Ch3Thailand Logo

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีจาก Tv3 Fanclub Award 2010

เปิดอ่านแล้ว 131 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                หลังจากที่ ได้ร่วมโหวตผลรางวัล Tv3 Fanclub Award 2010 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Thaitv3.com ขอคืนกำไรให้ท่านผู้ชม โดยการสุ่มชื่อผู้โชคดี 150 ท่าน เพื่อรับปฏิทินแขวน-ตั้งโต๊ะ ของช่อง 3 และ ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 ซึ่งจะส่งไปให้ถึงบ้านเป็นของขวัญวันปีใหม่ ดังนี้

รายชิ่อผูได้รับรางวัล ปฏิทินตั้งโต๊ะ ครอบครัวข่าว
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1 นภัสสรณ์ ปุณยเรืองศักดิ์
2 ปรางค์ชนก กันทะ
3 ศศิกาญจน์ เจริญแพทย์
4 เครือวัลย์ จันทร์ไทย
5 นวรัตน์ ธิมาภรณ์
6 prathumtip panhong
7 pimnapas watiwutipong
8 นริศรา อุ่นบริบูรณ์
9 ธัญวรัสม์ ทองภูเบศร์
10 วชิรวัตติ์ ปั้นปรีชา
11 ชฎาพร อาจชมภู
12 ร.อ.หญิง ชฎาภรณ์ ขัมพานนท์
13 นุชนาฎ จริตงาม
14 น.ส.ลภัสรดา ดวงแก้ว
15 กรกมล พยุหเกียรติ
16 สกุลสวัสดิ์ จุลมนต์ 
17 กฤติยาภรณ์ ศรีสมบัติ
18 จุฑาพร พิริยสถิต
19 ปรมินทร์ วิลาวัณย์
20 น.ส.สุชาวดี โสวรรณณะ
21 ณัฏฐรินทร์ ก้อนฉิม
22 Anoma Parythong
23 พรพรรษา ชเวงเกียรติ
24 รังษิยา ประยูรรัตน์
25 หทัย นวโกวิท
26 ศุภวรรณ อนันตา
27 supharat krongsin
28 วันดี ลีเลิศมงคลกุล
29 ยมลพร ไข่ธารา
30 Wiparat Changaroon
31 พิมพา แข็งแรง
32 พรรณทิพา เทียนสา
33 อัจฉรีย์ สัมมาโพธิ์
34 ประกายดาว กันนิกา
35 ธิดาพร อุดง
36 ศุภนุช แซ่ลี
37 นางดวงกมล จันทร์สิงห์
38 พิพัฒน์ ปิวะพงศ์
39 กนกพร รัตนอำพล
40 Siriporn Juwattanasumran
41 ชญานี ืทองนุ่ม
42 อรุณรัตน์ มีแสง
43 พิศเพลิน จิตวิปูน
44 พิมพา พรหมรังษี
45 Waraporn Wacharapan
46 Navaporn Kaerkitcha
47 นางสาว ทิพาพร ตันศิริ
48 donnapha kankaew
49 อานนท์ เทียมประยูร
50 นริศรา เพิ่มพล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ปฏิทินแขวน ช่อง 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1 นิโลบล พุดซ้อน
2 ไพลิน ปรัชญคุปต์
3 กษิดิศ สิทธิประเวช
4 ณัฎฐิยาพร เกิดศรี
5 วรรณา ถาวรสิน
6 WASANA CHOKSAMAI
7 อรพิน โค้ววาริน
8 นางสาวประภัสสร ไม่ทุกข์
9 อุไรวรรณ พลสามารถ
10 นิศราภรณ์ นิยม
11 วิภาวรรณ สุขทาน
12 มาลินี เกสรศุกร์
13 น.ส.ทัศนา นิติกรไชยรัตน์
14 Donlaya Phama
15 มธุรส กุลวชิราวรรณ์
16 บุญญาวี โคสะพละกิจ
17 สุภาวดี ต้นโนนยาง
18 จุฬาลักษณ์ ผลอินทร์หอม
19 บุญญาพร พัฒนนิกร
20 nalinthip lekthawinwong
21 กนกกาญจน์ บัวทอง
22 Supaporn Sudmee
23 กานต์ธีรา เกียรติ์กรัณย์
24 ปนัดดา ทองพันธ์
25 ฤดี เกียรติอาภรณ์
26 พัชราภรณ์ วรมาลี
27 สุกัญญา ภูบุญวิจิต
28 ธิดารัตน์ บุญธรรม
29 เอมกมล กรนานันท์
30 นางสาว วรุณ นาวารัตน์
31 เจษินี ไชยสิทธิ์
32 Pannipa Sangpan
33 นันทกา อุดมศิริสุข
34 ศัศธัชธนัญ นิรันตรัตน์
35 ณัฐริกา ศิริวงศ์
36 รุ่งศิรา พิสนาท
37 เจนตา อธิพงศ์
38 ธนัชพร บุญพิมพ์
39 สุนิสา ศิริขันธ์
40 กัญวรรณ พูนสวัสดิ์
41 นฤนาท คำนนท์
42 ศุภนิมิต เบ้าน่วม
43 kulwadee chitbanjong
44 dararat singharach
45 ณภัทร เมธีวีรังสรรค์
46 ปิยธิดา นาอินตา
47 กิตติยา เรืองดำ
48 สุกัญญา มณีแสง
49 ชณิศา ไทยเจริญ
50 อดิเทพ วรรณเรศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ปฏิทินตั้งโต๊ะ ช่อง 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1 ชุมพล บุญเหมย
2 ธมนลักษณ์ ทาเอื้อ
3 มยุรา คีรี
4 วริศรา ตัณธนศุข
5 ศิรินทร์ทิพย์ เพียรสร้างสรร
6 พจนี จรัสเรืองโรจน์
7 นาทวรรณ ริมผดี
8 อมรา จงสถาพรพงศ์
9 วิชิตตรา แหลมเพชร
10 ศิริพรรณ คงคารัตน์
11 วัลลภา ไทรพิพัฒน์พานิช
12 บุญช่วย ปัญญาโชติ
13 สกุลยา สืบสาย
14 นภสร ทุ่งสุกใส
15 ธันย์ชนก แก้วกิจจา
16 สมมาตร นาดี
17 สุมาลี ลีลาภรณ์
18 ดาริน ไพสินชัยอารี
19 พิมผกา จตุจริยพงศ์
20 Sqn.Ldr.Tichatorn Thammanau
21 อมรรัตน์ แซ่โก
22 titiporn thongsang
23 เสาวลักษณ์ ขำสว่าง
24 ด.ญ. สุวรีย์ สองแก้ว
25 อุไรวรรณ บุญเย็น
26 Pramaporn Kimhamanon
27 วราภรณ์ ศรพรหม
28 จีรายุ รัศมี
29 ฐิตาภรณ์ สุขขีวรรณ
30 สิทธิพร ประสิทธิ์วัฒนเสรี
31 นภัสกร บุญหมั้น
32 วีรินทร์ วงศ์อาภาเนาวรัตน์
33 เบญจมาศ แพรสูงเนิน
34 เตือนจิตร ธัญญะ
35 วีณัช ส่งช่วย
36 กุลวดี ทัพภะ
37 นางสาวกฤษดา อินตะวงษื
38 วิปัศย์ ชาวไร่
39 อชิรญาณ์ หรรศนามัย
40 ภัทรพล ศิริประเสริฐ
41 Auntika Changsuwan
42 กรรณิการ์ ล้ำเมธี
43 กัญญารัตน์ ปิยอารยะนันท์
44 ณัฐพรรณ กายพันพธ์
45 ณัฐพร หงษ์ทอง
46 ซีตีฮายา วุฒิศาสน์
47 Natchaya Chuchot
48 มานพ ทองชุบ
49 กานต์ธีรา ศุกรสีสด
50 ทรรศพร พรพิพัฒน์สกุล

และผู้ได้รับรางวัล ทาง Thaitv3.com จะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านแน่นอน
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei