช้มีหรืออาจมีในข้อมูล ข้อความหรือเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด

2.6 ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการ

ก) ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) หรือดำเนินการใดๆ แก่บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ข) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

ค) ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฏบนเนื้อหา หรือ ข้อความงานใดๆ ในบริการ เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อบริษัท ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่เนื้อหา หรือ ข้อความงานใด ๆ ในบริการ ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ

ง) ทำซ้ำ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใด ๆ จากบริการ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิก ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก

จ) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของผู้ใช้บริการของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

ฉ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

ช) เสนอข้อความหรือเนื้อหาอันมีลักษณะดังต่อไปนี้- ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น- การวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์- การแสดงออกในเชิงความรุนแรงหรือทางเพศ เช่น ข้อความหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร อุจาด- การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางศาสนา หลักความเชื่อ เชื้อชาติ ชาติกำเนิด เพศ สถานะทางสังคม- ใส่ความหรือโจมตีให้บุคคล สถาบัน หรือศาสนาได้รับความเสียหายหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น- ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั่วไป- ข้อความหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้บริการของบริษัท (Spamming)- ข้อความหรือเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย- ข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคมไทย- ข้อความหรือเนื้อหาอื่นใดที่บริษัทประกาศกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

ซ) ใช้บริการเพื่อการขาย การตลาด การโฆษณา การชักชวน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ

ฌ) กระทำการที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อจำกัดที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

ญ) กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

2.7 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

ก) จำกัดสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าถึงบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยพิจารณาจากเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ใช้ ตามที่บริษัทพิจารณาว่าจำเป็น เช่น อายุ ลักษณะเฉพาะตัว สถานะสมาชิกปัจจุบัน และปัจจัยอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการกำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ใช้ในการเข้าถึงบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

ค) ระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้รายใดรายหนึ่งโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้ตามที่บริษัทเห็นสมควร หากบริษัททราบว่าผู้ใช้รายดังกล่าวดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในบริการแต่ละบริการ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ง) เพิ่มเติม ยกเลิก เพิกถอน แก้ไข และ/หรือปรับเปลี่ยน รวมถึงระงับการเข้าถึง ใช้งาน และ/หรือเผยแพร่ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ รวมถึงเนื้อหาหรือคอนเทนท์ใดๆ บนบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานข้อมูล ข้อมูล รูปภาพ ภาพวาด วิดีโอ เสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำแปล และ/หรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ หรือเนื้อหาใดๆ ที่สามารถเข้าถึงหรือที่อยู่ในบริการ) ที่ขัดต่อกฎหมายหรือตามที่บริษัทเห็นสมควร

3. บริการทีวีออนไลน์ ข่าว รายการ ละครย้อนหลัง (Streaming)

3.1 ผู้ใช้ตกลงรับทราบว่า บริษัทเป็นผู้มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดรายละเอียดและรูปแบบของการให้บริการในเว็บไซต์ ซึ่งบริการของบริษัทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการดูทีวีออนไลน์ ข่าว รายการ ละครย้อนหลัง (Streaming) ของบริษัท เป็นต้น ในส่วนของการให้บริการรับชมรายการหรือละครย้อนหลัง บริษัทอาจกำหนดให้เป็นบริการแบบ Live Streaming (การรับชมรายการสด) AVOD (Advertising Video on Demand) ("AVOD") - การรับชมรายการแบบมีโฆษณาได้โดยไม่มีค่าบริการ) หรือการรับชมแบบ SVOD (Subscription Video on Demand ("SVOD") - การรับชมรายการแบบไม่มีโฆษณาได้โดยชำระค่าบริการ) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการที่บริษัทอาจกำหนดในภายหลัง

3.2 บริการทีวีออนไลน์ ข่าว รายการ ละครย้อนหลัง (Streaming) ของบริษัทเป็นการให้บริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและภายในครัวเรือนเท่านั้น โดยผู้ใช้ตกลงไม่ใช้บริการของบริษัทเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงไม่แสวงหาประโยชน์ทางพาณิชย์จากบริการของบริษัท และไม่เผยแพร่งานของบริษัทในรูปแบบการแสดงในที่สาธารณะ

3.3 คุณภาพของสัญญาภาพและเสียงที่ใช้ในการแสดงเนื้อหารายการทีวีออนไลน์ ข่าว รายการ ละครย้อนหลัง (Streaming) ผ่านบริการของบริษัท ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ระบบ และอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการรับชมทีวีออนไลน์ ข่าว รายการ ละครย้อนหลัง ของผู้ใช้ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงไม่รับรองคุณภาพของการแสดงเนื้อหารายการทีวีออนไลน์ ข่าว รายการ ละครย้อนหลังผ่านบริการของบริษัทแต่อย่างใด

3.4 บริษัทอาจกำหนดให้ผู้ใช้สร้างบัญชีในการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัท (Username & Password) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ในการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัท ทั้งนี้ การทำธุรกรรมผ่านบริการของบริษัทด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ผู้ใช้ได้ตั้งไว้ ณ เวลาสมัครบริการ บริษัทจะถือว่าเป็นการทำธุรกรรมโดยผู้ใช้ที่มีผลผูกพันผู้ใช้ตามกฎหมาย

4. โฆษณา

บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือสงวนสิทธิที่จะแสดงโฆษณาสำหรับบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ คู่ค้าของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกแก่ผู้ใช้ผ่านทางบริการ โดยผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าโฆษณาอาจประกอบไปด้วยโฆษณาที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความชอบด้วยกฎหมายใดๆ ของเนื้อหาของโฆษณาดังกล่าว

5. บริการของคู่ค้า/บุคคลภายนอก

ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริการของบริษัทอาจประกอบไปด้วยเนื้อหาหรือบริการอื่นๆ ที่เสนอโดยคู่ค้ารายอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับบริษัทซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมและความรับผิดชอบของบริษัท ในการนี้ คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหา และ/หรือบริการที่เสนอดังกล่าว บริษัทจึงขอให้ผู้ใช้โปรดอ่านและทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการข้างต้นก่อนการใช้เนื้อหาหรือบริการดังกล่าวต่อไป

6. การจำกัดความรับผิด

6.1 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้ความบันเทิง เผยแพร่ข่าวสาร และ/หรือบทความแก่ผู้ใช้เท่านั้น บริษัทมิได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริง หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ภาพ ข่าว และ/หรือบทความใดๆ ในบริการข้างต้น ดังนั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ผู้ใช้ตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ

6.2 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า บริการนี้อาจประกอบไปด้วยข้อมูล เนื้อหา หรือข้อความที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการ บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ ที่ไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากข้อมูล เนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือ การกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือ โดยประการอื่น

6.3 บริษัทไม่รับประกันว่าบริการของบริษัทไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดจะปราศจากปัญหาหรือข้อบกพร่องทุกประการ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ การทำงานผิดปกติของบริการ หรือการไม่สามารถใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าบริษัทจะสามารถเล็งเห็นถึงความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบรรดาความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ หรือการสูญเสียชื่อเสียง สิทธิการใช้ประโยชน์และโอกาส ไม่ว่ากรณีใดๆ

6.4 ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

7. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงปกป้องผู้ให้บริการ ตัวแทน กรรมการ พนักงานของผู้ให้บริการ และ/หรือบริษัทในเครือ จากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นอันมีผลมาจากการใช้บริการโดยฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือกฎหมาย รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก โดยผู้ใช้ตกลงจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากกรณีดังกล่าวอย่างเต็มที่

8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวการใช้คุกกี้ของบริษัทได้จาก "นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)" และ "นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)" ของบริษัท

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในบริการนี้ โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การใช้บริการของผู้ใช้ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการฉบับนี้ และการที่ผู้ใช้ใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โดย บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2683-5070
Email : webeditor@thaitv3.com

CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei