Ch3Thailand Logo

พิธีพุทธาภิเษก สิ่งมงคลสักการะมงคลฉลองสุพรรณบัฏ พิพัฒนายุสมงคล

เปิดอ่านแล้ว 92 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/pr/Pr_Phra_wanarath.jpg' />
           สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับพระราชทานสถาปนา เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  เป็นสมเด็จพระวันรัต องค์ที่ ๒๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ คณะกรรมการได้กำหนดจัดงานสมโภชสุพรรณบัฏ และบำเพ็ญกุศลฉลองอายุ ๗๕ ปี ในวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
          ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ  ได้ขอประทานอนุญาตให้มีการจัดสร้างสิ่งมงคลสักการะเป็นที่ระลึกขึ้น  และเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เห็นชอบ โดยให้นำปัจจัยอันเกิดจากการบริจาคบูชาสิ่งมงคลสักการะที่ระลึกนี้ สมทบทุน”มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร” ประจำอาคารสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลจังหวัดตราด ซึ่งเป็นอาคารหลังที่สองขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ดอกผลของมูลนิธินี้ สำหรับการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธและผู้ป่วยยากไร้
               /tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/pr/Pr_Phra_wanarath1.jpg' />
              /tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/pr/Pr_Phra_wanarath2.jpg' />
            สิ่งมงคลสักการะมงคลฉลองสุพรรณบัฏ พิพัฒนายุสมงคล ที่จัดสร้าง ประกอบด้วย
๑.พระกริ่ง "สมเด็จพระวันรัต" ขนาดสูง ๓.๘ ซม. ชุดพิเศษ ๑๐๘ ชุด (๕ องค์) คือ เนื้อทองคำ ๙๖.๕% น้ำหนัก ๔๑ กรัม, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อสัตตโลหะ และเนื้อทองทิพย์  
๒.พระชัยวัฒน์ "สมเด็จพระวันรัต" ขนาดสูง ๑.๙ ซม. ชุดพิเศษ ๑๐๘ ชุด (๕ องค์) คือ เนื้อทองคำ ๙๖.๕% น้ำหนัก ๖.๕ กรัม, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อสัตตโลหะ และเนื้อทองทิพย์  
๓.พระกริ่ง "สมเด็จพระวันรัต" เนื้อนวโลหะ จำนวน ๑,๕๐๐ องค์
๔.พระกริ่ง "สมเด็จพระวันรัต" เนื้อเงิน จำนวน ๑,๕๐๐ องค์
             และในวันที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๓๙ น.  ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ “สมเด็จพระวันรัต” ขึ้นมา โดยมีพระครูวามเทพมุนี หัวหน้าคณะพราหมณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ทำพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดาบูชาฤกษ์ ต่อจากนั้น   สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ทำพิธีเจิมเทียนชัย จุดเทียนชัย เทียนน้ำพระพุทธมนต์ เทียนมหามงคล และประกอบพิธีเททอง พระกริ่งบาเกร็ง  เมื่อเข้ามาในพระอุโบสถจึงสวดเจริญพระพุทธมนต์โดย พระสงฆ์ ๑๐ รูป  ได้แก่ พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม กทม. พระธรรมกวี วัดราชาธิวาส กทม. พระธรรมปริยัติโสภณ วัดโมลีโลกยาราม กทม. พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. พระธรรมเจติยารามย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กทม. พระธรรมธัชมุนี  วัดปทุมวนาราม กทม. พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม กทม. พระเทพสารสุธี วัดจันทนาราม จันทบุรี และ พระเทพวราภรณ์ วัดตรีรัตนาราม ระยอง  จากนั้นเป็นการนั่งปรกอธิษฐานจิตเจริญบริกรรมภาวนา โดยพระเถราจารย์ ๙ รูป ได้แก่ พระภาวนาปัญญาวิสุทธ์ วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี พระพิพิธพัฒนาทร วัดปริวาส กทม. พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ วัดจันเสน นครสวรรค์ พระครูประยุตนวการ วัดสามง่าม กทม. พระครูพิศาลจริยาภิรม วัดประดู่ สมุทรสงคราม พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ วัดตะโก อยุธยา พระครูวิมลญาณอุดม วัดมณีชลขันธ์ ลพบุรี พระครูสังฆรักษ์ อวยพร วัดดอนยายหอม นครปฐม และพระอาจารย์สิริ สิริวฑฺฒโน วัดตาล นนทบุรี   เมื่อพระมหานาคสวดคาถาดับเทียนชัย พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทร์ กทม. เป็นประธานดับเทียนชัย พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพรแล้ว   ในลำดับสุดท้ายพระราชครูวามเทพมุนี นำประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์และผู้มีเกียรติ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชเป็นอันเสร็จพิธี
 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบูชาพระกริ่ง สมเด็จพระวันรัต เพื่อนำไปเป็นสิ่งมงคลสักการะและยังได้ร่วมการกุศลด้วย ติดต่อบริจาคบูชาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร (ข้างพระอุโบสถ) โทร.๐-๒๒๘๒-๒๔๔๗, ๐๘-๑๙๓๕-๕๗๕๔

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei