Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ส่ง พลอย ชิดจันทร์ รวมพลัง ต่อต้านยาเสพติด

เปิดอ่านแล้ว 59 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/head(37).jpg' />

    สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่ง พลอย ชิดจันทร์ รุจิพรรณ เป็น พรีเซ็นเตอร์ ให้กับสำนักงาน ป.ป.ส.  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2552 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด” โดยมีศิลปิน นักแสดงชื่อดังเป็นตัวแทน 5 รั้วยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล เพื่อเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    พลตำรวจโท กฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า จากมติการประชุมของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ  ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคีร่วม ได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา
    สำหรับ วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2552 สำนักงาน ป.ป.ส. และภาคีร่วมได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด” เนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ได้วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย พบว่า เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นจากประมาณการผู้เสพยาเสพติด ปี 2546  ประมาณ 460,000 คน ปี 2550 เพิ่มประมาณ 570,000 คน และในปี 2551 ประมาณ 605,000 คน และอาจมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันยาเสพติด โดยคำว่า รั้ว คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการทำงาน เพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชน ได้ดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านต่างๆ ได้แก่ รั้วชายแดน คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทำงานตามมาตรการ เสริมความเข้มแข็ง  ป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนที่กำหนดเป็นเป้าหมาย
- 2 -
    รั้วชุมชน คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทำงานทุกมาตรการ เสริมความเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนที่กำหนดเป็นเป้าหมาย
   รั้วสังคม คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทำงาน จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเงื่อนไขทางลบทุกประเภท เสริมสร้างปัจจัยทางบวกที่ส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมทุกจังหวัดมีความเข้มแข็ง
   รั้วโรงเรียน คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทำงาน เสริมความเข้มแข็งในโรงเรียน สถานศึกษา  และให้เยาวชนรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด
     รั้วครอบครัว คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทำงาน  เสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดมากขึ้น  เป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมที่ดี
     ดังนั้น กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2552 นี้ จึงแสดงให้เห็นถึงการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน รวมทั้ง สนับสนุนให้เยาวชนทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “เท่..ดี..ไม่ต้องมียาเสพติด” จึงนำศิลปิน นักแสดง ที่มีชื่อเสียงร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการแสดงพลัง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมต่อต้านยาเสพติด ประกอบด้วยผ่านสื่อต่างๆ โดย พลอยชิดจันทร์ เป็นตัวแทนของ รั้วโรงเรียน กล่าวว่า “อยากเห็นน้องๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด”
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei