Ch3Thailand Logo

โครงการ ธารน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่จีน

เปิดอ่านแล้ว 53 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

               /tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2008/activity/cheugtu/head.jpg' /> 
          โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโครงการที่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งคณะสงฆ์ และญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจีน ที่ยังประสบความลำบากทุกข์ยากในขณะนี้ โดยมีพระบัญชาให้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รับบริจาคปัจจัย และสิ่งของที่จำเป็นแก่การยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เป็นการด่วน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา และทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้แถลงว่าทางการจีนกำลังต้องการเต็นท์เป็นจำนวนมาก
 
            สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้นำปัจจัยที่ได้รับบริจาค มาจัดทำเต็นท์ที่พักอาศัยขนาดใหญ่พิเศษ มีความกว้าง ๕ เมตร และมีความยาว ๑๒ เมตร และบริเวณด้านข้างทั้ง ๔ ด้านของเต็นท์ มีผ้าเต็นท์ปิดทุกด้าน เพื่อกันฝุ่นและทรายในเวลากลางคืน เต็นท์ดังกล่าวมีประตูเข้า-ออก ๒ ด้าน ผ้าเต็นท์ด้านบนที่เป็นหลังคา เป็นผ้าเต็นท์สีฟ้า ส่วนผ้าเต็นท์ด้านข้างทั้ง ๔ ด้าน เป็นผ้าเต็นท์สีขาว และบริเวณหน้าจั่วของเต็นท์ทั้ง ๒ ด้าน ได้อัญเชิญพระนามาภิไธย ย่อ ญสส ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล และพระนามาภิไธย ย่อ ญสส ได้จัดทำเป็นสีทอง เต็นท์ที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีจำนวน ๙ หลัง คิดเป็นมูลค่าหลังละ ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาท) เต็นท์จำนวน ๙ หลัง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด ๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาท) และในการจัดส่งเต็นท์ไปยังเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ได้จัดส่งทางเครื่องบินของสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 618 วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผ่านมา เต็นท์ ๑ หลัง มีน้ำหนัก ๓๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักรวมทั้งหมดของเต็นท์ ๙ หลัง ที่จัดส่งไปจีนครั้งนี้ มีน้ำหนักทั้งสิ้น ๒,๗๐๐ กิโลกรัม
 
        สำหรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช และคณะจำนวน ๑๒ รูป / คน มีรายชื่อดังนี้
๑.    พระมหานายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒. พระครูสังฆสิทธิกร (อีริค สิริภัทโท) หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ๓. นายประมินทร์ กุลพิจิตร กรรมการและที่ปรึกษา ๔. รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร กรรมการและที่ปรึกษา ๕. นางดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการ ๖. นายสุชิน ชิ้นอินมนู กรรมการ ๗. นายปียากร ปทุมวนกุล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ (คฤหัสถ์) สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ๘. นางสาวอัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์ ศิลปิน ดารา นักแสดง ๙. นางสาวนรินทร์อร ดีสวัสดิ์มงคล ศิลปิน ดารา นักแสดง ๑๐. นางสาวปิยมาวดี ปทุมวนกุล  เจ้าหน้าที่ดูแล ศิลปิน ดารา นักแสดง ๑๑. นายคเชนทร์ ชื่นอารมณ์ เจ้าหน้าที่ช่างภาพวีดีโอ ๑๒. จ่าสิบเอก ธีรยุทธ บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
             ในการนี้ คณะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช เดินทางไปมอบสิ่งของบริจาค โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ (๕วัน ๔ คืน)เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๒๙ น. ได้มีพิธีปล่อยขบวน “ธารน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ช่วยจีน” ณ บริเวณเคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย ชั้น ๔ ประตู ๔ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๑๐.๔๕ น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618 สู่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เวลา ๑๔.๕๕ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เวลา ๑๕.๓๙ น. พิธีส่งมอบของบริจาค ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เวลา ๑๖.๓๙ น. พิธีมอบพระพุทธรูป “พระพุทธสุวัฒนมงคลมิ่งเมืองเชียงแสน(สิงห์หนึ่งล้านทอง)” ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว เนื้อบรอนซ์ปิดทอง และพิธีมอบพระรูปสมเด็จพระสังฆราช พร้อมกราบขนาดกว้าง ๑๙ นิ้ว สูง ๒๙ นิ้ว ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อมอบแก่สถานกงศุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู โดยพระมหานายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้มอบ ณ สถานกงศุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เนื่องในวโรกาส ครบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา ในวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ จนถึงวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑  คณะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช  จะเดินทางไปวัดและสถานที่สำคัญ อาทิ ไปนมัสการพระใหญ่เล่อซาน หรือหลวงพ่อโต เยี่ยมชมและนมัสการวัดเป้ากั๋วซื่อ (ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาง้อไบ๊)   และเดินทางสู่ยอดเขาง้อไบ๊ นมัสการพระวัดหวาจั้ง วัดว่านเหนียน วัดเป้ากั๋วซื่อ  และเดินทางไปวัดเหวินซูย่วน ในนครเฉิงตู    การดังกล่าวนี้ คณะผู้แทนพระองค์ ฯ ยังได้นำพระพุทธรูป “สมเด็จพระสุวัฒนมงคลมิ่งเมืองเชียงแสน (สิงห์หนึ่งล้านทอง)” ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว เนื้อบรอนซ์ปิดทอง ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ไปมอบยังวัดสำคัญที่ไปนมัสการและได้มีการสวดอิติปิโส และ  โพชฌงค์ อัญเชิญพระบารมีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปกป้องคุ้มครอง และขอให้พระสังฆราชหายจากอาการพระประชวร และในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางคณะฯได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619 เวลา ๑๖.๐๐ น. สู่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๑๘.๐๕ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อนึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ทรงมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะสงฆ์ และรัฐบาล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยเคยเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๖ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์ รัฐบาล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก นายเจียงเจ๋อ หมิง ประธานาธิบดี ในขณะนั้น และเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งร้ายแรงขึ้นในประเทศจีนท่าเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ทรงมีพระเมตตาที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งคณะสงฆ์ และญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจีน
 
หมายเหตุ * สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ประทานพระพุทธรูป“พระพุทธสุวัฒนมงคลมิ่งเมืองเชียงแสน (สิงห์หนึ่งล้านทอง)” ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว เนื้อบรอนซ์ปิดทองประทานแก่วัดต่างๆที่คณะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและนมัสการ ในครั้งนี้ เนื่องในวโรกาส ครบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei