Ch3Thailand Logo

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ

เปิดอ่านแล้ว 54 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ในวันที่ 22-31 มีนาคม 2553 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี เป็นวิทยากร มีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ระดับลึก (Indepth interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะในการเก็บข้อมูล รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย โดยการอบรมครั้งนี้ จะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และภาคปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างจังหวัด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศผล การพิจารณาในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่ คุณวริศรา ไววิ่งรบ งานประสานการฝึกอบรม โทร. 0-2441-0201 ต่อ 108 หรือ prwwb@mahidol.ac.th หรือ www.ipsr.mahidol.ac.th ส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร 0-24419333 หรือ e-mail: prwwb@mahidol.ac.th (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามได้ที่ คุณวริศรา ไววิ่งรบ)

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei