Ch3Thailand Logo

ขอเชิญร่วมบุญโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

เปิดอ่านแล้ว 1,476 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ


                                    /uploaded/store/image/activity/2556/gaya/01_gaya.bmp' />
ความสำคัญของ “พุทธคยา”
                 “พุทธคยา” เป็น พุทธสังเวชนียสถาน1ใน 4 ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญมากของพุทธศาสนา ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ "ตรัสรู้" ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง ที่ประกอบไปด้วย “ลุมพินีวัน” สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า “พุทธคยา” สถานที่ตรัสรู้ “สารนาถ” สถานที่แสดงปฐมเทศนา และ “กุสินารา” สถานที่ปรินิพพาน
 พุทธคยาในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นสถานที่ที่ร่มรื่น เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต ซึ่งเมื่อพระองค์ได้
ตรัสรู้ พระองค์ก็ได้ประ ทับอยู่ ณ พุทธคยาเพื่อเสวยวิมุติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) 
                 จากความพิเศษของสถานที่นี้  ชาวพุทธทั่วโลกจึงได้ร่วมเสนอขอให้พุทธคยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จนในที่สุด พ.ศ. 2545 คณะกรรมการมรดกโลกได้พิจารณาให้พุทธคยาเป็นมรดกโลก 
                  ปัจจุบัน พุทธคยาเป็นหนึ่งในจุดปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก และมีผู้แสวงบุญนับล้านคนไปนมัสการมหาพุทธสถานแห่งนี้ ในฐานะเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดของชาวพุทธ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

ที่มาของ "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา"

                                    /uploaded/store/image/activity/2556/gaya/02_monk.bmp' />
                  เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา พระอาจารย์ ดร.กฤษฎา สิริวฑฺฒโน ประธานสงฆ์วัดเมตตาพุทธาราม พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ในการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้มีโอกาสได้สร้างกิจกรรมมหากุศลทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์พุทธคยา ,พระแท่นวัชร-อาสน์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในพุทธคยาซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ถูกปล่อยทิ้งให้ทรุดโทรม หลังพุทธปรินิพพาน  ซึ่งกิจกรรมทำมามากมายด้วยศรัทธานั้น ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากคณะกรรมการ ผู้บริหารวัดมหาโพธิมหาวิหาร  (บริหารงานโดย Bodh-gaya Temple Management Committee ,หรือ B.T.M.C) และนับเป็นเหตุบังเอิญที่คุณปรีชา เลาหพงษ์ชนะ ได้มีดำริพ้องกันกับพระอาจารย์  ดร.กฤษฎา สิริวฑฺฒโน  ที่มีเจตนาจะทำการบูรณะด้วยการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา  จึงได้นำความเข้าปรึกษาและทำจดหมายขออนุญาตไปยังคณะกรรมการ  B.T.M.C รวมถึงฝ่ายโบราณคดีที่ดูแลงานมรดกโลกในอินเดีย ปรากฎว่าคณะบุคคลต่างๆ ไม่มีความขัดข้องและอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ตามประสงค์  นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ที่จะได้เป็นผู้สร้างทองคำสำหรับหุ้มปลีหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา  
                                    /uploaded/store/image/activity/2556/gaya/01.jpg' />
                  ในการนำมหากุศลครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสถวายทองคำอันเป็นบริสุทธิ์ธาตุ จำนวนประมาณ 200กิโลกรัม เพื่อขึ้นรูปและนำไปหุ้มยอดฉัตรมหาเจดีย์ พุทธคยาโดยยอดฉัตรมีความสูง 5 เมตร กว้าง 3 เมตรกว่า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศเป็นพระองค์แรก 
                 /uploaded/store/image/activity/2556/gaya/04_yodchat.bmp' />
                  ทั้งนี้คณะกรรมการจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรเจ้าภาพในการดำเนินโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการประสานงาน ในการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสในการร่วมบูชาพระพุทธเจ้า อันเป็นการบำเพ็ญกุศลมหามงคลยิ่ง ดังมงคลคาถาข้อสำคัญข้อหนึ่งที่มีความหมายว่า "การบูชาซึ่งสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง" และการบูชานี้มีอยู่ 2 อย่างคือ 1.อามิสบูชา การแสดงความเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เกียรติต่อผู้ที่ควรเคารพ อันแสดงถึงความมีน้ำใจด้วยการบูชาสิ่งของ 
2.ปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการเจริญสมาธิภาวนา การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
                  "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา" เป็นงานบุญใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวพุทธไทย เพื่อตอกย้ำถึงพลังศรัทธาอันเป็นเลิศ ในโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีส่วนร่วมในการกระทำอามิสบูชาและบูรณปฏิสังขรสังเวชนียสถาน ตามพุทธานุญาตที่เป็นอนุสรณ์อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกและครั้งสุดท้าย นับเป็นมหามงคลอันสูงสุด

หัวเรือใหญ่ ผู้ดูแลโครงการฯ

                                   /uploaded/store/image/activity/2556/gaya/05_dr_bawonsak.jpg' />
                  ทั้งนี้ ศาสตราจารย์.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่คอยอำนวยการบริหารจัดการ"โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา" ให้บรรลุผลสำเร็จ
                  โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้กล่าวถึงการเข้ามาเป็นคณะกรรมการอำนวยการว่า "ที่จริง คุณปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้และได้เชิญสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานโครงการ ซึ่ง สมเด็จพระวันรัตก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานคณะอำนวยการดูแลการดำเนินงานทั้งหมด ผมรับงานนี้ด้วยการสาธุโมทนาที่จะได้ทำงานบุญใหญ่ และอนุโมทนาทุกวันขอให้ทำงานนี้สำเร็จสมดังตั้งใจ ตั้งแต่ผมเอ่ยปากชวนคนมาร่วมทำบุญใหญ่ ก็ยังไม่มีใครปฏิเสธเลย จนถึงขณะนี้รวบรวมทองคำได้แล้ว 60 กิโลกรัม" 
                  และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า "นี่เป็นครั้งแรกที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันนำทองคำ ขึ้นไปปิดไว้บนยอดสูงสุดของพระมหาโพธิเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าอานิสงส์ จากการทำบุญครั้งนี้นอกจากจะช่วยปกปักคุ้มครองครอบครัวของผู้มีจิตศรัทธา ยังน่าจะช่วยให้บ้านเมืองสงบด้วย" 

 สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้
1. ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ กองอำนวยการ "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ในเวลา 09.00 – 16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02-280 3413-4  ต่อ 511 หรือ 091-212 5293 , 091-212 5294 , 091-212 5295
2. โอนเข้าบัญชี ชื่อ "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา
                  1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา (มหาชน) มทร. พระนคร บัญชีกระแสรายวัน 8803500373 บัญชีออมทรัพย์ 8807060622
                  2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์  บัญชีกระแสรายวัน 0203046033 บัญชีออมทรัพย์ 2246007838
                  3) ธนาคารธนชาต จำกัด สาขา (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีกระแสรายวัน 2243027889 บัญชีออมทรัพย์ 2246007838 
                  4) ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน บัญชีกระแสรายวัน 0000275438บัญชีออมทรัพย์ 020090806488

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei